ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -睏-, *睏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kùn, ㄎㄨㄣˋ, / ] sleepy; doze off, #1,973 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I may be sleepy, but I'm not stupid.[CN] 我也许总是很,但是我不笨 The Santa Clause 3: The Escape Clause (2006)
I am tired.[CN] 我很 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}I am tired. Gau lung wong hau (2000)
I eatand go to bed[CN] 「食啖會飽,來睡覺」 Cheng shi zhi guang (1984)
She's tired and cranky. I thought I'd take her for a ride.[CN] 她眼扭计,我带她去游车河 Monsoon Wedding (2001)
I feel sleepy[CN] 很眼 Yuen fan (1984)
Yes, I guess I'm a bit tired.[CN] 嗯,我覺得是有點 Father of a Soldier (1965)
Oh, are you tired?[CN] 哦,你了吧? The Jungle Book 2: Mowgli's Reunion (2003)
I want to sleep.[CN] 我死了 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}I want to sleep. Gau lung wong hau (2000)
Aren't you very tired?[CN] 你不是很吧? Your Place or Mine (1998)
- I couldn't keep my eyes open.[CN] -我好,眼都睜不開了 Madame Bovary (1969)
I'mtired. Iwantto get some sleep[CN] 我好,我要再睡一會兒 Cheng shi zhi guang (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top