ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defiantly

D AH0 F AY1 AH0 N T L IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defiantly-, *defiantly*, defiant
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
defiantly[yaang mai mee sum-maa-kaa-raa-wa] (adv ) อย่างไม่มีสัมมาคารวะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it was the fact that Zola Budd defiantly ran barefootแต่ความจริงที่ว่าโซล่า บั๊ดวิ่งเท้าเปล่า Cashback (2006)
We stand and defiantly give death the finger.เคลียร์ เราเย้ยหยันความตาย Rise Up (2008)
Darkly illuminating in a manner which allows us to laugh defiantly into the yawning abyss?ความคลุมเครือแบบนี้ เหมือนเรายืนหัวเราะบนหน้าผา The But in the Joke (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defiantlyShe stood defiantly with arms akimbo.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFIANTLY    D AH0 F AY1 AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defiantly    (a) dˈɪfˈaɪəntliː (d i1 f ai1 @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly [Add to Longdo]
言い寄る;言寄る[いいよる, iiyoru] (v5r,vi) to court; to woo; to approach defiantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defiant \De*fi"ant\, a. [Cf. F. d['e]fiant, p. pr. of d['e]fier.
   See {Defy}.]
   Full of defiance; bold; insolent; as, a defiant spirit or
   act.
   [1913 Webster]
 
      In attitude stern and defiant.      --Longfellow.
   -- {De*fi"ant*ly}, adv. -- {De*fi"ant*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defiantly
   adv 1: in a rebellious manner; "he rejected her words
       rebelliously" [syn: {rebelliously}, {contumaciously},
       {defiantly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top