ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rancor

R AE1 NG K ER0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rancor-, *rancor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rancor[N] ความขมขื่น, See also: ความเคียดแค้น, ความแค้นเคือง, ความพยาบาท, ความอาฆาต, Syn. bitterness, resentment
rancorous[ADJ] ขมขื่น, See also: คับแค้น, Syn. bitter, cruel, vengeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rancor(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
rancorous(แรง'เคอะเริส) adj. เจ็บใจ,แค้นใจ,อาฆาตแค้น,เกลียดชัง., Syn. hateful,malicious

English-Thai: Nontri Dictionary
rancor(n) ความเคียดแค้น,ความพยายาม,ความเกลียดชัง,ความเจ็บใจ
rancorous(adj) เคียดแค้น,พยาบาท,เกลียดชัง,เจ็บใจ,อาฆาตแค้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The very air reeks with the bloody rancor of intolerant malice!บนศาลแห่งนี้อบอวลไปด้วยความรู้สึกเครียดแค้นชิงชังกันอย่างรุนแรง Public Enemies (2009)
Colt of the rancor battalion.กับผบ. โคลท์ แห่งกองพันแรนคอร์ Clone Cadets (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแค้นใจ[N] rancor, See also: resentfulness, malice, Syn. ความแค้น, ความคับแค้นใจ, Example: สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของเธอในเวลานี้คือความแค้นใจที่ถูกประณาม

CMU English Pronouncing Dictionary
RANCOR    R AE1 NG K ER0
RANCOROUS    R AE1 NG K ER0 AH0 S
RANCOROUSNESS    R AE1 NG K ER0 AH0 S N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rancor    (n) rˈænkɔːr (r a1 n k oo r)
rancorous    (j) rˈæŋkərəs (r a1 ng k @ r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冤仇[yuān chóu, ㄩㄢ ㄔㄡˊ, ] rancor; enmity; hatred resulting from grievances, #78,316 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Groll {m}rancor [Am.]; rancour [Br.] [Add to Longdo]
Hass {m}rancor [Am.]; rancour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意趣遺恨[いしゅいこん, ishuikon] (n) grudge; spite; malice; rancor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rancor \Ran"cor\ (r[a^][ng]"k[~e]r), n. [Written also
   {rancour}.] [OE. rancour, OF. rancor, rancur, F. rancune, fr.
   L. rancor rancidity, rankness; tropically, an old grudge,
   rancor, fr. rancere to be rank or rancid.]
   The deepest malignity or spite; deep-seated enmity or malice;
   inveterate hatred. "To stint rancour and dissencioun."
   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      It would not be easy to conceive the passion, rancor,
      and malice of their tongues and hearts. --Burke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Enmity; hatred; ill will; malice; spite; grudge;
     animosity; malignity.
 
   Usage: {Rancor}, {Enmity}. Enmity and rancor both describe
      hostile feelings; but enmity may be generous and open,
      while rancor implies personal malice of the worst and
      most enduring nature, and is the strongest word in our
      language to express hostile feelings.
      [1913 Webster]
 
         Rancor will out; proud prelate, in thy face
         I see thy fury.          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Rancor is that degree of malice which preys upon
         the possessor.          --Cogan.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rancor
   n 1: a feeling of deep and bitter anger and ill-will [syn:
      {resentment}, {bitterness}, {gall}, {rancor}, {rancour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top