หรือคุณหมายถึง holineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

holiness

HH OW1 L IY0 N AH0 S   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holiness-, *holiness*, holines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
holiness[N] ความศักดิ์สิทธิ์, Syn. sacredness, sacrosanctity, sanctity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holiness(โฮ'ลิเนส) n. ความศักดิ์สิทธิ์,คำเรียกสันตะปาปา, Syn. piety,sanctity

English-Thai: Nontri Dictionary
holiness(n) ความศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What will you do, Holiness?จะทําไงดี ท่านสาธุคุณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Long live the Dalai Lama, His Holiness.องค์ทะไลลามะจงเจริญ Seven Years in Tibet (1997)
- Your Holiness, where are you?- ใต้เท้า ท่านอยู่ที่ไหน Seven Years in Tibet (1997)
Your Holiness, where are you? It is time for your lesson.ใต้เท้า ท่านอยู่ไหน ได้เวลาเข้าเรียนแล้วขอรับ Seven Years in Tibet (1997)
It is from the Great Mother of His Holiness, the Dalai Lama.จากพระมารดาของ องค์ทะไลลามะขอรับ Seven Years in Tibet (1997)
When you are in the presence of His Holiness... you must always be standing... bent in obeisance, hands folded in supplication.เมื่ออยู่ต่อหน้าองค์เหนือหัว คุณจะต้องยืนเสมอ ก้มตัวลงแสดงความเคารพ พนมมือไว้ด้วยกัน Seven Years in Tibet (1997)
Always refer to him as "Your Holiness."และเรียกท่านว่า "องค์เหนือหัว" เสมอ Seven Years in Tibet (1997)
His Holiness, the Dalai Lama, would like to meet you.องค์เหนือหัวทรงอยากพบคุณ คุณแฮร์เร่อ Seven Years in Tibet (1997)
His Holiness has asked me to bring you along to my monthly audience.องค์เหนือหัวทรงขอให้เราพาคุณมาพบ ในการเข้าเฝ้าประจำเดือนของเรา Seven Years in Tibet (1997)
It's an honor to meet you, Your Holiness.เป็นเกียรติยิ่งที่ได้เข้าเฝ้า องค์เหนือหัว Seven Years in Tibet (1997)
I'm proud to be of service, Your Holiness.กระหม่อมรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้รับใช้ องค์เหนือหัว Seven Years in Tibet (1997)
Yes, but Your Holiness... with true respect, we can't possibly--ใช่ขอรับ แต่ว่า... ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง เราจะไม่สามารถ... Seven Years in Tibet (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมเด็จ[n.] (somdet) EN: high rank Buddhist priest ; patriarch ; holiness   FR: sainteté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLINESS    HH OW1 L IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holiness    (n) hˈoulɪnəs (h ou1 l i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
神聖[しんせい, shinsei] (adj-na,n) holiness; sacredness; dignity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holiness \Ho"li*ness\, n. [AS. h[=a]lignes.]
   1. The state or quality of being holy; perfect moral
    integrity or purity; freedom from sin; sanctity;
    innocence.
    [1913 Webster]
 
       Who is like thee, glorious in holiness! --Ex. xv.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being hallowed, or consecrated to God or to
    his worship; sacredness.
    [1913 Webster]
 
       Israel was holiness unto the Lord.  --Jer.ii.3.
    [1913 Webster]
 
   {His holiness}, a title of the pope; -- formerly given also
    to Greek bishops and Greek emperors.
 
   Syn: Piety; devotion; godliness; sanctity; sacredness;
     righteousness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 holiness
   n 1: the quality of being holy [syn: {holiness}, {sanctity},
      {sanctitude}] [ant: {unholiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top