ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juicer

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juicer-, *juicer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juicer[SL] เมาหัวราน้ำ, See also: เมามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juicer(จู'เซอะ) n. เครื่องคั้นผลไม้หรือผัก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juicersเครื่องคั้นน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you notice how Megan's juicer takes up all the small appliance space?เธอสังเกตไหมว่า น้ำผลไม้ของยัยเมแกน กินที่ชั้นนี้ไปหมดทั้งชั้นเลย I Know What You Did Last Summer (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジューサー[, ju-sa-] (n) juicer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 juicer \juicer\ n.
   1. a utensil with a conical ridged center that is used for
    squeezing juice fro citrus fruit.
 
   Syn: reamer, juice reamer.
     [WordNet 1.5]
 
   2. A state of drunkenness; as, to throw on a juicer; to have
    a juicer on all night.
    [PJC]
 
   3. An habitual drunkard; one who drinks alcoholic beverages
    frequently to the state of inebriation.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juicer
   n 1: a person who drinks alcoholic beverages (especially to
      excess) [syn: {drinker}, {imbiber}, {toper}, {juicer}]
      [ant: {abstainer}, {abstinent}, {nondrinker}]
   2: a squeezer with a conical ridged center that is used for
     squeezing juice from citrus fruit [syn: {reamer}, {juicer},
     {juice reamer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top