ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slicker

S L IH1 K ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slicker-, *slicker*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
city slickern. คนหลอกลวงในเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
slicker(n) คนฉลาด,นักต้มตุ๋น,คนหลอกลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ You're like slicker than the guy with the thing on his eye" ♪นายมันจอมหลอกลวงกว่าชายที่มีอะไรติดตา Feud (2013)
Think about how much a big city slicker kid like you knows compared to these guys.คิดเกี่ยวกับวิธีการมาก เมืองเด็กใหญ่ slicker เช่นคุณรู้ว่า เมื่อเทียบกับคนเหล่านี้. Nothing Left to Fear (2013)
"And finally, as for my useless city slicker of a son,และท้ายที่สุด,ถ้าหากว่า เจ้าลูกชายจอมกะล่อนไร้ประโยชน์ของผม Noosphere Rising (2012)
So, in the future, if you guys are gonna try to be slick... ,..be slicker than a 6-year-old.We just need to find it. FERGIE: The cash is brought out and stacked 1 5 minutes before the van does the pickup. The Town (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLICKER    S L IH1 K ER0
SLICKERS    S L IH1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slicker    (n) slˈɪkər (s l i1 k @ r)
slickers    (n) slˈɪkəz (s l i1 k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スリッカー[, surikka-] (n) slicker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slicker \Slick"er\, n.
   That which makes smooth or sleek. Specifically:
   (a) A kind of burnisher for leather.
   (b) (Founding) A curved tool for smoothing the surfaces of a
     mold after the withdrawal of the pattern.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slicker \Slick"er\, n.
   A waterproof coat. [Western U.S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slicker
   n 1: a macintosh made from cotton fabric treated with oil and
      pigment to make it waterproof [syn: {oilskin}, {slicker}]
   2: a person with good manners and stylish clothing
   3: someone who leads you to believe something that is not true
     [syn: {deceiver}, {cheat}, {cheater}, {trickster},
     {beguiler}, {slicker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top