Search result for

prescription

(67 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prescription-, *prescription*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prescription[N] ใบสั่งยา, Syn. prescript
prescription[N] ยาที่สั่งโดยแพทย์หรือเภสัชกร, Syn. formula
prescription[N] การสั่งยา, Syn. prescribed remedy
prescription[N] การกำหนดขึ้น, See also: แผนการที่กำหนดขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
prescription(n) การมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ,การกำหนดอายุความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prescriptionใบสั่งยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prescriptionอายุความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prescription๑. อายุความ๒. ใบสั่งยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prescriptionใบสั่งยา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prescription (Law)อายุความ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Prescriptions, Drugใบสั่งยา [TU Subject Heading]
Prescriptions, Drugใบสั่งยา [TU Subject Heading]
Prescriptions, Drugใบสั่งยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You wanna come over and watch prescription passion At my place tonight?อยากจะขึ้นมามั้ย ดูใบสั่งยา แล้วมาที่บ้านฉันคืนนี้ Not Cancer (2008)
She was filled with prescription drugs.เธอได้รับยาที่ต้องใช้ใบสั่งยาของแพทย์เยอะเลย And How Does That Make You Kill? (2008)
Where does a 16-year-old girl get the prescription for all of those?เด็กผู้หญิงวัย 16 ไปได้ ใบสั่งยาแบบนั้นมาจากไหนกัน? And How Does That Make You Kill? (2008)
Including writing prescriptions for her?รวมถึงเขียนใบสั่งยาให้เธอเหรอครับ? And How Does That Make You Kill? (2008)
We're just trying to understand why she was stealing prescriptions from your mom.เราแค่พยายามทำความเข้าใจว่าทำไม เธอถึงขโมยใบสั่งยาจากแม่คุณ And How Does That Make You Kill? (2008)
Okay,so Chelsea Marsh was forging prescriptions.โอเค เชลซี มาร์ช กำลังปลอมใบสั่งยา And How Does That Make You Kill? (2008)
I'll give you some prescription-strength hydrocortisone.ผมเขียนใบสั่งยาไฮโดรคอร์ติโซนให้คุณ The Lazarus Project (2008)
I want you to know, back at the zoo, it was never the doctors or prescriptions that kept me going.ฉันอยากให้เธอรู้ ตอนที่อยู่ที่สวนสัตว์ ไม่ใช่ทั้งหมอหรือใบสั่งยาที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ได้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I have a standing prescription for medication to control my anxiety attacks.ใบสั่งยา สำหรับควบคุมอาการเครียดเนื่องจากวิตกกังวลแบบถาวร Wanted (2008)
Mr. Riccoli, can you just fill the prescriptions now?คุณ ริโคลี่ คุณช่วยเขียนใบสั่งยาได้ไหม New York, I Love You (2008)
All right. And I'll pick up your prescription on my way home.ผมจะมาเอาเครื่องตอนผมกลับบ้าน WarGames: The Dead Code (2008)
You got a prescription for that too?คุณมีใบสั่งสำหรับพวกนี้ด้วยหรอ Pathology (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prescriptionGo to the doctor to get your prescription!
prescriptionI'll give you a prescription.
prescriptionI was given a nasty look when I asked for my prescription at the local doctor's.
prescriptionLet me see your prescription.
prescriptionLet me write you a prescription for some medicine.
prescriptionSorry, we can't fill this prescription here.
prescriptionTake this prescription to your pharmacy.
prescriptionThe pharmacist made up the prescription for me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายุความ[N] prescription, See also: limitation, Example: ธนาคารจำเป็นต้องฟ้องลูกหนี้บางราย เพื่อรักษาสิทธิ์อายุความไว้ตามกฎหมาย, Thai definition: ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับ ฟ้องหรือร้องทุกข์
ตำรับ[N] prescription, See also: pharmacopoeia, Example: หมอสั่งให้คุณย่ากินยาตามตำรับทุกประการ จะได้หายไวๆ, Thai definition: ใบสั่งยา (ใช้เฉพาะแพทยศาสตร์)
ใบสั่งยา[N] prescription, Example: เขานำใบสั่งยาไปซื้อยาที่ร้านขายยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
หมดอายุความ [v.] (mot-āyu khwām) EN: lapse by prescription ; become statute-barred   
ประสมยา[v. exp.] (prasom yā) EN: make up a medicine ; compound a medicine ; prepare a prescription   
ปรุงยา[v. exp.] (prung yā) EN: compound medicine ; make up a prescription ; fill a prescription   FR: préparer un remède
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: rule ; regulation ; constitution ; procedure ; norm   FR: règle [f] ; règlement [m] ; prescription [f] ; procédure [f]
ศาสนบัญญัติ[n. exp.] (sātsanabanyat) EN: religious prescriptions   
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: recipe ; formula ; prescription   FR: formule [f] ; recette [f]
ถือศีล[v. exp.] (theū sīn) EN: observe the precepts ; observe the rules   FR: observer les préceptes ; observer les prescriptions ; pratiquer

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESCRIPTION    P R AH0 S K R IH1 P SH AH0 N
PRESCRIPTIONS    P R AH0 S K R IH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prescription    (n) (p r i1 s k r i1 p sh @ n)
prescriptions    (n) (p r i1 s k r i1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rezeptgebühr {f}prescription charge [Add to Longdo]
Vorschrift {f}; Verordnung {f} | Vorschriften {pl}prescription | prescriptions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レセプト[, reseputo] (n) (1) medical prescription (ger [Add to Longdo]
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation [Add to Longdo]
匙加減;さじ加減[さじかげん, sajikagen] (n) prescription; consideration; making allowances for [Add to Longdo]
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P) [Add to Longdo]
時効期間[じこうきかん, jikoukikan] (n) (legal) period of prescription; period of statute of limitations [Add to Longdo]
時効取得[じこうしゅとく, jikoushutoku] (n) usucaption; acquisitive prescription; positive prescription [Add to Longdo]
処方[しょほう, shohou] (n,vs) prescription [Add to Longdo]
処方薬[しょほうやく, shohouyaku] (n) prescription drug [Add to Longdo]
処方箋;処方せん[しょほうせん, shohousen] (n) prescription (medical) [Add to Longdo]
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配方[pèi fāng, ㄆㄟˋ ㄈㄤ, ] prescription; cooking recipe; formulation; completing the square (to solve quadratic equation, math), #9,292 [Add to Longdo]
药方[yào fāng, ㄧㄠˋ ㄈㄤ, / ] prescription, #19,442 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prescription \Pre*scrip"tion\ (pr[-e]*skr[i^]p"sh[u^]n), n. [F.
   prescription, L. praescriptio, an inscription, preface,
   precept, demurrer, prescription (in sense 3), fr.
   praescribere. See {Prescribe}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of prescribing, directing, or dictating;
    direction; precept; also, that which is prescribed.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A direction of a remedy or of remedies for a
    disease, and the manner of using them; a medical recipe;
    also, a prescribed remedy. Hence: a written order from a
    physician for a medication, which allows a patient to
    legally obtain medication which is required by law to be
    dispensed only on authorization from a physician or other
    qualified medical practitioner.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. (Law) A prescribing for title; the claim of title to a
    thing by virtue of immemorial use and enjoyment; the right
    or title acquired by possession had during the time and in
    the manner fixed by law. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       That profound reverence for law and prescription
       which has long been characteristic of Englishmen.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Prescription differs from custom, which is a local
      usage, while prescription is personal, annexed to the
      person only. Prescription only extends to incorporeal
      rights, such as a right of way, or of common. What the
      law gives of common rights is not the subject of
      prescription. --Blackstone. --Cruise. --Kent. In Scotch
      law, prescription is employed in the sense in which
      limitation is used in England and America, namely, to
      express that operation of the lapse of time by which
      obligations are extinguished or title protected. --Sir
      T. Craig. --Erskine.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Usucaption \U`su*cap"tion\ (?; 277), n. [L. usucapere,
   usucaptum, to acquire by long use; usu (ablative of usus use)
   + capere to take: cf. usucapio usucaption.] (Roman Law)
   The acquisition of the title or right to property by the
   uninterrupted possession of it for a certain term prescribed
   by law; -- the same as {prescription} in common law.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prescription
   adj 1: available only with a doctor's written prescription; "a
       prescription drug" [ant: {nonprescription(a)}, {over-the-
       counter(a)}]
   n 1: directions prescribed beforehand; the action of prescribing
      authoritative rules or directions; "I tried to follow her
      prescription for success"
   2: a drug that is available only with written instructions from
     a doctor or dentist to a pharmacist; "he told the doctor that
     he had been taking his prescription regularly" [syn:
     {prescription drug}, {prescription}, {prescription medicine},
     {ethical drug}] [ant: {over-the-counter drug}, {over-the-
     counter medicine}]
   3: written instructions for an optician on the lenses for a
     given person
   4: written instructions from a physician or dentist to a
     druggist concerning the form and dosage of a drug to be
     issued to a given patient

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top