ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retaine

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retaine-, *retaine*
Possible hiragana form: れたいね
English-Thai: Longdo Dictionary
retained earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retainer[N] ผู้คอยติดตาม, See also: ผู้คอยรับใช้, Syn. attendant, lackey, servant

English-Thai: Nontri Dictionary
retainer(n) ผู้ติดตาม,ค่าจ้าง,คนใช้,บริวาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retained lineส่วนเก็บไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retained placenta; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retained testis; cryptorchidism; cryptorchism; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retainer๑. ผู้มีสิทธิยึดหน่วง๒. การจ้างทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainerส่วนยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainer lock; valve keeper; valve key; valve lock; valve-spring-retainer lockตัวประกบตีนลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retained earningsกำไรสะสม [การบัญชี]
Retained earnings statementงบกำไรสะสม [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nobody in this town works without a retainer, guys.ไม่มีใครทำงานให้ฟรีๆหรอกครับ Good Will Hunting (1997)
Retainer! Retainer.เงินบำนาญ เงินบำนาญ Good Will Hunting (1997)
We're looking for our usual retainer.เรากำลังมองหาค่าจ้างปกติที่เหมาะสม Brokedown Palace (1999)
I hope she remembers to wear her retainer.หวังว่า เธอคงจำได้ว่าจะต้องสวม ที่ครอบเอาไว้เสมอ The Story of Us (1999)
Due to the fact that you've retained this residence...Due to the fact that you've retained this residence... Legally Blonde (2001)
'The fact that the mobile deceased retained their primal instincts 'make them ideal recruitment for the service industry, 'as well as other roles such as... 'แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกว่า "แกได้ยินฉันพูดมั้ย ไอ้หนู" "ได้ยินครับ" Shaun of the Dead (2004)
- Are we gonna be gone long? Because if so, I'll need to bring my retainer.จะไปนานมั้ย ถ้านาน ผมจะได้เอาเหล็กจัดฟันไปด้วย Big Momma's House 2 (2006)
Adhesive probably retained some substance against the water.แน่นอนล่ะ. Deja Vu (2006)
We retained any photos?มีอะไรเกี่ยวกับรูปนี้เหรอ? Paranormal Activity (2007)
All you need to know about life is retained within those four walls.ทุกอย่างที่นายควรรู้เกี่ยวกับชีวิตอยู่ในซองสี่เหลี่ยมนั่น RocknRolla (2008)
It also keeps some very expensive lawyers on retainer.มันยังมีไว้จ้างทนายแพงๆ ด้วย 52 Pickup (2008)
{\pos(192,210)}Our retainer with Rosen's good for one more week, but if this thing with Bobby goes to trial,โรเซ่นเป็นทนายที่ดี สำหรับในอีกหนึ่งอาทิตย์ เเต่ถ้าเรื่องนี้กับบ๊อบบี้ ถึงการพิจารณาคดีในชั้นศาล The Sleep of Babies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retaineThe soil retained richness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าทนายความ[N] retainer, See also: lawyer fee, retaining fee, Example: เขาเสียค่าทนายความในการดำเนินคดีนี้ค่อนข้างแพง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[n. exp.] (kamrai sasom thī jatsan laēo) EN: appropriated retained earnings   
ค่าทนายความ[n. exp.] (khā thanāikhwām) EN: lawyer's charges ; lawyer's fees ; retainer   
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai sasom) EN: statement of retained earnings ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus   
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanlang) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment   
ทนาย[n.] (thanāi) EN: master's representative ; royal officer ; retainer   

CMU English Pronouncing Dictionary
RETAINED    R AH0 T EY1 N D
RETAINED    R IY0 T EY1 N D
RETAINER    R AH0 T EY1 N ER0
RETAINER    R IY0 T EY1 N ER0
RETAINERS    R AH0 T EY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retained    (v) rˈɪtˈɛɪnd (r i1 t ei1 n d)
retainer    (n) rˈɪtˈɛɪnər (r i1 t ei1 n @ r)
retainers    (n) rˈɪtˈɛɪnəz (r i1 t ei1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留存收益[liú cún shōu yì, ㄌㄧㄡˊ ㄘㄨㄣˊ ㄕㄡ ㄧˋ, ] retained earnings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
遺臣[いしん, ishin] (n) surviving retainer [Add to Longdo]
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer) [Add to Longdo]
下臣[かしん, kashin] (n) low-rank retainer [Add to Longdo]
下剋上;下克上[げこくじょう, gekokujou] (n) juniors dominating seniors; retainer supplanting his lord [Add to Longdo]
家臣[かしん, kashin] (n,adj-no) vassal; retainer [Add to Longdo]
家人[けにん, kenin] (n) retainer [Add to Longdo]
家来(P);家礼;家頼[けらい, kerai] (n) retainer; retinue; servant; (P) [Add to Longdo]
家老[かろう, karou] (n) chief retainer; daimyo's minister [Add to Longdo]
旗本[はたもと, hatamoto] (n) shogunal vassal; direct retainer of a shogun [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保持TPDU[ほじTPDU, hoji TPDU] retained TPDU [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top