Search result for

put back

(32 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put back-, *put back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put back[PHRV] วางกลับ, See also: วางคืน, Syn. lay back, put forward
put back[PHRV] ส่งคืน, Syn. be back, bring back
put back[PHRV] ได้รับกลับคืนมาอีก, Syn. put on, take off
put back[PHRV] (เรือ) แล่นกลับ, Syn. turn back
put back[PHRV] ทำให้ได้เงิน (จำนวน) คืน, Syn. knock back, set back
put back[PHRV] ทำให้ก้าวหน้าช้า, Syn. bring on
put back[PHRV] เลื่อน, See also: เลื่อนไป, Syn. put off
put back[PHRV] หมุนเข็มนาฬิกาเร็วขึ้น, Syn. go back, put ahead
put back[PHRV] ย้ายไปห้องเรียนต่ำกว่าระดับที่คาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Smith family requested that the furniture be put back in place.ทางครอบครัวสมิธต้องการให้เราย้าย เครื่องเฟอร์นิเจอร์กลับไปที่เดิม Frost/Nixon (2008)
Recently, I've been thinking that I needed to empty the backpack before I know what to put back in it.แต่เมื่อเร็วๆนี้ ผมคิดได้ว่า ผมต้องทำกระเป๋าให้ว่างไว้ ก่อนที่ผมจะรู้ว่าจะใส่อะไรลงไป Up in the Air (2009)
- He should be put back on critical.-เขาควรถูกส่งตัวกลับไปห้องฉุกเฉิน. Fa Guan (2009)
you had it broken before your burial then put back together using a mild adhesive.คุณได้ทุบจนแตก แล้วก็ฝังกลับเข้าไป ด้วยกาวชนิดหนึ่ง Sherlock Holmes (2009)
- with your father's work- - The very thing that he was trying to stop, you put back into the world.เป็นสิ่งที่เขาพยายามจะหยุด The Bishop Revival (2010)
He will be put back in his tiny cage with 10 other dogs who will bully and rape him until he's eventually euthanized.ก็กลับไปอยู่กรงเล็กๆ กับหมาอีก 10 ตัว ที่จะรังแก และข่มขืนมัน.. จนมันถูกทำให้หลับไปตลอดกาล 50/50 (2011)
- Can I put back on my shirt?- ขอใส่เสื้อได้มั้ย - ไม่ได้ Crazy, Stupid, Love. (2011)
But to get something that we would say is a good enough copy of my consciousness that if it were put back in somebody else's body, people would be fooled into thinking it was me -- this is something we haven't even the first clueแต่การที่จะได้รับสิ่งที่เราจะพูด เป็นสำเนาที่ดีพอของจิตสำนึกของ ฉัน ว่าถ้ามันถูกนำกลับมาในร่างกายของ ใครบางคนอื่น Is There Life After Death? (2011)
But I found this crystal, and it gives me hope that things can get put back on track.แต่ผมเป็นคนเจอคริสตัลนี้ และมันให้สิ่งที่ผมหวัง ที่สามารถนำกลับมาจากร่องรอยได้ Beneath (2011)
If they come here, they will be put back to Bosnia.ถ้าพวกเธอมาที่นี่ พวกเธอจะถูกส่งกลับไปบอสเนีย All In (2012)
And had his arm ripped off and put back on. Cool.มันทำให้เขาแขนขาด แล้วเข้าก็ต่อมันเข้าไปใหม่ In the Name of the Brother (2013)
That we have no idea how to put back in the box.ที่เราไม่รู้ว่าจะเอามันกลับเข้าไปในกล่องยังไง Everybody Hates Hitler (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put backCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
put backI had to put back the hotel reservations for Rome by three days.
put backPut back the book where you found it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลับคืน[V] put back, See also: restore, give back, Syn. คืน, Example: มีคนนำกระเป๋ากลับคืนเจ้าของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลับคืน[v.] (klapkheūn) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back   FR: restituer ; restaurer ; rétablir

Japanese-English: EDICT Dictionary
機嫌を直す;機嫌をなおす[きげんをなおす, kigenwonaosu] (v5s,exp) to put back in a good mood; to cheer up [Add to Longdo]
繰り戻す;繰戻す[くりもどす, kurimodosu] (v5s,vt) to put back [Add to Longdo]
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P) [Add to Longdo]
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) [Add to Longdo]
戻す[もどす, modosu] (v5s,vt) to restore; to put back; to return; to give back; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put back
   v 1: put something back where it belongs; "replace the book on
      the shelf after you have finished reading it"; "please put
      the clean dishes back in the cabinet when you have washed
      them" [syn: {replace}, {put back}]
   2: cost a certain amount; "My daughter's wedding set me back
     $20,000" [syn: {set back}, {knock back}, {put back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top