ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shopping

SH AA1 P IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shopping-, *shopping*, shopp
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shopping bag(n) ถุงใส่สินค้าที่ซื้อขาย
shopping mall(n) ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
shopping arcade(n) ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
shopping center(n) ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง, Syn. mall
shopping centre(n) ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง, Syn. mall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shopping(ชอพ'พิง) n. การเดินดูและซื้อของตามร้าน, สรรพสินค้าในร้าน, ของทั้งหมดที่ซื้อ, การซ่อมเครื่องครั้งใหญ่. adj. เกี่ยวกับการดูและซื้อสินค้า
shopping centern. ศูนย์การค้า
shopping centren. ศูนย์การค้า
shopping malln. ร้านสรรพสินค้าที่เข้าได้เฉพาะคน (ไม่มีบริเวณจอดรถ)

English-Thai: Nontri Dictionary
shopping(n) การชอปปิ้ง, การเดินซื้อของ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shoppingการซื้อของ [TU Subject Heading]
Shopping centersศูนย์การค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the shopping malls are closed.-ร้านค้าเจ๊งหมดแล้วทุกร้านด้วยนะ Day of the Dead (1985)
I look like a large, unmade bed with a shopping bag attached.ผมมองเหมือนที่มีขนาดใหญ่มีเตียงนอนที่มีกระเป๋าช้อปปิ้งที่แนบมา The Russia House (1990)
They're preparing a shopping list for Dante.พวกเขากำลังเตรียมรายการช้อปปิ้งสำหรับ Dante The Russia House (1990)
This is it. The shopping list.นี้มันคือ รายการช้อปปิ้ง The Russia House (1990)
Sir, the shopping list...เซอร์รายการช้อปปิ้ง ... The Russia House (1990)
You have the shopping list - payment in full.คุณมีรายการช้อปปิ้ง - ชำระเงินเต็ม The Russia House (1990)
They wanted the shopping list."พวกเขาต้องการรายการช้อปปิ้ง". The Russia House (1990)
Rumour has it that the shopping list was really a brilliant deception, planted on the Russians by our clever Russell, who also started the rumour.ข่าวลือมีว่ารายการช้อปปิ้งเป็นเรื่องหลอกลวงสดใส ปลูกในรัสเซียโดยรัสเซลฉลาดของเรา ที่ก็เริ่มมีข่าวลือ The Russia House (1990)
And while you're at it, you can do the rest of the shopping as well.แล้วถ้าจะไป ก็ซื้อของอย่างอื่นมาด้วย The Cement Garden (1993)
Go shopping alone, like before.ไปซื้อของคนเดียวเหมือนเมื่อก่อน Léon: The Professional (1994)
I just went shopping and I came back, and they were everywhere.ฉันแค่ไปซื้อของ พอกลับมา พวกมันก็เต็มไปหมด Léon: The Professional (1994)
Sophie wants to take us shopping for the ballet.โซฟีจะพาเราไปช็อปปิ้ง สำหรับบัลเล่ย์ Anastasia (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shoppingAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
shoppingA new shopping mall opened on the edge of town.
shoppingAs I didn't have time to go shopping today, I had to do with a sandwich for dinner.
shoppingAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.
shoppingAt the car wash next to the shopping mall.
shoppingA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
shoppingCan you do some shopping for me?
shoppingCome to that, I'd like to do some shopping too.
shoppingCould you put it in a shopping bag for me?
shoppingDid you check all the items on the shopping list?
shoppingDo you go shopping everyday?
shoppingEvery now and then they went shopping together.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์การค้า(n) mall, See also: shopping mall, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ศูนย์การค้าเกือบทุกแห่งจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ศูนย์การค้า(n) mall, See also: shopping mall, Thai Definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ห้างสรรพสินค้า(n) department store, See also: shopping mall, Syn. ห้าง, Example: คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช็อปปิ้ง[chǿpping] (n) EN: shopping  FR: shopping [ m ] (anglic.)
ห้างสรรพสินค้า[hāngsapphasinkhā] (n, exp) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall  FR: grand magasin [ m ] ; hypermarché [ m ]
จ่ายกับข้าว[jāi kapkhāo] (v, exp) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing  FR: acheter de la nourriture ; faire son/le marché
จ่ายของ[jāi khøng] (v, exp) EN: go shopping  FR: faire ses courses ; faire des/ses emplettes
จ่ายตลาด[jāi talāt] (v, exp) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping  FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
กระเป๋า[krapao] (n) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel  FR: sac [ m ] ; bagage [ m ] ; sacoche [ f ] ; bourse [ f ]
มอลล์[møl] (n) EN: mall ; shopping mall  FR: centre commercial [ m ] ; galeries commerciales [ fpl ]
รถเข็น[rotkhen] (n) EN: trolley ; shopping cart ; pushcart ; cart  FR: caddie [ m ] (anglic.) ; chariot [ m ] ; table roulante [ f ]
ซื้อของ[seū khøng] (v, exp) EN: buy things ; shop for sth ; go shopping  FR: faire des achats ; faire des emplettes
ศูนย์การค้า[sūnkānkhā] (n, exp) EN: shopping center ; trade center ; shopping mall ; mall  FR: centre commercial [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHOPPING SH AA1 P IH0 NG
SHOPPING'S SH AA1 P IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shopping (v) ʃˈɒpɪŋ (sh o1 p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
购物[gòu wù, ㄍㄡˋ ㄨˋ, / ] shopping #3,183 [Add to Longdo]
购物中心[gòu wù zhōng xīn, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] shopping center #14,268 [Add to Longdo]
血拼[xué pīn, ㄒㄩㄝˊ ㄆㄧㄣ, ] shopping (loan) [Add to Longdo]
购物大厦[gòu wù dà shà, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] shopping mall [Add to Longdo]
购物袋[gòu wù dài, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] shopping bag [Add to Longdo]
购物车[gòu wù chē, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄔㄜ, / ] shopping cart [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkaufsbummel { m } | einen Einkaufsbummel machenshopping spree | to go on a shopping spree [Add to Longdo]
Einkaufskorb { m }shopping basket [Add to Longdo]
Einkaufsmöglichkeiten { pl }shopping facilities [Add to Longdo]
Einkaufstasche { f } | Einkaufstaschen { pl }shopping bag | shopping bags [Add to Longdo]
Einkaufsviertel { n }shopping area [Add to Longdo]
Einkaufswagen { m }shopping cart; shopping trolley [Add to Longdo]
Einkaufszentrum { n } | Einkaufszentren { pl }shopping centre; shopping center | shopping centres; shopping centers [Add to Longdo]
Großeinkauf { m }shopping spree; spending spree [Add to Longdo]
Kaufstraße { f } | Kaufstraßen { pl }shopping street | shopping streets [Add to Longdo]
Reihe { f } Geschäfte; Reihe Lädenshopping parade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショッピング(P);ショッピッング(ik)[shoppingu (P); shoppitsungu (ik)] (n, vs) shopping; (P) #4,465 [Add to Longdo]
銀座[ぎんざ, ginza] (n) (1) Ginza (shopping district in Tokyo); (2) (Edo period) silver mint; (P) #4,558 [Add to Longdo]
籠(P);篭(P)[かご, kago] (n) (uk) basket (shopping, etc.); hamper; cage; (P) #6,294 [Add to Longdo]
テナント[tenanto] (n) tenant (usu. office block, shopping center, etc.); (P) #9,554 [Add to Longdo]
買い[かい, kai] (n) (1) buying; shopping; (2) buyer; (3) purchase; (P) #10,321 [Add to Longdo]
買い物(P);買物(P)[かいもの, kaimono] (n, adj-no) shopping; purchased goods; (P) #14,469 [Add to Longdo]
アーケード街[アーケードがい, a-ke-do gai] (n) shopping arcade [Add to Longdo]
インターネットショッピング[inta-nettoshoppingu] (n) { comp } Internet shopping [Add to Longdo]
ウィンドウショッピング;ウインドーショッピング;ウィンドーショッピング[uindoushoppingu ; uindo-shoppingu ; uindo-shoppingu] (n, vs) window-gazing; window-shopping [Add to Longdo]
オンラインショッピング[onrainshoppingu] (n) online shopping [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shop \Shop\, v. i. [imp. & p. p. {Shopped}; p. pr. & vb. n.
   {Shopping}.]
   To visit shops for the purpose of purchasing goods.
   [1913 Webster]
 
      He was engaged with his mother and some ladies to go
      shopping.                --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shopping
   n 1: searching for or buying goods or services; "went shopping
      for a reliable plumber"; "does her shopping at the mall
      rather than down town"
   2: the commodities purchased from stores; "she loaded her
     shopping into the car"women carrying home shopping didn't
     give me a second glance"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top