Search result for

railroad

(77 entries)
(0.0492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -railroad-, *railroad*, railroa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
railroad[N] ทางรถไฟ, Syn. railway
railroad[N] ระบบทางรถไฟ, See also: บริษัททางรถไฟ
railroad[VT] ผลักดันอย่างเร่งรีบ, See also: ทำให้ผ่านไปอย่างเร็วๆ ลวกๆ, Syn. compel, hasten
railroad[VT] ขนส่งโดยทางรถไฟ
railroader[N] พนักงานรถไฟ
railroad into[PHRV] ชักชวนให้ทำ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. coerce into
railroad through[PHRV] กระตุ้นให้ผ่านการพิจารณา (อย่างผิดๆ), Syn. go through, put across
railroad crossing / level crossing[N] ถนนข้ามทางรถไฟ, Syn. level crossing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
railroad(เรล'โรด) n. ทางรถไฟ,บริษัททางรถไฟ,ระบบทางรถไฟ vt. ขนส่งทางรถไฟ,จัดให้มีทางรถไฟ,สร้างทางรถไฟ,ส่งไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ทำให้ผ่านไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ตัดสินคดีอย่างเร่งรีบและลวก ๆ, Syn. rush,push,force

English-Thai: Nontri Dictionary
railroad(n) ทางรถไฟ,กรมรถไฟ,บริษัทรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Railroad lawกฎหมายการรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroad policeตำรวจรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroad stationสถานีรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroad travelการท่องเที่ยวทางรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroadsรถไฟ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, we can work on this railroad all...นายรู้ป่ะ เราสามารถขุดไอ้เส้นทางนี้ได้ตลอด Under & Out (2008)
And this isn't the underground railroad.เธอเป็นแค่เด็กมัธยม Chapter Five 'Exposed' (2009)
There's always, "Hey, I found a big bag of money down by the railroad tracks."เอ่อ งั้นมาดูกันสิ ว่าจะมีอะไรบ้าง มักจะเป็นแบบนี้ตลอด "เฮ้ ฉันเจอถุงเงินใหญ่เบ้อเร่อ Phoenix (2009)
- What about the underground railroad?แล้วทางรถไปใต้ดิน? To Hell... And Back (2009)
And railroaded from other prominent positions.และผลักดันจากตำแหน่งสำคัญอื่นๆ Amplification (2009)
If our side railroaded him into that plea bargain, he could have one fuck mother of a case.ถ้าฝ่ายเราชักจูงให้เขา ทำการต่อรองคำรับสารภาพได้ เขาจะได้หลุดจากคดี Remains to Be Seen (2009)
Lucifer will bring the apocalypse. #I was caught in the middle of a railroad track# #Thunder#ลูซิเฟอร์จะนำมาซึ่งวันสิ้นโลก นายสิงไอ้บ้าน่าสงสารที่ไหนก็ไม่รู้งั้นหรือ? Sympathy for the Devil (2009)
Wait. Dr. Brennan wants me to put on a jumpsuit and walk along a railroad track?เดี๋ยว ดร.แบรนเนนต้องการ ให้ผมใส่ชุดหมี The Plain in the Prodigy (2009)
All right, guys, get over to the old railroad depot ASAP.เอาหล่ะพรรคพวกไปทางรถไฟสายเก่า เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ Hotel for Dogs (2009)
Tell me to say 10 Hail Marys, pay a fine advance token to nearest railroad?บอกหนูให้พูด 10 เม็ดที่หก จ่ายค่าตั๋ว... ...สำหรับสำหรับสถานีที่ใกล้ที่สุด? Easy A (2010)
You pounded a railroad spike into his head for no reason!นายตอกลิ่มหมุดรางรถไฟ เข้าที่หัวเขา ไม่เข้าท่าเอาเสียเลย! Polly Wants a Crack at Her (2010)
Now the force required to pierce our victim's skull, in two places, with a dull railroad spike, which is not easy, means the killer is almost certainly male, a strong male at that.เอาล่ะ แรงที่แทงทะลุ หัวกะโหลกของเหยื่อ แตกทะลุนั่นถูกตอก ด้วยลิ่มรางรถไฟ ซึ่งทำได้ไม่ง่ายเลย Polly Wants a Crack at Her (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
railroadA man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.
railroadA network of railroads soon spread over the entire country.
railroadA network of railroads spreads all over Japan.
railroadA railroad was constructed in this town.
railroadBecause of the heavy snow, the railroad traffic has been interrupted.
railroadHe was killed in a railroad accident.
railroadHe works on the railroad as a driver.
railroadIt's the fastest railroad in the world.
railroadMy house stands within easy access of the railroad station.
railroadPassengers must take the footbridge to cross the railroad tracks.
railroadRailroad service was suspended because of the fog.
railroadThe railroad divides into two after the bridge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานีรถไฟ[N] railway station, See also: railroad station, Example: การที่สถานีรถไฟเป็นที่นอนของคนจรจัด เพราะสถานีรถไฟเป็นอาคารเปิดที่กว้างใหญ่ ตอนดึกไม่มีรถไฟเข้า คนไม่พลุกพล่าน, Count unit: สถานี, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถไฟ
ทางรถไฟ[N] railroad, See also: railway, Example: รัฐบาลชุดนี้สร้างท่าเรืออย่างใหญ่โต มีถนนและทางรถไฟติดต่อไปยังเมืองต่างๆ, Count unit: สาย
รถไฟฟ้า[N] railcar, See also: railroad car, electric train, Example: คุณคงเคยขึ้นรถไฟฟ้ามาแล้วใช่ไหม, Count unit: คัน,ขบวน, Thai definition: รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาวโดยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล่นไปตามราง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชานชาลา[n.] (chānchālā ) EN: platform ; railroad station platform   FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
รางรถไฟ[n. exp.] (rāng rotfai) EN: railway ; track ; rail ; railroad tracks   FR: rails [mpl] ; voie ferrée [f]
รถไฟ[n.] (rotfai) EN: railroad ; railway   FR: chemin de fer [m]
สถานีรถไฟ[n.] (sathānī rotfai) EN: station ; railway station ; railroad station   FR: gare [f] ; gare ferroviaire [f]
ตารางเวลารถไฟ[n. exp.] (tārāng wēlā rotfai) EN: railroad timetable   FR: horaire des trains [m] ; indicateur des chemions de fer [m]
ทางรถไฟ[n.] (thāng rotfai) EN: railway ; railroad   FR: voie ferrée [f] ; ligne de chemin de fer [f] ; liaison ferroviaire [f]
ย่านสับเปลี่ยนรถ[n. exp.] (yān sapplīen rot) EN: railroad switching yard   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAILROAD    R EY1 L R OW2 D
RAILROADS    R EY1 L R OW2 D Z
RAILROAD'S    R EY1 L R OW2 D Z
RAILROADED    R EY1 L R OW2 D AH0 D
RAILROADS'    R EY1 L R OW2 D Z
RAILROADING    R EY1 L R OW2 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
railroad    (v) (r ei1 l r ou d)
railroads    (v) (r ei1 l r ou d z)
railroaded    (v) (r ei1 l r ou d i d)
railroading    (v) (r ei1 l r ou d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahndamm {m}railroad embankment [Add to Longdo]
Bahnlinie {f}railroad (line) [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レールロード[, re-ruro-do] (n) railroad [Add to Longdo]
営業路線[えいぎょうろせん, eigyourosen] (n) (1) railroad (bus) lines (routes) in operation; (2) business plan (policy) [Add to Longdo]
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
軌間[きかん, kikan] (n) (railroad) gauge [Add to Longdo]
軌条[きじょう, kijou] (n) (See 線路) rail (i.e. of a railroad) [Add to Longdo]
軌道[きどう, kidou] (n) (1) orbit; trajectory; (2) railroad track; (P) [Add to Longdo]
軌道間隔[きどうかんかく(uK), kidoukankaku (uK)] (n) railroad track gauge [Add to Longdo]
軌陸車[きりくしゃ, kirikusha] (n) road-rail vehicle (vehicle which can travel both on railroad tracks and normal roads) [Add to Longdo]
軽便鉄道[けいべんてつどう;けいびんてつどう, keibentetsudou ; keibintetsudou] (n) narrow-gauge railroad; light railway [Add to Longdo]
高架鉄道[こうかてつどう, koukatetsudou] (n) elevated railroad; elevated railway [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道岔[dào chà, ㄉㄠˋ ㄔㄚˋ, ] railroad switch [Add to Longdo]
铁路[tiě lù, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] railroad; railway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Railroad \Rail"road`\ (r[=a]l"r[=o]d`), Railway \Rail"way`\
   (r[=a]l"w[=a]`), n.
   1. A road or way consisting of one or more parallel series of
    iron or steel rails, patterned and adjusted to be tracks
    for the wheels of vehicles, and suitably supported on a
    bed or substructure.
    [1913 Webster]
 
   Note: The modern railroad is a development and adaptation of
      the older tramway.
      [1913 Webster]
 
   2. The road, track, etc., with all the lands, buildings,
    rolling stock, franchises, etc., pertaining to them and
    constituting one property; as, a certain railroad has been
    put into the hands of a receiver.
    [1913 Webster]
 
   Note: Railway is the commoner word in England; railroad the
      commoner word in the United States.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the following and similar phrases railroad and
      railway are used interchangeably: 
      [1913 Webster]
 
   {Atmospheric railway}, {Elevated railway}, etc. See under
    {Atmospheric}, {Elevated}, etc.
 
   {Cable railway}. See {Cable road}, under {Cable}.
 
   {Ferry railway}, a submerged track on which an elevated
    platform runs, for carrying a train of cars across a water
    course.
 
   {Gravity railway}, a railway, in a hilly country, on which
    the cars run by gravity down gentle slopes for long
    distances after having been hauled up steep inclines to an
    elevated point by stationary engines.
 
   {Railway brake}, a brake used in stopping railway cars or
    locomotives.
 
   {Railway car}, a large, heavy vehicle with flanged wheels
    fitted for running on a railway. [U.S.]
 
   {Railway carriage}, a railway passenger car. [Eng.]
 
   {Railway scale}, a platform scale bearing a track which forms
    part of the line of a railway, for weighing loaded cars.
    
 
   {Railway slide}. See {Transfer table}, under {Transfer}.
 
   {Railway spine} (Med.), an abnormal condition due to severe
    concussion of the spinal cord, such as occurs in railroad
    accidents. It is characterized by ataxia and other
    disturbances of muscular function, sensory disorders, pain
    in the back, impairment of general health, and cerebral
    disturbance, -- the symptoms often not developing till
    some months after the injury.
 
   {Underground railroad} {Underground railway}.
    (a) A railroad or railway running through a tunnel, as
      beneath the streets of a city.
    (b) Formerly, a system of cooperation among certain active
      antislavery people in the United States prior to 1866,
      by which fugitive slaves were secretly helped to reach
      Canada.
 
   Note: [In the latter sense railroad, and not railway, was
      usually used.] "Their house was a principal entrep[^o]t
      of the underground railroad." --W. D. Howells.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Railroad \Rail"road`\, v. t.
   To carry or send by railroad; usually fig., to send or put
   through at high speed or in great haste; to hurry or rush
   unduly; as, to railroad a bill through Condress. [Colloq., U.
   S.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 railroad
   n 1: line that is the commercial organization responsible for
      operating a system of transportation for trains that pull
      passengers or freight [syn: {railway}, {railroad},
      {railroad line}, {railway line}, {railway system}]
   2: a line of track providing a runway for wheels; "he walked
     along the railroad track" [syn: {railroad track}, {railroad},
     {railway}]
   v 1: compel by coercion, threats, or crude means; "They
      sandbagged him to make dinner for everyone" [syn:
      {dragoon}, {sandbag}, {railroad}]
   2: supply with railroad lines; "railroad the West"
   3: transport by railroad

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top