Search result for

เย้ยหยัน

(40 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เย้ยหยัน-, *เย้ยหยัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย้ยหยัน[ADV] mockingly, See also: ridiculously, derisively, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: พจนาใช้น้ำเสียงผ่านงานเขียนอย่างเย้ยหยันบ้างพอสมควร, Thai definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม
เย้ยหยัน[V] ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: เขาถูกหัวเราะเยาะถูกเย้ยหยันจากเพื่อนๆ ทั้งที่หอพักและที่มหาวิทยาลัย, Thai definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เย้ยหยันก. พูดหรือแสดงกิริยาดูถูกเยาะเย้ยให้ได้อาย ให้เจ็บใจ ให้โกรธ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, yes, such delicious ironyใช่ ใช่แล้ว, รสชาติแห่งการถูกเย้ยหยัน Cloak of Darkness (2008)
Why must you mock Ji Hyun?ทำไมต้องเย้ยหยัน จีฮุน? Episode #1.8 (2008)
"He mocked our literature and our music.พวกยิวเย้ยหยัน วรรณกรรมและ ดนตรีของเรา The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I mean, I don't give a hoot about S.E.C. compliance.ฉันหมายถึง ฉันไม่ได้เย้ยหยัน\ปฏิบัติตามเกี่ยวกับS.E.C. Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
But you scoffed and you scorned me.แต่นายเย้ยหยันและนายเย้ยหยันฉันด้วย Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Could you stop snorting with derision?คุณช่วยหยุดแสดงอาการ การเย้ยหยันหน่อยจะได้ไหม Do It, Monkey (2009)
A snide comment from a snotty girl in my class.ความคิดเห็นเย้ยหยัน จากผู้หญิงไร้มารยาทในชั้นค่ะ Easy A (2010)
I get laughed at, but I persist because I know things.ผมถูกเย้ยหยัน แต่ผมเชื่อเพราะผมรู้ดี The X in the File (2010)
As if someone would choose to be mocked every single day of their life.ฉันเป็นคนที่สมควรโดนเย้ยหยัน ในทุกๆวันของชีวิตพวกเค้า Grilled Cheesus (2010)
And little by little, more and more theorists climb on board, you know?ในตอนหนึ่งของการเย้ยหยัน ที่ดีของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ What Are We Really Made Of? (2010)
She's a Iittle cynical and kind of an outsider.เธอเป็นพวกชอบเย้ยหยันนิดๆ เเล้วก็เป็นพวกชอบนอกคอก Cyrano Agency (2010)
Please don't mock me, Prince.ได้โปรด อย่าเย้ยหยันข้า เจ้าชาย Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เย้ยหยัน[v.] (yoēiyan) EN: hold in derision   FR: ricaner ; gouailler
เย้ยหยัน[adv.] (yoēiyan) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeer at[PHRV] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน, Syn. laught at
jeer[VI] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแนม, Syn. scoff, gibe, ridicule, Ant. praise, applaud
mordant[ADJ] เย้ยหยัน, See also: กระทบกระเทียบ, แดกดัน, เสียดสี, Syn. sarcastic, biting, trenchant
scout[VT] ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม (คำโบราณ), See also: เย้ยหยัน
scout[VI] ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม, See also: เย้ยหยัน
sneer[VI] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน, พูดดูถูก, ทำหน้าเยาะเย้ย, ทำหน้าล้อเลียน, Syn. cackle, gigle, laugh
sneer[VT] พูดดูถูก, See also: เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, Syn. mock, scoff, Ant. honor, respect
sneer at[PHRV] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน
sneeze at[PHRV] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน, Syn. sniff at
sniff at[PHRV] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน, Syn. smell at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deride(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเราะเยาะ,ดูถูก,เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.
derisible(ดิริซ'ซะเบิล) adj. เป็นที่เย้ยหยันได้
derogative(ดิรอก'กะทิฟว) adj. ดูถูก,เย้ยหยัน.
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
irony(ไอ'ระนี,ไอ'เรอนี) n. การเหน็บแนม,การเย้ยหยัน,ถ้อยคำที่เหน็บแนม, Syn. satire,sarcasm
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer
laughable(ลาฟ'ฟะเบิล) adj. น่าหัวเราะ,น่าเย้ยหยัน., See also: laughableness n. ดูlaughable, Syn. ridiculous
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy

English-Thai: Nontri Dictionary
derisive(adj) เป็นที่เย้ยหยัน,เป็นที่ดูถูก,เป็นขี้ปาก
laughable(adj) น่าหัวเราะ,น่าเยาะเย้ย,น่าเย้ยหยัน
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top