ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

railway

R EY1 L W EY2   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -railway-, *railway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
railway[N] รางรถไฟ, Syn. railroad
railway[N] ระบบทางรถไฟ
railway line[N] รางรถไฟ, Syn. railway
railwayman / railman / railroader[N] พนักงานรถไฟ, Syn. railman, railroader

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
railway(เรล'เวย์) n. ทางรถไฟ,ระบบทางรถไฟทางรถ
cable railwayn. รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างใต้

English-Thai: Nontri Dictionary
railway(n) ทางรถไฟ,กรมรถไฟ,บริษัทรถไฟ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bombing of Aldershot Railway Station. Attempted murder of Edward Heath.เหตุการณ์ลอบวางระเบิดของต้นไม้ชนิดหนึ่งยิงสถานีรถไ In the Name of the Father (1993)
So is there a railway station here?ที่นี่มีสถานีรึเปล่า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Is there or is there not a railway station?ที่นี่มีสถานีรถไฟหรือไม่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
A local railway man told him the tracks divided, one branch's leading to Treblinka.พนักงานรถไฟบอกว่าจะมีการแยกราง สายหนึ่งจะไปทรีบลิงก้า The Pianist (2002)
I want their faces posted in every police station, army barracks, post office, railway station and outhouse in India!ติดประกาศจับเขาทุก สน. ค่ายทหาร กรมไปรษณีย์ สถานีรถไฟ ห้องน้ำทั่วอินดีย Around the World in 80 Days (2004)
New passengers on the Sun Rocking Railway-นักเดินทาง บนถนนสายตะวัน Walk the Line (2005)
The Germans just bombed the railway yard at Revigny.เยอรมันทิ้งระเบิดอู่รถไฟที่เรอวิญนี Flyboys (2006)
Railways, roads... bridges and enemy troops have been continuously attacked, yesterday... Thanks. I never could make the scissors work with my left hand.สะพานหลายแห่งและกองกำลังทหารได้ถูก โจมตีแล้วเมื่อวานนี้... ขอบใจนะ ฉันใช้มือซ้ายตัดเล็บ ไม่ได้ซักที Atonement (2007)
It would also be my first time taking the railway lines from here onwards.และมันก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นรถไฟจากนี่ต่อไป 5 Centimeters Per Second (2007)
- You should look by the railway. - It won't stay there.คุณควรจะไปดูแถวรางรถไฟ มันไม่อยู่ที่นี่หรอก Episode #2.3 (2008)
The railway track runs parallel to highway 99 most of the way.ทางรถไฟจะขนานกับทางด่านสาย 99 เกือบทั้งหมด Catching Out (2008)
His travel is linked in close proximity to railway lines.การเดินทางของเขาเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ Catching Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
railwayA new means of communication was developed -the railway.
railwayA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
railwayA railway bridge is already being built over the river.
railwayHe was injured in a railway accident.
railwayHis house is handy for the underground railway.
railwayHow did the railway accident at Tokyo Station come about?
railwayI'm sitting in the railway station.
railwayIn other words, the attitude of the landowners whose property the line would cross; the desirability of making detours to serve other towns and villages or to connect with other railway lines.
railwayIt has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.
railwayIt often happens that railway traffic is suspended by a heavy snowfall.
railwayIt's dangerous to walk on railway lines.
railwayI've already had the entrance ceremony. It's a university alongside the same railway line.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานีรถไฟ[N] railway station, Count unit: สถานี
รถไฟ[N] train, See also: railway train, Example: รถไฟขบวนนี้บรรทุกเด็กจากหนองแก เขาเต่า มาเรียนหนังสือที่หัวหิน, Count unit: ขบวน, Thai definition: รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว ขับเคลื่อนโดยมีหัวรถจักรลากให้แล่นไปตามรางเหล็ก
สถานีรถไฟ[N] railway station, See also: railroad station, Example: การที่สถานีรถไฟเป็นที่นอนของคนจรจัด เพราะสถานีรถไฟเป็นอาคารเปิดที่กว้างใหญ่ ตอนดึกไม่มีรถไฟเข้า คนไม่พลุกพล่าน, Count unit: สถานี, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถไฟ
ทางรถไฟ[N] railroad, See also: railway, Example: รัฐบาลชุดนี้สร้างท่าเรืออย่างใหญ่โต มีถนนและทางรถไฟติดต่อไปยังเมืองต่างๆ, Count unit: สาย
รางรถไฟ[N] railway, See also: track, rail, railroad tracks, Example: รางรถไฟทำด้วยเหล็กมีสองรางวางขนานคู่กันไป, Count unit: ท่อน, ราง
ชุมทางรถไฟ[N] railway junction, Example: ชุมทางรถไฟที่สำคัญของประเทศไทยคือ สถานีชุมทางบ้านภาชี, Thai definition: สถานีที่รวมทางแยกรถไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมทาง[n.] (chumthāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)   FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
การรถไฟแห่งประเทศไทย[org.] (Kān Rotfai Haeng Prathēt Thai) EN: State railway of Thailand (SRT)   FR: Société nationale des chemins de fer thaïlandais (SRT) [f]
เครือข่ายทางรถไฟ[n. exp.] (khreūakhāi thāng rotfai) EN: railway network ; rail network   FR: réseau ferroviaire [m]
ผักบุ้งรั้ว[n. exp.] (phakbung rūa) EN: Railway Creeper   
รางรถไฟ[n. exp.] (rāng rotfai) EN: railway ; track ; rail ; railroad tracks   FR: rails [mpl] ; voie ferrée [f]
ร.ฟ.ท.[n.] (Rø.Fø.Thø.) EN: S.R.T. (State Railways of Thailand)   FR: SRT (Compagnie nationale thaïlandaise des chemins de fer) [f]
รถไฟ[n.] (rotfai) EN: train ; railway train   FR: train [m]
รถไฟ[n.] (rotfai) EN: railroad ; railway   FR: chemin de fer [m]
รถไฟฟ้า[n. exp.] (rotfaifā) EN: elevated train ; electric train ; skytrain ; elevated railway ; BTS   FR: métro aérien [m] ; train aérien [m] ; BTS [m] (sigle)
รถไฟฟ้าใต้ดิน[n. exp.] (rotfaifā tāidin) EN: underground railway   FR: métro [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAILWAY    R EY1 L W EY2
RAILWAYS    R EY1 L W EY2 Z
RAILWAY'S    R EY1 L W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
railway    (n) rˈɛɪlwɛɪ (r ei1 l w ei)
railways    (n) rˈɛɪlwɛɪz (r ei1 l w ei z)
railwayman    (n) rˈɛɪlwɛɪmən (r ei1 l w ei m @ n)
railwaymen    (n) rˈɛɪlwɛɪmɛn (r ei1 l w ei m e n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
站台[zhàn tái, ㄓㄢˋ ㄊㄞˊ, ] railway platform, #12,578 [Add to Longdo]
铁道[tiě dào, ㄊㄧㄝˇ ㄉㄠˋ, / ] railway line; rail track, #21,224 [Add to Longdo]
月台[yuè tái, ㄩㄝˋ ㄊㄞˊ, / ] railway platform, #51,279 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnbeamter {m}railway official [Add to Longdo]
Bahngleis {n}railway line [Br.]; railroad line [Am.] [Add to Longdo]
Bahnhof {m}railway station; railroad station [Am.] [Add to Longdo]
Bahnhofsmission {f}railway mission [Add to Longdo]
Bahnlinie {f}railway (line) [Add to Longdo]
Eisenbahnfrachtbrief {m}railway consignment note [Add to Longdo]
Eisenbahnnetz {n}railway network [Add to Longdo]
Eisenbahnstation {f}railway station [Add to Longdo]
Eisenbahnstrecke {f}railway line; railroad line [Am.]; line section [Add to Longdo]
Eisenbahnunglück {n}railway accident [Add to Longdo]
Eisenbahnwagen {m}railway carriage [Add to Longdo]
Kursbuch {n}railway timetable; railroad timetable [Am.] [Add to Longdo]
Schienennetz {n}railway system [Add to Longdo]
Schienenstrang {m}railway line; railway track [Add to Longdo]
Zugverkehr {m}railway service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JR[ジェーアール, jie-a-ru] (n) (See 日本国有鉄道) Japan Railways; JR; (P) [Add to Longdo]
ダイヤ(P);ダイア[, daiya (P); daia] (n) (1) (abbr) (See ダイヤモンド) diamond; (2) (railway) schedule; (3) (abbr) diagram; (4) dyer; (P) [Add to Longdo]
ポイント[, pointo] (n,vs) (1) point; (n) (2) points (of a railway); switch; (P) [Add to Longdo]
レールウェー;レールウエー[, re-ruue-; re-ruue-] (n) railway [Add to Longdo]
因美線[いんびせん, inbisen] (n) Inbi Line (East Okayama Railway) [Add to Longdo]
引き込み線;引込み線;引込線[ひきこみせん, hikikomisen] (n) (railway) siding; service line; service wire [Add to Longdo]
駅夫[えきふ, ekifu] (n) railway employee (porter) [Add to Longdo]
沿線[えんせん, ensen] (n,adj-no) along railway line; (P) [Add to Longdo]
海岸線[かいがんせん, kaigansen] (n) coastline; coastal railway; (P) [Add to Longdo]
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Railroad \Rail"road`\ (r[=a]l"r[=o]d`), Railway \Rail"way`\
   (r[=a]l"w[=a]`), n.
   1. A road or way consisting of one or more parallel series of
    iron or steel rails, patterned and adjusted to be tracks
    for the wheels of vehicles, and suitably supported on a
    bed or substructure.
    [1913 Webster]
 
   Note: The modern railroad is a development and adaptation of
      the older tramway.
      [1913 Webster]
 
   2. The road, track, etc., with all the lands, buildings,
    rolling stock, franchises, etc., pertaining to them and
    constituting one property; as, a certain railroad has been
    put into the hands of a receiver.
    [1913 Webster]
 
   Note: Railway is the commoner word in England; railroad the
      commoner word in the United States.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the following and similar phrases railroad and
      railway are used interchangeably: 
      [1913 Webster]
 
   {Atmospheric railway}, {Elevated railway}, etc. See under
    {Atmospheric}, {Elevated}, etc.
 
   {Cable railway}. See {Cable road}, under {Cable}.
 
   {Ferry railway}, a submerged track on which an elevated
    platform runs, for carrying a train of cars across a water
    course.
 
   {Gravity railway}, a railway, in a hilly country, on which
    the cars run by gravity down gentle slopes for long
    distances after having been hauled up steep inclines to an
    elevated point by stationary engines.
 
   {Railway brake}, a brake used in stopping railway cars or
    locomotives.
 
   {Railway car}, a large, heavy vehicle with flanged wheels
    fitted for running on a railway. [U.S.]
 
   {Railway carriage}, a railway passenger car. [Eng.]
 
   {Railway scale}, a platform scale bearing a track which forms
    part of the line of a railway, for weighing loaded cars.
    
 
   {Railway slide}. See {Transfer table}, under {Transfer}.
 
   {Railway spine} (Med.), an abnormal condition due to severe
    concussion of the spinal cord, such as occurs in railroad
    accidents. It is characterized by ataxia and other
    disturbances of muscular function, sensory disorders, pain
    in the back, impairment of general health, and cerebral
    disturbance, -- the symptoms often not developing till
    some months after the injury.
 
   {Underground railroad} {Underground railway}.
    (a) A railroad or railway running through a tunnel, as
      beneath the streets of a city.
    (b) Formerly, a system of cooperation among certain active
      antislavery people in the United States prior to 1866,
      by which fugitive slaves were secretly helped to reach
      Canada.
 
   Note: [In the latter sense railroad, and not railway, was
      usually used.] "Their house was a principal entrep[^o]t
      of the underground railroad." --W. D. Howells.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 railway
   n 1: line that is the commercial organization responsible for
      operating a system of transportation for trains that pull
      passengers or freight [syn: {railway}, {railroad},
      {railroad line}, {railway line}, {railway system}]
   2: a line of track providing a runway for wheels; "he walked
     along the railroad track" [syn: {railroad track}, {railroad},
     {railway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top