ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transaction

T R AE0 N Z AE1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transaction-, *transaction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transaction(n) การติดต่อทางธุรกิจ
transaction(n) การดำเนินการ
transaction(n) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
transactions(n) รายงานการประชุม
transactional(adj) เกี่ยวกับการดำเนินการ, See also: เกี่ยวกับการติดต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transaction(แทรนแซค'เชิน) n. การติดต่อ, การจัดการ, การค้า, ธุรกิจ, สิ่งที่จัดการ transactions รายงานการประชุม, บันทึกการประชุม., See also: transactional adj. transactionally adv.
transaction dataข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึงข้อมูลที่เป็นรายการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นรายการแก้ไข (จากรายการใน แฟ้มข้อมูลหลัก)
transaction fileแฟ้มข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลง หรือรายการแก้ไข (เพื่อนำมาปรับปรุงรายการในแฟ้มข้อมูลหลัก)
transaction processingtransaction processing การประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึง การประมวลผลข้อมูลด้วยการนำแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลง หรือรายการแก้ไข อ่านเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงรายการในแฟ้มข้อมูลหลัก (master file)

English-Thai: Nontri Dictionary
transaction(n) การติดต่อกัน, ธุรกิจ, การซื้อขาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transactionธุรกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transaction dataข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction fileแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction fileแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transaction processingการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction recordระเบียนรายการเปลี่ยนแปลง [ มีความหมายเหมือนกับ change record ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction tapeแถบรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transactionรายการเปลี่ยนแปลง, รายการค้า, Example: ข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะต้องจดบันทึกไว้เพื่อนำไปปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก เช่น นักเรียนสอบปลายภาคได้คะแนนแต่ละวิชาเป็นเท่าใด ก็จะทำให้มีการบันทึกระดับคะแนนนั้นเป็นรายการเปลี่ยนแปลง เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ก้จะนำรายการเปลี่ยนแปลงนี้ไปแก้ไขปรับปรุงแฟ้มข้อมูลนักเรียนให้มีระดับคะแนนใหม่ต่อไป [คอมพิวเตอร์]
Transactionรายการ [การบัญชี]
Transaction costsค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม [TU Subject Heading]
Transaction system (Computer system)ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transactional analysisการวิเคราะห์ปฏิกิริยาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Transactionsรายงานของสมาคมหรือสถาบันทางวิชาการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. Mr. Favell and I have a little business transaction on hand.ใช่ฉันกับคุณฟาเวลคุยเรื่องธุรกิจค้างอยู่ Rebecca (1940)
If you're having any transactions just let me knowถ้าจะออกของ โทรบอกผม Infernal Affairs (2002)
An externality is the effect of a transaction between two individuals.การผลักภาระคือผลกระทบที่เกิดจาก (มิลตัน ฟรีดแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล) ธุรกรรมระหว่างคนสองคน The Corporation (2003)
We wish for you to act as our agent in a business transaction with our mutual friend Captain Sparrow.อยากให้นายทำหน้าที่เป็นตัวแทน ช่วยจัดการ และเป็นธุระกับเพื่อนเก่า ผู้เคยตกลงไว้กับเรา กัปตัน สแพร์โรว์ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Captain, Scofield's credit card transaction history.กัปตันครับ นี่ประวัติการใช้บัตรเครดิตของสกอฟิลด์ครับ Manhunt (2006)
It's been 8 months since older brother Makio screwed up the transaction in Hong Kong.หวัดดีครับผมชือ ซากุระโคจิ จุนอายุ 17 ปี T-score 72 คะแนน My Boss, My Hero (2006)
I have purchases at the Coastliner, several at the Zoba Cafe, and a number of transactions at Club Fate.มีรายการการจ่ายเงินที่โคสต์ไลน์เนอร์ อีกหลายครั้งที่ โซบา คาเฟ่ และอีกหลายครั้งที่คลับเฟท Bang, Bang, Your Debt (2007)
Anthe only transactions on their credit cardsและมีการใช้เครดิตการ์ดแค่ครั้งเดียว Paradise (2008)
No questionable transactions that we can find.ไม่มีรายการน่าสงสัยเลย Memoriam (2008)
No credit card transactions since.ไม่พบการเคลื่อนทางเครดิตการ์ดเลย. Last Man Standing (2008)
I don't want those transactions traceable, Mr. NichoIs.ฉันไม่ต้องการให้มีการสืบหาต้นตอของโอนเงิน คุณนิโคล 24: Redemption (2008)
Eh, simple transaction Teddy. I paid my money. I got my money's worth.เรื่องง่ายๆ ฉันจ่ายเงิน ฉันก็เอาให้คุ้ม Pathology (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transactionDo you wish to make any other transaction?
transactionHe rejoiced at the successful business transaction.
transactionMake a profit on a transaction.
transactionOur transactions with that firm have continued unbroken since my father's generation.
transactionThe businessman didn't dare withdraw from the transaction.
transactionThe businessman withdrew from the transaction.
transactionThere's a lot of money at stake in this transaction.
transactionTony went to Boston for the purpose of carrying out an important business transaction.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดำเนินธุรกิจ[kān damnoēn thurakit] (n, exp) EN: transaction
การแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā] (n, exp) EN: barter transaction ; barter ; offsetting transaction
การซื้อขายด้วยเงินสด[kān seūkhāi dūay ngoensot] (n, exp) EN: cash transaction
นิติกรรม[nitikam] (n) EN: legal act ; juristic act : legal transaction  FR: acte légal [ m ]
ธุรกรรม[thurakam] (n) EN: transaction

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRANSACTION T R AE0 N Z AE1 K SH AH0 N
TRANSACTIONS T R AE0 N Z AE1 K SH AH0 N Z
TRANSACTION'S T R AE0 N Z AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transaction (n) trˈænzˈækʃən (t r a1 n z a1 k sh @ n)
transactions (n) trˈænzˈækʃənz (t r a1 n z a1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赊账[shē zhàng, ㄕㄜ ㄓㄤˋ, / ] transaction on account; to buy or sell on credit #71,537 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Änderungssatz { m }transaction record [Add to Longdo]
Devisengeschäft { n }transaction in foreign exchange [Add to Longdo]
Dialogverarbeitung { f }transaction processing [Add to Longdo]
TAN : Transaktionsnummertransaction number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) #1,530 [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na, adv, n) (1) soon; in a moment; before long; shortly; (2) nearby; close; (adj-no, n) (3) direct; (4) (See 直取引) spot transaction; cash transaction; (P) #1,785 [Add to Longdo]
取引(P);取り引き;取引き[とりひき, torihiki] (n, vs) transactions; dealings; business; (P) #2,078 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
商売[しょうばい, shoubai] (n, vs) trade; business; commerce; transaction; occupation; (P) #12,700 [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n, vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
アービトラージ取引[アービトラージとりひき, a-bitora-ji torihiki] (n) (See 裁定取引) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction [Add to Longdo]
アウトライト取引[アウトライトとりひき, autoraito torihiki] (n) outright transaction [Add to Longdo]
エンドトランザクション[endotoranzakushon] (n) { comp } end-transaction [Add to Longdo]
オプション取引[オプションとりひき, opushon torihiki] (n) option trading; option dealing; option transaction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
トランザクション[とらんざくしょん, toranzakushon] transaction [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
トランザクション記録動作[とらんざくしょんきろくどうさ, toranzakushonkirokudousa] transaction logging [Add to Longdo]
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier [Add to Longdo]
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス利用者[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top