ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เย้ยหยัน

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เย้ยหยัน-, *เย้ยหยัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย้ยหยัน[ADV] mockingly, See also: ridiculously, derisively, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: พจนาใช้น้ำเสียงผ่านงานเขียนอย่างเย้ยหยันบ้างพอสมควร, Thai definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม
เย้ยหยัน[V] ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: เขาถูกหัวเราะเยาะถูกเย้ยหยันจากเพื่อนๆ ทั้งที่หอพักและที่มหาวิทยาลัย, Thai definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เย้ยหยันก. พูดหรือแสดงกิริยาดูถูกเยาะเย้ยให้ได้อาย ให้เจ็บใจ ให้โกรธ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน Yellow Submarine (1968)
Humiliating. It's an abomination.ถูกเย้ยหยัน มันน่ารังเกียจมาก Bicentennial Man (1999)
It's called sarcasm, Dr. Rosen.เขาเรียกว่าคำพูดเย้ยหยัน คุณหมอโรเซ็น The Woodsman (2004)
Sick of those who scoff at the suffering of others.ผมเกลียดทุกคนที่เย้ยหยันในความทุกข์ทรมานของคนอื่น Saw (2004)
In the most cynical way.ในทางที่น่าเย้ยหยันที่สุด The Constant Gardener (2005)
Listen to your fellow Greek.ไม่ว่าท่านเคยเย้ยหยัน สมมติเทพอย่างต่ำช้าปานใด 300 (2006)
Oh, you like to mock the war effort, do you?นี่ แกกำลังเย้ยหยันการทำสงครามครั้งนี้ยังงั้นเหรอ The Water Horse (2007)
We stand and defiantly give death the finger.เคลียร์ เราเย้ยหยันความตาย Rise Up (2008)
Yes, yes, such delicious ironyใช่ ใช่แล้ว, รสชาติแห่งการถูกเย้ยหยัน Cloak of Darkness (2008)
Why must you mock Ji Hyun?ทำไมต้องเย้ยหยัน จีฮุน? Episode #1.8 (2008)
"He mocked our literature and our music.พวกยิวเย้ยหยัน วรรณกรรมและ ดนตรีของเรา The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I mean, I don't give a hoot about S.E.C. compliance.ฉันหมายถึง ฉันไม่ได้เย้ยหยัน\ปฏิบัติตามเกี่ยวกับS.E.C. Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เย้ยหยัน[v.] (yoēiyan) EN: hold in derision   FR: ricaner ; gouailler
เย้ยหยัน[adv.] (yoēiyan) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeer at[PHRV] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน, Syn. laught at
jeer[VI] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแนม, Syn. scoff, gibe, ridicule, Ant. praise, applaud
mordant[ADJ] เย้ยหยัน, See also: กระทบกระเทียบ, แดกดัน, เสียดสี, Syn. sarcastic, biting, trenchant
scout[VT] ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม (คำโบราณ), See also: เย้ยหยัน
scout[VI] ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม, See also: เย้ยหยัน
sneer[VI] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน, พูดดูถูก, ทำหน้าเยาะเย้ย, ทำหน้าล้อเลียน, Syn. cackle, gigle, laugh
sneer[VT] พูดดูถูก, See also: เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, Syn. mock, scoff, Ant. honor, respect
sneer at[PHRV] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน
sneeze at[PHRV] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน, Syn. sniff at
sniff at[PHRV] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน, Syn. smell at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deride(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเราะเยาะ,ดูถูก,เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.
derisible(ดิริซ'ซะเบิล) adj. เป็นที่เย้ยหยันได้
derogative(ดิรอก'กะทิฟว) adj. ดูถูก,เย้ยหยัน.
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
irony(ไอ'ระนี,ไอ'เรอนี) n. การเหน็บแนม,การเย้ยหยัน,ถ้อยคำที่เหน็บแนม, Syn. satire,sarcasm
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer
laughable(ลาฟ'ฟะเบิล) adj. น่าหัวเราะ,น่าเย้ยหยัน., See also: laughableness n. ดูlaughable, Syn. ridiculous
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy

English-Thai: Nontri Dictionary
derisive(adj) เป็นที่เย้ยหยัน,เป็นที่ดูถูก,เป็นขี้ปาก
laughable(adj) น่าหัวเราะ,น่าเยาะเย้ย,น่าเย้ยหยัน
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top