Search result for

อวดโต

(5 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวดโต-, *อวดโต*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อวดโต มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อวดโต*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวดโต    [V] brag, See also: show off, flaunt, vaunt, display, Syn. คุยโตโอ้อวด, คุยโต, อวดตัว, โม้, โอ้อวด, Ant. ถ่อมตัว, ถ่อมตน, อ่อนน้อมถ่อมตน, Example: ผมไม่เคยโต้แย้ง อวดรู้อวดโตมานานแล้ว เพราะผมเป็นคนเคารพกฎหมายคนหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โต ๒ว. ใหญ่, มีขนาดไม่เล็ก, เช่น เขาสวมเสื้อตัวโต, มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกัน เช่น มะพร้าวโตกว่ามะไฟ มะเขือเทศโตกว่ามะเขือพวง, โดยปริยายเมื่อใช้ประกอบกับคำอื่นบางคำหมายความว่า อวดอ้างความเป็นใหญ่เป็นโต เช่น คุยโต อวดโต วางโต.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exaggerate(อิกแซจ'จะเรท) vt.,vi. พูดเกินความจริง,อวดโต,เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ., See also: exaggeration n. ดูexaggerate exaggerator n. ดูexaggerate exaggerated adj. ดูexaggerate

Are you satisfied with the result?

Go to Top