ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

domineering

D AA2 M AH0 N IH1 R IH0 NG   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domineering-, *domineering*, domineer
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domineering[ADJ] ครอบงำ, See also: ควบคุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Napaloni is aggressive, domineering.เนโพโลนี เขาก้าวร้าว ต้องเหนือผู้อื่น The Great Dictator (1940)
Is that considered being domineering? Is that considered being disrespectful?นั่นเรียกว่าโอหังรึเปล่า เรียกว่า ไม่ให้เกียรติรึเปล่า Return of the Condor Heroes (1983)
I mean, his sister's disappearance, domineering grandma... all that.หนูหมายถึง น้องสาว ของเขาหายตัวไป ตกอยู่ใต้อำนาจ ของคุณย่าขนาดนั้น Polly Wants a Crack at Her (2010)
Typical story... domineering father, only spoke to him in French even though they grew up in Wyoming.ตำนานเชิงสัญลักษณ์-- พ่อที่ชอบใช้อำนาจ พูดกับเขาด้วยภาษาฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าเขาจะเติบโต ในรัฐไวโอมิ่ง Better Angels (2010)
Based on the fact that one victim was dragged postmortem and the other were dragged alive, we believe that one woman is not as confident in the mission while the other is more domineering.ความจริงที่ว่าเหยื่อคนนึง ถูกลากหลังจากตายแล้ว และอีกคนถูกลากตอนมีชีวิตอยู่ เราเชื่อว่าหญิงคนนึง ไม่มีความมั่นใจในการลงมือ The Pact (2012)
All right, so they both have hardnosed wives, very domineering.ใช่,แล้ว พวกเขาทั้งคู่มีเมียที่ขี้โมโห ชอบครอบงำ The Gunk in the Garage (2012)
So focus on men who grew up in a broken home and suffered under the guardianship of a domineering parent, as well as those who fell victim to bigotry or bullying.ลองเน้นดูที่ผู้ชายที่โตมาในบ้านที่ไม่สมบูรณ์ และต้องอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นพวกชอบบังคับขู่เข็ญ แล้วก็พวกที่เป็นเหยื่อขอการทำร้ายแบบไม่มีเหตุผล Broken (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMINEERING    D AA2 M AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
domineering    (v) dˌɒmɪnˈɪəʴrɪŋ (d o2 m i n i@1 r i ng)
domineeringly    (a) dˌɒmɪnˈɪəʴrɪŋliː (d o2 m i n i@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跋扈[bá hù, ㄅㄚˊ ㄏㄨˋ, ] domineering; bossy, #44,718 [Add to Longdo]
狂傲[kuáng ào, ㄎㄨㄤˊ ㄠˋ, ] domineering; haughty, #49,031 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高飛車[たかびしゃ, takabisha] (adj-na,n) high-handed; domineering; on one's high horse [Add to Longdo]
亭主関白[ていしゅかんぱく, teishukanpaku] (n) (1) husband who rules the roost; domineering husband; (2) the hectoring of the husband [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Domineer \Dom`i*neer"\, v. i. & t. [imp. & p. p. {Domineered};
   p. pr. & vb. n. {Domineering}.] [F. dominer, L. dominari: cf.
   OD. domineren to feast luxuriously. See {Dominate}, v. t.]
   To rule with insolence or arbitrary sway; to play the master;
   to be overbearing; to tyrannize; to bluster; to swell with
   conscious superiority or haughtiness; -- often with over; as,
   to domineer over dependents.
   [1913 Webster]
 
      Go to the feast, revel and domineer.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      His wishes tend abroad to roam,
      And hers to domineer at home.      --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Domineering \Dom`i*neer"ing\, a.
   Ruling arrogantly; overbearing.
   [1913 Webster]
 
      A violent, brutal, domineering old reprobate. --Blackw.
                          Mag.
 
   Syn: Haughty; overbearing; lordly. See {Imperious}. --
     {Dom`i*neer"ing*ly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 domineering
   adj 1: tending to domineer [ant: {submissive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top