Search result for

querying

(92 entries)
(0.0787 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -querying-, *querying*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา querying มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *querying*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
query (n ) การสืบค้นข้อมูล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
query    [N] คำถาม, Syn. question, inquiry
query    [N] ข้อข้องใจ, See also: ข้อสงสัย, Syn. doubt
query    [N] เครื่องหมายคำถาม, Syn. ask, call into question, question, inquire about
query    [N] การสอบถาม
query    [VT] ถามถึง
query    [VT] ตั้งคำถาม
querying    [ADJ] ช่างซักถาม, Syn. inquisitive
query with    [PHRV] สอบถามเกี่ยวกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SQL (structured query language)เอสคิวแอล, ซีเควล (ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SQL (structured query language)เอสคิวแอล, ซีเควล (ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
queryคำถาม, ปุจฉา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
QL (query language)คิวแอล (ภาษาสอบถาม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
QL (query language)คิวแอล (ภาษาสอบถาม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query processingการประมวลผลข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
query สอบถาม , ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์]
query by exampleภาษาสอบถามที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
Structured Query Languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
ภาษาสำหรับกำหนดลักษณะของข้อมูล และค้นข้อมูลในฐานข้อมูลแบบตาราง ภาษานี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยของบริษัทไอบีเอ็ม และปัจจุบันนี้ได้รับควมนิยมมากจนมีใช้ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หลายโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Query languages (Computer science)ภาษาสอบถาม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
queryIn the opening paragraphs I query the validity of so-called supply-side economic strategies.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equery(เอค'วะรี) n. อัศวรักษ์,เจ้าหน้าที่ดูแลม้า,องครักษ์
query(ควี'อะรี) n. คำถาม,การสอบถาม,เครื่องหมายคำถาม,ความสงสัย vt. ถาม,สอบถาม,ตั้งคำถาม., See also: queryingly adv., Syn. inquiry,probe
query languageภาษาสอบถามใช้ตัวย่อว่า QL (อ่านว่า คิวแอล) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมดา มักใช้ในการสั่งเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหรือคลังข้อมูล (database) มาดูบนจอภาพหรือสั่งให้พิมพ์ออกมา
query processingการประมวลผลข้อคำถามหมายถึง การประมวลผลด้วยภาษาสอบถาม (query language) ดู query language ประกอบ
structured query languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างใช้ตัวย่อว่า (บางทีออกเสียงว่า "ซีเควล") เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง

English-Thai: Nontri Dictionary
query(n) เครื่องหมายคำถาม,คำถาม,การสอบถาม,การตั้งกระทู้ถาม
query(vt) สอบถาม,ถาม,สงสัย,ไต่ถาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งกระทู้    [V] interrogate, See also: quiz, question, query, Syn. ซักถาม, ถาม, Example: ฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในสภาเรื่องการก่อวินาศกรรม, Thai definition: ยกประเด็นถาม
สนเท่ห์    [V] doubt, See also: wonder, suspect, question, query, Syn. ฉงน, สงสัย, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, Example: คนไม่เคยนอนกางมุ้งสนเท่ห์ว่า เสาทั้งสี่และเส้นเหล็กคู่ขนานเป็นกรอบนั้นใช้ทำอะไร, Thai definition: รู้สึกไม่เข้าใจเมื่อประสบสิ่งที่ต่างกับความคิดความเชื่อ
คำถาม    [N] question, See also: problem, query, interrogatory, interrogation, inquiry, subject, Syn. ปริศนา, ปัญหา, Ant. คำตอบ, Example: นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความแสดงการถาม
ไต่สวน [V] inquire, See also: hold an in query, investigate, interrogate, Syn. สอบสวน, ทวนความ, Example: ตำรวจกำลังไต่สวนผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนอยู่, Thai definition: ถามไปทีละขั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ปรัศนี    [N] question mark, See also: interrogation mark, query, Syn. เครื่องหมายคำถาม, Example: นิยายเรื่องนี้ตั้งชื่อโดยมีเครื่องหมายปรัศนีต่อท้ายเอาไว้เพื่อสื่อความหมายว่าตัวละครในเรื่องจะรอดชีวิตหรือไม่, Thai definition: เครื่องหมายรูป ? ใช้ประกอบข้อความแสดงการถาม, Notes: (สันสกฤต)
ซัก    [V] question, See also: interrogate, ask, query, inquire, Syn. ถาม, ซักถาม, สอบถาม, สอบสวน, ไต่ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้จัดการซักลูกน้องว่ามีปัญหาหนักใจในเรื่องการทำงานหรือไม่, Thai definition: ไล่เลียงให้กระจ่างแจ้ง
ข้อซักถาม    [N] question, See also: query, Example: ฝ่ายบริหารของกทม.ได้มีการตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภากทม.ในทุกๆ ประเด็นจนมีความกระจ่างชัด, Thai definition: คำถาม, ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการคำตอบ
ทูลถาม    [V] ask, See also: query, inquire, interrogate, Syn. ถาม, Example: นายกรัฐมนตรีทูลถามเจ้าฟ้าชายเรื่องการดำเนินไปต่างประเทศ, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสอบถามข้อมูล[n. exp.] (kān søpthām khømūn) EN: query   FR: requête [f]
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject   FR: question [f] ; interrogation [f]
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; heading ; gist   FR: question [f]
กระทู้[v.] (krathū) EN: question ; query ; interrogate ; quizz ; call to account   FR: questionner ; interroger
สนเท่ห์[v.] (sonthē) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query   FR: douter ; être perplexe

CMU English Pronouncing Dictionary
QUERY    K W IY1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
query    (v) (k w i@1 r ii)
querying    (v) (k w i@1 r i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fragendquerying [Add to Longdo]
fragend {adv}queryingly [Add to Longdo]
rückfragen | bei jdm. rückfragento check; to check back | to raise a query with sb. [Add to Longdo]
in Frage stellen; in Zweifel ziehen; beanstandento query [Add to Longdo]
Abfragesprache {f}query language; retrieval language [Add to Longdo]
Abfragestation {f}query station [Add to Longdo]
Anfrage {f}query; request [Add to Longdo]
Benutzeranfrage {f}user inquiry; user query; user request [Add to Longdo]
Datenbankabfragesprache {f}query language [Add to Longdo]
Dialogsystem {n}query-reply system [Add to Longdo]
Frage {f}; Rückfrage {f} | Fragen {pl}; Rückfragen {pl} | nach telefonischer Rückfragequery | queries | after checking up on the telephone [Add to Longdo]
mit einem Fragezeichen versehento query [Add to Longdo]
(anzweifelndes) Fragezeichen {n} (Buchdruck)query [Add to Longdo]
abfragen; befragen; fragen | abfragend; befragend; fragend | abgefragt; befragt; gefragtto query | querying | queried [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクションクエリ[, akushonkueri] (n) {comp} action query [Add to Longdo]
クエリ[, kueri] (n) {comp} query [Add to Longdo]
クエリー[, kueri-] (n) {comp} query [Add to Longdo]
クエリチャネル[, kuerichaneru] (n) {comp} query channel [Add to Longdo]
クエリデザイン[, kueridezain] (n) {comp} query design [Add to Longdo]
テキストクエリ[, tekisutokueri] (n) {comp} text query [Add to Longdo]
ブリオクエリー[, buriokueri-] (n) {comp} BrioQuery [Add to Longdo]
ユニオンクエリ[, yunionkueri] (n) {comp} union query [Add to Longdo]
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] (n) {comp} SQL; Structured Query Language [Add to Longdo]
構造化問い合わせ言語[こうぞうかといあわせげんご, kouzoukatoiawasegengo] (n) structured query language; SQL [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] (n,vs,adj-no) inquiry; enquiry; query; reference; (P) [Add to Longdo]
照会言語[しょうかいげんご, shoukaigengo] (n) {comp} query language [Add to Longdo]
聞く(P);聴く;訊く[きく, kiku] (v5k,vt) (1) to hear; (2) (usu. 聴く) to listen (e.g. to music); (3) (formal 聴く) to ask; to enquire; to query; (P) [Add to Longdo]
問い(P);問[とい, toi] (n) question; query; (P) [Add to Longdo]
問い合わせ(P);問合せ[といあわせ, toiawase] (n) enquiry; inquiry; ENQ; query; interrogation; (P) [Add to Longdo]
問い直す;問いなおす[といなおす, toinaosu] (v5s) to question again; to repeat a question (esp. a problematic point, or to verify understanding); to repeat a query [Add to Longdo]
問合せ言語[といあわせげんご, toiawasegengo] (n) {comp} query language [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征询[zhēng xún, ㄓㄥ ㄒㄩㄣˊ, / ] to consult; to query; to solicit opinion [Add to Longdo]
疑问[yí wèn, ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] a question; sth not understood; to query; interrogative (gramm.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] SQL, Structured Query Language [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
照会言語[しょうかいげんご, shoukaigengo] query language [Add to Longdo]
問合せ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ, interrogating, query [Add to Longdo]
問合せ言語[といあわせげんご, toiawasegengo] query language [Add to Longdo]
クエリー[くえりー, kueri-] query [Add to Longdo]
ブリオクエリー[ぶりおくえりー, buriokueri-] BrioQuery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Query \Que"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Queried}; p. pr. & vb. n.
   {Querying}.]
   1. To put questions about; to elicit by questioning; to
    inquire into; as, to query the items or the amount; to
    query the motive or the fact.
    [1913 Webster]
 
   2. To address questions to; to examine by questions.
    [1913 Webster]
 
   3. To doubt of; to regard with incredulity.
    [1913 Webster]
 
   4. To write " query" (qu., qy., or ?) against, as a doubtful
    spelling, or sense, in a proof. See {Qu[ae]re}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top