Search result for

spices

(34 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spices-, *spices*, spice
English-Thai: Nontri Dictionary
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spicesเครื่องเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a market where you can buy gold, spices, textiles and souk things.ตลาดขายทองคำ เครื่องเทศ ผ้าผ่อน และของศุขๆ Sex and the City 2 (2010)
Of course you will. I'm going back for more spices. I don't think I got enough.แน่นอนเลย ฉันจะกลับไป ซื้อเครื่องเทศนะ ซื้อมาน้อยไป Sex and the City 2 (2010)
I had it right here next to my money and the spices.ฉันเก็บไว้กับเงินและเครื่องเทศ Sex and the City 2 (2010)
Ketchup started out as a general term for sauce, typically made of mushrooms or fish brine with herbs and spices.ทีแรกซอสมะเขือเทศ ก็เหมือนซอสทั่วๆไป ที่ทำมาจากเห็ด หรือน้ำปลา The Precious Fragmentation (2010)
The last of the 11 secret herbs and spices.11 สูตรลับสุดท้ายของสมุนไพรและเครื่องเทศ Over There: Part 2 (2010)
Now keep your herbs and spices balanced while the crew helps you with teamwork.ทีนี้รักษาระดับสมุนไพร และเครื่องเทศให้สมดุล ขณะที่ลูกเรือช่วยเหลือคุณด้วยการทำงานเป็นทีม Basic Rocket Science (2010)
I am going to make you a magical bath with a lot of bubbles and eastern spices and blue diamonds, green clovers...ผมจะสร้างเวทมนต์ของการอาบน้ำ ให้คุณ ด้วยฟองสบู่ และกลิ่นหอมตะวันออก Now What? (2010)
Before you grill it, fry it, put it on a barbecue, you poach the chicken first, preferably in some chicken stock with a little bit of herbs and spices.ก่อนย่างไก่ ทอดไก่ ให้เสียบมันไว้กับไม้ก่อน นายต้องต้มไก่ก่อน โดยเฉพาะ ทำน้ำสต็อคไก่ Prisoner of War (2011)
That way, it absorbs all the herbs and all the spices.สมุนไพรกับเครื่องเทศ จะเข้าเนื้อ Prisoner of War (2011)
It's filled with pumpkin and spices and butter.ใส่ฟักทองและเครื่องเทศ แล้วก็เนย Beauty and the Feast (2011)
What's in it? All natural herbs and spices.พวกสมุนไพรกับเครื่องเทศ Bound (2011)
I'm gonna go grab some spices out of the van.ผมแต่เติมความซู่ซ่าส์เข้าไปเท่านั้น Watch While I Revise the World (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spicesI love Korean food because of the hot spices.
spicesThis store has a variety of spices.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเทศ[N] spices, See also: spicery, Example: อาหารแขกมีรสเผ็ดร้อนและใส่เครื่องเทศมากกว่าอาหารชาติอื่นๆ, Count unit: ชนิด, Thai definition: ของหอมฉุนและเผ็ดร้อนที่ได้มาจากต้นไม้ สำหรับใช้ทำยาไทยและปรุงอาหาร โดยมากมาจากต่างประเทศ เช่น ลูกผักชี ยี่หร่า
เครื่องแกง[N] spices, See also: curry paste, curry powder, Example: แม่ตำเครื่องแกงดังโป๊กๆ มาจากในครัว, Thai definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงแกง มีพริก กะปิ หอม กระเทียม เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องแกง[n.] (khreūangkaēng) EN: spices ; curry paste ; curry powder   FR: curry [m]
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion   FR: moment propice [m] ; période faste [f]
สิทธิโชค[n. exp.] (sitthichōk) EN: good auspices ; good luck   FR: auspices favorables [mpl]
วันดีคืนดี[n. exp.] (wan dī kheūn dī) EN: fine day ; propitious day   FR: jour propice [m] ; jour placé sous d'heureux auspices [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPICES    S P AY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spices    (v) (s p ai1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マサラ;マサラー[, masara ; masara-] (n) masala (mixture of spices used in Indian cooking) [Add to Longdo]
加薬[かやく, kayaku] (n) spices; seasoning; adding extra ingredients (med) [Add to Longdo]
肝入り;肝煎り;肝煎;胆煎り[きもいり, kimoiri] (n) (1) performing good offices; (2) sponsorship; auspices (of) [Add to Longdo]
香辛料[こうしんりょう, koushinryou] (n) spices; (P) [Add to Longdo]
香料[こうりょう, kouryou] (n) (1) flavoring; flavouring; spices; (2) fragrance; perfume; incense; (3) condolence gift; (P) [Add to Longdo]
混成酒[こんせいしゅ, konseishu] (n) alcohol combined with sugar, spices, fruit, etc. [Add to Longdo]
催し[もよおし, moyooshi] (n) event; festivities; function; social gathering; auspices; opening; holding (a meeting); (P) [Add to Longdo]
七色唐辛子[なないろとうがらし, nanairotougarashi] (n) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.) [Add to Longdo]
七味[しちみ, shichimi] (n) (1) seven delicious flavors (flavours); (2) (abbr) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.); shichimi [Add to Longdo]
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top