ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vaunt

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vaunt-, *vaunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vaunt[VI] คุยโว, See also: คุยโอ้อวด, คุยโม้, Syn. boast, crow, Ant. disavow, disclaim
vaunt[VT] คุยโว, See also: คุยโอ้อวด, คุยโม้, Syn. boast, crow, strut, Ant. disavow, disclaim
vaunt[N] การคุยโว, See also: การคุยโอ้อวด, การคุยโต, Syn. avowal, brag
vaunter[N] คนคุยโอ้อวด
vauntingly[ADV] ซึ่งโอ้อวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vaunt(วอนทฺ) vt.,vi. คุยโต,คุยโว., See also: vaunter n. vantingly adv., Syn. brag
vaunting(วอน'ทิง) adv. คุยโต,คุยโม้,คุยโว., See also: vauntingly adv., Syn. boastfully
avaunt(อะวอนท') interj. ไป! (away ! go!)

English-Thai: Nontri Dictionary
vaunt(n) การคุยโว,การโอ้อวด
vaunt(vi) คุยโว,โอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There were so many lessons in the vaunted code of Harry.มันมีบทเรียนมากมาย ตอนเรียนรู้กฎของแฮร์รี่ Our Father (2008)
False is the vaunt of the victor, empty our living pride.เช่นนี้ เพียงเพราะความชนะอยากผยอง จนทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นคน.. ต้องเหือดหายไป Basilone (2010)
I want to help our vaunted leaders let off a little steam.ผมต้องการที่จะช่วยให้เราได้ถูกโอ้อวด ผู้นำให้ปิดไอน้ำเล็ก ๆ น้อย ๆ . Runner Runner (2013)
Ms. Davenport, did you really come all this way to vaunt your ability to gloat?คุณดาเวนพอร์ต นี่คุณมาที่นี่ เพื่อโอ้อวดความสามารถ ของคุณแค่นี้น่ะเหรอ? Identity (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก่งแต่ปาก[v. exp.] (keng tāe pāk) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk   FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
เขื่อง[adv.] (kheuang) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly   
คุยโต[v. exp.] (khui tō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt   FR: se vanter ; se flatter
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big   FR: se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary
VAUNTED    V AO1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vaunt    (v) vˈɔːnt (v oo1 n t)
vaunts    (v) vˈɔːnts (v oo1 n t s)
vaunted    (v) vˈɔːntɪd (v oo1 n t i d)
vaunter    (n) vˈɔːntər (v oo1 n t @ r)
vaunters    (n) vˈɔːntəz (v oo1 n t @ z)
vaunting    (v) vˈɔːntɪŋ (v oo1 n t i ng)
vauntingly    (a) vˈɔːntɪŋliː (v oo1 n t i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaunt \Vaunt\, v. t.
   To boast of; to make a vain display of; to display with
   ostentation. In the latter sense, the term usually used is
   {flaunt}.
   [1913 Webster]
 
      Charity vaunteth not itself, is not puffed up. --1 Cor.
                          xiii. 4.
   [1913 Webster]
 
      My vanquisher, spoiled of his vaunted spoil. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaunt \Vaunt\, n.
   A vain display of what one is, or has, or has done;
   ostentation from vanity; a boast; a brag.
   [1913 Webster]
 
      The spirits beneath, whom I seduced
      With other promises and other vaunts.  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaunt \Vaunt\, n. [F. avant before, fore. See {Avant},
   {Vanguard}.]
   The first part. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaunt \Vaunt\, v. t. [See {Avant}, {Advance}.]
   To put forward; to display. [Obs.] "Vaunted spear."
   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      And what so else his person most may vaunt. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaunt \Vaunt\ (v[aum]nt or v[add]nt; 277), v. i. [imp. & p. p.
   {Vaunted}; p. pr. & vb. n. {Vaunting}.] [F. vanter, LL.
   vanitare, fr. L. vanus vain. See {Vain}.]
   To boast; to make a vain display of one's own worth,
   attainments, decorations, or the like; to talk
   ostentatiously; to brag.
   [1913 Webster]
 
      Pride, which prompts a man to vaunt and overvalue what
      he is, does incline him to disvalue what he has. --Gov.
                          of Tongue.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vaunt
   n 1: extravagant self-praise
   v 1: show off [syn: {boast}, {tout}, {swash}, {shoot a line},
      {brag}, {gas}, {blow}, {bluster}, {vaunt}, {gasconade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top