ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sunday

S AH1 N D EY2   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sunday-, *sunday*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Sunday[N] วันอาทิตย์
Sunday best[SL] ชุดดีที่สุดซึ่งใส่ไปโบสถ์
Sunday driver[SL] คนขับรถเอื่อยๆ, See also: คนขับรถช้าๆ ชมวิว
Sunday school[N] โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sunday(ซัน'ดี,-เด) n. วันอาทิตย์,วันแรกของสัปดาห์
sunday schoolโรงเรียนสอนศาสนาในวันอาทิตย์,สมาชิกของโรงเรียนดังกล่าว
advent sundayวันอาทิตย์แรกของการจุติของพระเยซูในโลก (first Sunday in Advent)
palm sundayn. วันอาทิตย์ก่อนวันEaster
whitsunday(วิท'ซันเด) n. วันจันทร์ที่เจ็ดหลังวันWasterเป็นวันระลึกถึงวันจุติลงมาของพระวิญญาณ (Holy Spirit)

English-Thai: Nontri Dictionary
Sunday(n) วันอาทิตย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunday schoolsโรงเรียนวันอาทิตย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get my Sunday shoes. They're on the windowsill.รองเท้าวันอาทิตย์ของฉัน พวกเขาเอาไว้ที่ขอบหน้าต่าง The Great Dictator (1940)
Ghastly colours. - I do a bit of Sunday painting myself.ฉันทำบิตของการวาดภาพ ตัวเองอาทิตย์ How I Won the War (1967)
To think you once handed out cornets on a Sunday afternoon.ทองเหลืองขนาดเล็กในบ่ายวัน อาทิตย์ How I Won the War (1967)
Sunday mornings, go for a rideเช้าวันอาทิตย์ไปสำหรับการนั่ง Yellow Submarine (1968)
Come to my house Sunday morning. My name is Vitelli.มาที่บ้านในเช้าวันอาทิตย์ของฉัน ชื่อของฉันคือคอกหมู The Godfather (1972)
The Los Angeles Sunday Times reports today that in Tarzana, California a supermarket manager, Jerry Landers, had an alleged conversation with someone he claimed was God.ลอสแอนเจลิสไทม์ วันอาทิตย์รายงานข่าววันนี้ ที่ทาร์ซานน่า ผจก.รซูเปอร์มาร์เก็ต เจอร์รี่ แลนเดอร์สได้สนทนา กับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้า Oh, God! (1977)
Sunday we only open half-day.อาทิตย์ ที่เรา เปิด เพียง ครึ่งวัน I Spit on Your Grave (1978)
Look what's turned up for Sunday dinner.ดูสิ่งที่เปิดขึ้นสำหรับอาหารค่ำ อาทิตย์ Mad Max (1979)
Ever go to Sunday school?ถ้าคุณเชื่อในเรื่องแบบนั้น เคยไปโรงเรียนวันอาทิตย์หรือเปล่า? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We walked through the night and made it back to Castle Rock a little past 5:00 on Sunday morning, the day before Labor Day.เราเดินทางข้ามคืน และหวนกลับคืนสู่ คาสเซิ่ลร็อค ตีห้าเศษๆ ของเช้าวันอาทิตย์ วันก่อนวันแรงงาน Stand by Me (1986)
We're talking a Sunday drive into some serious dementia.ผู้หญิงมีให้เลือกตั้งมากมาย ผู้ชายก็ยังดี.. แต่หมอนี่วิปริตสุด ๆ Mannequin (1987)
I didn't have to wait in line at the bakery on Sunday mornings for fresh bread.ผมไม่ต้องยืนรอแถวในร้านขนมปัง ตอนเช้าวันจันทร์อีกต่อไป Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sundayAfter working all week, we took it easy on Sunday.
sundayAlice has had a cold since last Sunday.
sundayAn oratorical contest will be held next Sunday.
sundayAnyone can make a speech here on Sundays.
sundayAre the stores closed on Sunday in England?
sundayAre they open on Sunday?
sundayAre you busy on Sunday afternoon?
sundayAs it is Sunday, I have no work to do.
sundayBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
sundayBuckle down and get to work. Do you think we're on a Sunday picnic here?
sundayBy next Sunday, I'll have read through the novel.
sundayCan I go hiking next Sunday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาทิตย์[N] Sunday, Syn. วันอาทิตย์, Example: คุณพ่อคุณแม่ของฉันจะไปบ้านคุณย่าวันอาทิตย์นี้, Thai definition: ชื่อวันที่ 1 แห่งสัปดาห์
รวิวาร[N] Sunday, Syn. วันอาทิตย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: Sunday   FR: dimanche [m]
ตลาดนัด[n. exp.] (talāt nat) EN: weekly market ; market fair ; weekend market ; free market ; occasional market ; morning market ; Sunday market   FR: marché hebdomadaire [m] ; foire [f]
วันอาทิตย์[n.] (wan āthit) EN: Sunday   FR: dimanche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNDAY S AH1 N D EY2
SUNDAY S AH1 N D IY2
SUNDAYS S AH1 N D EY2 Z
SUNDAYS S AH1 N D IY2 Z
SUNDAY'S S AH1 N D EY2 Z
SUNDAY'S S AH1 N D IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sunday (n) sˈʌndiː (s uh1 n d ii)
Sundays (n) sˈʌndɪz (s uh1 n d i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周日[zhōu rì, ㄓㄡ ㄖˋ, / ] Sunday, #6,602 [Add to Longdo]
星期天[xīng qī tiān, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄊㄧㄢ, ] Sunday, #10,927 [Add to Longdo]
星期日[xīng qī rì, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄖˋ, ] Sunday, #13,326 [Add to Longdo]
礼拜天[lǐ bài tiān, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ ㄊㄧㄢ, / ] Sunday, #48,197 [Add to Longdo]
礼拜日[lǐ bài rì, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ ㄖˋ, / ] Sunday, #111,382 [Add to Longdo]
主日学[zhǔ rì xué, ㄓㄨˇ ㄖˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sunday School [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonntagsanzug {m} | Sonntagsanzüge {pl}sunday suit | sunday suits [Add to Longdo]
Sonntagsfahrer {m}sunday driver [Add to Longdo]
Sonntagskind {n} | Sonntagskinder {pl}sunday child | sunday children [Add to Longdo]
Sonntagsmaler {m}sunday painter [Add to Longdo]
Sonntagsruhe {f}sunday rest [Add to Longdo]
Sonntagsschule {f} | Sonntagsschulen {pl}sunday school | sunday schools [Add to Longdo]
Totensonntag {m}Sunday before Advent on which the dead are commemorated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P) [Add to Longdo]
サンデー[, sande-] (n) (1) sundae; (2) Sunday; (P) [Add to Longdo]
ドミンゴ[, domingo] (n) (arch) Sunday (esp. as the sabbath in early Japanese Christianity) (por [Add to Longdo]
ドンタク[, dontaku] (n) sunday (dut [Add to Longdo]
一枚看板[いちまいかんばん, ichimaikanban] (n) (a) leading player; one's sole Sunday best; the best item one has (to show) [Add to Longdo]
血の日曜日[ちのにちようび, chinonichiyoubi] (n) Bloody Sunday (esp. the Jan. 22, 1905 Saint Petersburg incident) [Add to Longdo]
晴れ着;晴着[はれぎ, haregi] (n) Sunday best (clothes) [Add to Longdo]
土日[どにち, donichi] (n) weekend; Saturday and Sunday [Add to Longdo]
土日月[どにちげつ, donichigetsu] (exp) Saturday, Sunday and Monday [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf,ctr) (3) (also んち or ち) counter for days [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunday \Sun"day\, n. [AS. sunnandaeg; sunne, gen. sunnan, the
   sun + daeg day; akin to D. zondag, G. sonntag; -- so called
   because this day was anciently dedicated to the sun, or to
   its worship. See {Sun}, and {Day}.]
   The first day of the week, -- consecrated among Christians to
   rest from secular employments, and to religious worship; the
   Christian Sabbath; the Lord's Day.
   [1913 Webster]
 
   {Advent Sunday}, {Low Sunday}, {Passion Sunday}, etc. See
    under {Advent}, {Low}, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Sabbath}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunday \Sun"day\, a.
   Belonging to the Christian Sabbath.
   [1913 Webster]
 
   {Sunday letter}. See {Dominical letter}, under {Dominical}.
    
 
   {Sunday school}. See under {School}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sunday
   n 1: first day of the week; observed as a day of rest and
      worship by most Christians [syn: {Sunday}, {Lord's Day},
      {Dominicus}, {Sun}]
   2: United States evangelist (1862-1935) [syn: {Sunday}, {Billy
     Sunday}, {William Ashley Sunday}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top