ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลั่นกรอง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลั่นกรอง-, *กลั่นกรอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลั่นกรอง[V] screen, See also: consider, scrutinize, Syn. พิจารณา, ไตร่ตรอง, Example: ผู้ฟังต้องรู้จักกลั่นกรองคำพูดของผู้ที่มาปราศรัยเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง, Thai definition: พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลั่นกรองก. คัดเลือกเอาแต่สิ่งที่เห็นว่าดีที่สุด, พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filteringกลั่นกรองอากาศที่หายใจเข้าไป,กลั่นกรองอากาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a world economy where information is filtered by global media corporations keenly attuned to their powerful advertisers who will defend the publics right to know?ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ ที่คอยเอาใจผู้ซื้อโฆษณาอันทรงอิทธิพล The Corporation (2003)
We'll have to spend the better part of the next 24 hours sifting through their entire collection of artifacts.เราจะต้องใช้ช่วงที่ดีที่สุด ของ 24 ชั่วโมงข้างหน้ากลั่นกรอง คอลเลกชันสิ่งประติษฐ์ทั้งหมดของพวกเขา 65 Million Years Off (2007)
THE TEXT WAS A JOKE.มันจืดชืดและไม่กลั่นกรอง The Angel Maker (2008)
However through the concerted efforts of our brightest scientists we have confirmed its validity.อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ผ่านการกลั่นกรอง และนักวิทยาศาสตร์ของเราได้พิสูจน์แล้ว 2012 (2009)
I'll bet you know that toast by heart now, hmm?ฉันพนันได้เลยว่า คุณจะกลั่นกรองออกมาจากใจ Chuck Versus the Three Words (2010)
"to sift through every word I had written"เพื่อกลั่นกรองทุกคำ ที่ผมเขียน Infamy (2012)
"Britta unfiltered." - Unfiltered.- Unfiltered (ไม่กลั่นกรอง) เข้าใจละ Digital Exploration of Interior Design (2012)
Your hospital school, young lady, is a simulation being run through a filter of other people's needs.โรงเรียนแพทย์ของเธอเป็นสถานการณ์จำลอง ซึ่งถูกกลั่นกรองด้วยความต้องการของผู้อื่น Virtual Systems Analysis (2012)
Abed's been filtered out because nobody needs him.อาเบดถูกกลั่นกรองออกไปแล้ว เพราะไม่มีใครต้องการเขา Virtual Systems Analysis (2012)
I waste enough time sifting through my clients' lies.ผมเสียเวลาพอแล้วกับ การกลั่นกรองคำโกหกของลูกค้า Absolution (2012)
Distilled to its essence.กลั่นกรองเพื่อให้ได้สาระสำคัญ Noosphere Rising (2012)
It will be hard to write a story more beautiful, more truthful, or more replete.มันเป็นเรื่องยาก ที่จะกลั่นกรองถ้อยคำอันไพเราะ โดยเฉพาะเมื่อต้องเขียนคำเหล่านั้น บนพื้นฐานของความจริง A Muse (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: sift   FR: passer au crible ; tamiser
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: screen ; consider ; scrutinize   

English-Thai: Longdo Dictionary
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
picked(พิคทฺ) adj. ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ,กลั่นกรอง,ขุดแล้ว,ล้างแล้ว,ปลายแหลม,มียอดแหลม
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance

English-Thai: Nontri Dictionary
sift(vt) กลั่นกรอง,ร่อน,ลอด,โรย,เลือกเฟ้น,คัดเลือก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top