ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

railroad

R EY1 L R OW2 D   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -railroad-, *railroad*, railroa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
railroad[N] ทางรถไฟ, Syn. railway
railroad[N] ระบบทางรถไฟ, See also: บริษัททางรถไฟ
railroad[VT] ผลักดันอย่างเร่งรีบ, See also: ทำให้ผ่านไปอย่างเร็วๆ ลวกๆ, Syn. compel, hasten
railroad[VT] ขนส่งโดยทางรถไฟ
railroader[N] พนักงานรถไฟ
railroad into[PHRV] ชักชวนให้ทำ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. coerce into
railroad through[PHRV] กระตุ้นให้ผ่านการพิจารณา (อย่างผิดๆ), Syn. go through, put across
railroad crossing / level crossing[N] ถนนข้ามทางรถไฟ, Syn. level crossing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
railroad(เรล'โรด) n. ทางรถไฟ,บริษัททางรถไฟ,ระบบทางรถไฟ vt. ขนส่งทางรถไฟ,จัดให้มีทางรถไฟ,สร้างทางรถไฟ,ส่งไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ทำให้ผ่านไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ตัดสินคดีอย่างเร่งรีบและลวก ๆ, Syn. rush,push,force

English-Thai: Nontri Dictionary
railroad(n) ทางรถไฟ,กรมรถไฟ,บริษัทรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Railroad lawกฎหมายการรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroad policeตำรวจรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroad stationสถานีรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroad travelการท่องเที่ยวทางรถไฟ [TU Subject Heading]
Railroadsรถไฟ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And so the railroad has got to go through Rock Ridge.ทางรถไฟ จึงต้องผ่านสันเขาร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
Yes, when that railroad goes through Rock Ridge that land will be worth millions, and I want it!ถ้าผ่านร็อคริดจ์ ...ที่ดินคงมีค่าเป็นล้าน... , ฉันต้องการที่ดินนั่น Blazing Saddles (1974)
I think this might be a good time to mosey out to where they're building the railroad and maybe do a little snooping.เห็นทีต้องไปดูตรงที่สร้างทางรถไฟ อาจสืบข่าวได้บ้าง Blazing Saddles (1974)
Rock Ridge? Hey, the railroad is going through there!ร็อคริดจ์ ทางรถไฟจะผ่านไปที่นั่นนี่นา Blazing Saddles (1974)
Railroad workers. They've agreed to help us make our dream come true.คนงานวางรางรถไฟ พวกเขามาช่วยเราทำฝันให้เป็นจริง Blazing Saddles (1974)
I went to the railroad station, I got there, and suddenly, I had to draw out my pistol.ฉันไปที่สถานีรถไฟฉันไปที่นั่น และจู่ ๆ ฉันต้องดึงปืนออก Idemo dalje (1982)
Vern didn't just mean being off limits inside the junkyard or fudging on our folks or going on a hike up the railroad tracks to Harlow.เวิร์นไม่ได้หมายถึงแค่ที่มาอยู่ในลานขยะ หรือโกหกพ่อแม่ของพวกเรา หรือล่องตามรางรถไฟไปฮาร์โลว ที่เขาหมายถึง แต่ Stand by Me (1986)
Heir to a railroad fortune, perhaps.อาจเป็นทายาทกิจการรถไฟ Titanic (1997)
And so there was an explosion of railroads who got large federal subsidies of land.และยังมีการสร้างรางรถไฟขนานใหญ่ ซึ่งได้ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมากมาย The Corporation (2003)
That's an extraordinary traffic management program that required an IBM system in every railroad direction and an IBM system in every concentration camp.นั่นหมายถึงโปรแกรมควบคุมการขนย้ายที่พิเศษซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยระบบของไอบีเอ็ม ในทุกชุมทางรถไฟ The Corporation (2003)
Eh, can anyone direct me to the Pacific Railroad Station?มีใครรู้ทางไปสถานีรถไฟแปซิฟิกมั้ยครับ Around the World in 80 Days (2004)
There's nothing on this map except a big lake and some railroad tracks.-How are you gonna get in? -I can't. You can. Firewall (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
railroadA man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.
railroadA network of railroads soon spread over the entire country.
railroadA network of railroads spreads all over Japan.
railroadA railroad was constructed in this town.
railroadBecause of the heavy snow, the railroad traffic has been interrupted.
railroadHe was killed in a railroad accident.
railroadHe works on the railroad as a driver.
railroadIt's the fastest railroad in the world.
railroadMy house stands within easy access of the railroad station.
railroadPassengers must take the footbridge to cross the railroad tracks.
railroadRailroad service was suspended because of the fog.
railroadThe railroad divides into two after the bridge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานีรถไฟ[N] railway station, See also: railroad station, Example: การที่สถานีรถไฟเป็นที่นอนของคนจรจัด เพราะสถานีรถไฟเป็นอาคารเปิดที่กว้างใหญ่ ตอนดึกไม่มีรถไฟเข้า คนไม่พลุกพล่าน, Count unit: สถานี, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถไฟ
ทางรถไฟ[N] railroad, See also: railway, Example: รัฐบาลชุดนี้สร้างท่าเรืออย่างใหญ่โต มีถนนและทางรถไฟติดต่อไปยังเมืองต่างๆ, Count unit: สาย
รถไฟฟ้า[N] railcar, See also: railroad car, electric train, Example: คุณคงเคยขึ้นรถไฟฟ้ามาแล้วใช่ไหม, Count unit: คัน,ขบวน, Thai definition: รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาวโดยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล่นไปตามราง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชานชาลา[n.] (chānchālā ) EN: platform ; railroad station platform   FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
รางรถไฟ[n. exp.] (rāng rotfai) EN: railway ; track ; rail ; railroad tracks   FR: rails [mpl] ; voie ferrée [f]
รถไฟ[n.] (rotfai) EN: railroad ; railway   FR: chemin de fer [m]
สถานีรถไฟ[n.] (sathānī rotfai) EN: station ; railway station ; railroad station   FR: gare [f] ; gare ferroviaire [f]
ตารางเวลารถไฟ[n. exp.] (tārāng wēlā rotfai) EN: railroad timetable   FR: horaire des trains [m] ; indicateur des chemions de fer [m]
ทางรถไฟ[n.] (thāng rotfai) EN: railway ; railroad   FR: voie ferrée [f] ; ligne de chemin de fer [f] ; liaison ferroviaire [f]
ย่านสับเปลี่ยนรถ[n. exp.] (yān sapplīen rot) EN: railroad switching yard   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAILROAD R EY1 L R OW2 D
RAILROADS R EY1 L R OW2 D Z
RAILROAD'S R EY1 L R OW2 D Z
RAILROADED R EY1 L R OW2 D IH0 D
RAILROADS' R EY1 L R OW2 D Z
RAILROADING R EY1 L R OW2 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
railroad (v) rˈɛɪlroud (r ei1 l r ou d)
railroads (v) rˈɛɪlroudz (r ei1 l r ou d z)
railroaded (v) rˈɛɪlroudɪd (r ei1 l r ou d i d)
railroading (v) rˈɛɪlroudɪŋ (r ei1 l r ou d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁路[tiě lù, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] railroad; railway, #1,969 [Add to Longdo]
道岔[dào chà, ㄉㄠˋ ㄔㄚˋ, ] railroad switch, #69,058 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahndamm {m}railroad embankment [Add to Longdo]
Bahnlinie {f}railroad (line) [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レールロード[, re-ruro-do] (n) railroad [Add to Longdo]
営業路線[えいぎょうろせん, eigyourosen] (n) (1) railroad (bus) lines (routes) in operation; (2) business plan (policy) [Add to Longdo]
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
軌間[きかん, kikan] (n) (railroad) gauge [Add to Longdo]
軌条[きじょう, kijou] (n) (See 線路) rail (i.e. of a railroad) [Add to Longdo]
軌道[きどう, kidou] (n) (1) orbit; trajectory; (2) railroad track; (P) [Add to Longdo]
軌道間隔[きどうかんかく(uK), kidoukankaku (uK)] (n) railroad track gauge [Add to Longdo]
軌陸車[きりくしゃ, kirikusha] (n) road-rail vehicle (vehicle which can travel both on railroad tracks and normal roads) [Add to Longdo]
軽便鉄道[けいべんてつどう;けいびんてつどう, keibentetsudou ; keibintetsudou] (n) narrow-gauge railroad; light railway [Add to Longdo]
高架鉄道[こうかてつどう, koukatetsudou] (n) elevated railroad; elevated railway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Railroad \Rail"road`\ (r[=a]l"r[=o]d`), Railway \Rail"way`\
   (r[=a]l"w[=a]`), n.
   1. A road or way consisting of one or more parallel series of
    iron or steel rails, patterned and adjusted to be tracks
    for the wheels of vehicles, and suitably supported on a
    bed or substructure.
    [1913 Webster]
 
   Note: The modern railroad is a development and adaptation of
      the older tramway.
      [1913 Webster]
 
   2. The road, track, etc., with all the lands, buildings,
    rolling stock, franchises, etc., pertaining to them and
    constituting one property; as, a certain railroad has been
    put into the hands of a receiver.
    [1913 Webster]
 
   Note: Railway is the commoner word in England; railroad the
      commoner word in the United States.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the following and similar phrases railroad and
      railway are used interchangeably: 
      [1913 Webster]
 
   {Atmospheric railway}, {Elevated railway}, etc. See under
    {Atmospheric}, {Elevated}, etc.
 
   {Cable railway}. See {Cable road}, under {Cable}.
 
   {Ferry railway}, a submerged track on which an elevated
    platform runs, for carrying a train of cars across a water
    course.
 
   {Gravity railway}, a railway, in a hilly country, on which
    the cars run by gravity down gentle slopes for long
    distances after having been hauled up steep inclines to an
    elevated point by stationary engines.
 
   {Railway brake}, a brake used in stopping railway cars or
    locomotives.
 
   {Railway car}, a large, heavy vehicle with flanged wheels
    fitted for running on a railway. [U.S.]
 
   {Railway carriage}, a railway passenger car. [Eng.]
 
   {Railway scale}, a platform scale bearing a track which forms
    part of the line of a railway, for weighing loaded cars.
    
 
   {Railway slide}. See {Transfer table}, under {Transfer}.
 
   {Railway spine} (Med.), an abnormal condition due to severe
    concussion of the spinal cord, such as occurs in railroad
    accidents. It is characterized by ataxia and other
    disturbances of muscular function, sensory disorders, pain
    in the back, impairment of general health, and cerebral
    disturbance, -- the symptoms often not developing till
    some months after the injury.
 
   {Underground railroad} {Underground railway}.
    (a) A railroad or railway running through a tunnel, as
      beneath the streets of a city.
    (b) Formerly, a system of cooperation among certain active
      antislavery people in the United States prior to 1866,
      by which fugitive slaves were secretly helped to reach
      Canada.
 
   Note: [In the latter sense railroad, and not railway, was
      usually used.] "Their house was a principal entrep[^o]t
      of the underground railroad." --W. D. Howells.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Railroad \Rail"road`\, v. t.
   To carry or send by railroad; usually fig., to send or put
   through at high speed or in great haste; to hurry or rush
   unduly; as, to railroad a bill through Condress. [Colloq., U.
   S.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 railroad
   n 1: line that is the commercial organization responsible for
      operating a system of transportation for trains that pull
      passengers or freight [syn: {railway}, {railroad},
      {railroad line}, {railway line}, {railway system}]
   2: a line of track providing a runway for wheels; "he walked
     along the railroad track" [syn: {railroad track}, {railroad},
     {railway}]
   v 1: compel by coercion, threats, or crude means; "They
      sandbagged him to make dinner for everyone" [syn:
      {dragoon}, {sandbag}, {railroad}]
   2: supply with railroad lines; "railroad the West"
   3: transport by railroad

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top