Search result for

skeptic

(51 entries)
(0.0636 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skeptic-, *skeptic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skeptic[N] ผู้สงสัย, Syn. skeptical, doubter, questioner, Ant. believer
skeptical[N] ผู้สงสัย, Syn. skeptic, doubter, questioner, Ant. believer
skepticism[N] ความสงสัย, See also: ความกังขา, Syn. doubtfulness, dubiousness, Ant. confidence, trust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skeptic(สเคพ'ทิค) n. ผู้สงสัย,ผู้มีความสงสัย adj. สงสัย
skeptical(สเคพ'ทิเคิล) adj. สงสัย,ขี้สงสัย, Syn. sceptical ,suspicious
skepticism(สเคพ'ทิซซึม) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย, Syn. scepticism

English-Thai: Nontri Dictionary
skeptic(n) คนขี้สงสัย,ผู้กังขา
skeptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,กังขา
skepticism(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความกังขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skeptic; scepticนักวิมตินิยม, นักกังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
skepticism; scepticismวิมตินิยม, กังขาคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skepticismกังขาคติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cao is a master in the art of war but he is skeptical by natureโจโฉเก่งพิชัยสงคราม แต่นิสัยขี้ระแวง Three Kingdoms (2008)
I think the skeptics would believe that if it had occurred anywhere else.ผมว่าคนที่สงสัยจะเชื่อถ้ามันเกิดขึ้นที่อื่น The Happening (2008)
They were skeptical as well.ว่าพวกเขาสงสัยอย่างมาก Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
How are my favorite skeptic.เจ้าผู้ตั้งข้อสงสัยสบายดีเหรอ Dragonball: Evolution (2009)
Why are you looking skeptical?ทำไมคุณดูเหมือนสงสัย? They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
All right, skeptic, what's your sign?ก็ได้ แม่หัวรั้น เธอเกิดราศีอะไร Cold Comfort (2009)
Look, I-I don't understand how you can ignore something that even the most skeptical people in the world think might be real.ฟังนะ ผมไม่เข้าใจว่า ทำไมคุณถึงเพิกเฉย ต่อบางสิ่งได้ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น กับทุกคนบนโลก คิดดูว่ามันเป็นจริง Black Swan (2009)
Look, I was skeptical, too, but she does have a motive.ผมก็สงสัยนะ แต่เธอมีแรงจูงใจ Careful the Things You Say (2009)
He was skeptical, it's true.ก็จริงที่เค้าสงสัย The Debarted (2009)
"Hey, Cameron, I'm still a little skeptical that we have enough functionality in the site"เฮ้ แคมเมรอน ฉันยังสงสัยนิดหน่อยว่า เรามีโครงสร้างระบบในเวบ The Social Network (2010)
I'm gonna put my money on healthy skepticism.ฉันจะไปใช้เงินเพื่อ คลายความสงสัย Unearthed (2010)
Don't be so skeptical, peter.อย่าสงสัยนักเลยน่า ปีเตอร์ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
ขี้สงสัย[adj.] (khīsongsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical   FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect   FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner

CMU English Pronouncing Dictionary
SKEPTIC    S K EH1 P T IH0 K
SKEPTICS    S K EH1 P T IH0 K S
SKEPTICAL    S K EH1 P T AH0 K AH0 L
SKEPTICISM    S K EH1 P T AH0 S IH2 Z AH0 M
SKEPTICALLY    S K EH1 P T IH0 K AH0 L IY0
SKEPTICALLY    S K EH1 P T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skeptical    (j) (s k e1 p t i k l)
skepticism    (n) (s k e1 p t i s i z @ m)
skeptically    (a) (s k e1 p t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スケプチシズム[, sukepuchishizumu] (n) skepticism; scepticism [Add to Longdo]
スケプティック;スケプチック[, sukeputeikku ; sukepuchikku] (n) skeptic; sceptic [Add to Longdo]
懐疑[かいぎ, kaigi] (n,vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P) [Add to Longdo]
懐疑主義[かいぎしゅぎ, kaigishugi] (n) skepticism; scepticism [Add to Longdo]
懐疑主義者[かいぎしゅぎしゃ, kaigishugisha] (n) skeptic; sceptic [Add to Longdo]
懐疑心[かいぎしん, kaigishin] (n) skepticism; scepticism; doubt [Add to Longdo]
懐疑派[かいぎは, kaigiha] (n) the skeptics (in philosophy) (sceptics) [Add to Longdo]
懐疑論[かいぎろん, kaigiron] (n) skepticism; scepticism [Add to Longdo]
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多疑[duō yí, ㄉㄨㄛ ㄧˊ, ] skeptical [Add to Longdo]
怀疑派[huái yí pài, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄆㄞˋ, 怀 / ] skeptical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skeptic \Skep"tic\, n. [Gr. skeptiko`s thoughtful, reflective,
   fr. ske`ptesqai to look carefully or about, to view,
   consider: cf. L. scepticus, F. sceptique. See {Scope}.]
   [Written also {sceptic}.]
   1. One who is yet undecided as to what is true; one who is
    looking or inquiring for what is true; an inquirer after
    facts or reasons.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) A doubter as to whether any fact or truth can be
    certainly known; a universal doubter; a Pyrrhonist; hence,
    in modern usage, occasionally, a person who questions
    whether any truth or fact can be established on
    philosophical grounds; sometimes, a critical inquirer, in
    opposition to a dogmatist.
    [1913 Webster]
 
       All this criticism [of Hume] proceeds upon the
       erroneous hypothesis that he was a dogmatist. He was
       a skeptic; that is, he accepted the principles
       asserted by the prevailing dogmatism: and only
       showed that such and such conclusions were, on these
       principles, inevitable.        --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) A person who doubts the existence and perfections
    of God, or the truth of revelation; one who disbelieves
    the divine origin of the Christian religion.
    [1913 Webster]
 
       Suffer not your faith to be shaken by the
       sophistries of skeptics.       --S. Clarke.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word and its derivatives are often written with c
      instead of k in the first syllable, -- sceptic,
      sceptical, scepticism, etc. Dr. Johnson, struck with
      the extraordinary irregularity of giving c its hard
      sound before e, altered the spelling, and his example
      has been followed by most of the lexicographers who
      have succeeded him; yet the prevalent practice among
      English writers and printers is in favor of the other
      mode. In the United States this practice is reversed, a
      large and increasing majority of educated persons
      preferring the orthography which is most in accordance
      with etymology and analogy.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Infidel; unbeliever; doubter. -- See {Infidel}.
     [1913 Webster] Skeptic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skeptic \Skep"tic\, Skeptical \Skep"tic*al\, a. [Written also
   sceptic, sceptical.]
   1. Of or pertaining to a sceptic or skepticism; characterized
    by skepticism; hesitating to admit the certainly of
    doctrines or principles; doubting of everything.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) Doubting or denying the truth of revelation, or
    the sacred Scriptures.
    [1913 Webster]
 
       The skeptical system subverts the whole foundation
       of morals.              --R. Hall.
    [1913 Webster] -- {Skep"tac*al*ly}, adv. --
    {Skep"tic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skeptic
   n 1: someone who habitually doubts accepted beliefs [syn:
      {skeptic}, {sceptic}, {doubter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top