Search result for

transaction

(82 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transaction-, *transaction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transaction[N] การติดต่อทางธุรกิจ
transaction[N] การดำเนินการ
transaction[N] ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
transactions[N] รายงานการประชุม
transactional[ADJ] เกี่ยวกับการดำเนินการ, See also: เกี่ยวกับการติดต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transaction(แทรนแซค'เชิน) n. การติดต่อ,การจัดการ,การค้า,ธุรกิจ,สิ่งที่จัดการ transactions รายงานการประชุม,บันทึกการประชุม., See also: transactional adj. transactionally adv.
transaction dataข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึงข้อมูลที่เป็นรายการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นรายการแก้ไข (จากรายการใน แฟ้มข้อมูลหลัก)
transaction fileแฟ้มข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลง หรือรายการแก้ไข (เพื่อนำมาปรับปรุงรายการในแฟ้มข้อมูลหลัก)
transaction processingtransaction processing การประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึง การประมวลผลข้อมูลด้วยการนำแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลง หรือรายการแก้ไข อ่านเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงรายการในแฟ้มข้อมูลหลัก (master file)

English-Thai: Nontri Dictionary
transaction(n) การติดต่อกัน,ธุรกิจ,การซื้อขาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transactionธุรกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transaction dataข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction fileแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction fileแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transaction processingการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction recordระเบียนรายการเปลี่ยนแปลง [มีความหมายเหมือนกับ change record] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction tapeแถบรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transactionรายการเปลี่ยนแปลง, รายการค้า
ข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะต้องจดบันทึกไว้เพื่อนำไปปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก เช่น นักเรียนสอบปลายภาคได้คะแนนแต่ละวิชาเป็นเท่าใด ก็จะทำให้มีการบันทึกระดับคะแนนนั้นเป็นรายการเปลี่ยนแปลง เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ก้จะนำรายการเปลี่ยนแปลงนี้ไปแก้ไขปรับปรุงแฟ้มข้อมูลนักเรียนให้มีระดับคะแนนใหม่ต่อไป [คอมพิวเตอร์]
Transactionรายการ [การบัญชี]
Transaction costsค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม [TU Subject Heading]
Transaction system (Computer system)ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transactional analysisการวิเคราะห์ปฏิกิริยาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Transactionsรายงานของสมาคมหรือสถาบันทางวิชาการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't want those transactions traceable, Mr. NichoIs.ฉันไม่ต้องการให้มีการสืบหาต้นตอของโอนเงิน คุณนิโคล 24: Redemption (2008)
Eh, simple transaction Teddy. I paid my money. I got my money's worth.เรื่องง่ายๆ ฉันจ่ายเงิน ฉันก็เอาให้คุ้ม Pathology (2008)
Was going to be a legit business transaction, okay?นี่เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรม ตกลงมั๊ย ? The Price (2008)
I came across some banking transactions.พบว่ามีการติดต่อเกี่ยวกับธนาคาร Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
If anything should happen to me on my way out of t country... an accident or an assassination attempt, anything... if the plane that you were so generous to donate decides to explode, a data file with all the names and bank transactionsถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน ในขณะที่ฉันกำลังจะไปนอกประเทศ ความพยายามที่จะทำให้เป็นอุบัติเหตุ หรือลอบฆ่า อะไรก็ตาม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
If anything should happen to me on my way out of the country, a data file with all the names and bank transactions of all those involved will be sent to the justice department.ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับผม ระหว่างที่ผมออกนอกประเทศ ข้อมูลทั้งหมด ทั้งชื่อและการโอนบัญชีธนาคาร ของคนที่เกี่ยวข้องทุกคน จะถูกส่งไปให้อัยการเขต Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
We agreed to meet here and have this kind of situation, which is a transactional situation like the one you deal with all the time in your business, right?ว่าเจอกันที่นี่มาเจอสภาพการณ์แบบนี้ ซึ่งเหมือน ๆ กับสภาพการณ์ The Girlfriend Experience (2009)
Based on past transactions and mutual concerns,พิจารณาพื้นฐานเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ผ่านมาและเงินทุน Look What He Dug Up This Time (2009)
We were talking about our marriage, and now you want to discuss my financial transactions.แล้วคุณก็อยากพูดเรื่องการเข้าออกของเงินผม Look What He Dug Up This Time (2009)
Monique, that kind of transaction is, uh... unethical.โมนิก การแลกเปลี่ยนแบบนั้นมัน เอ่อ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
In the meantime, I want to step up the frequency of our transactions.ในระหว่างนั้น,ผมต้องการเพิ่มความถี่ ของการโอนถ่ายของเรา You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
If he's got the guns, we figure out a safe way to make the transaction.ถ้าเขามีปืน เราต้องคิดหาหนทาง ที่ปลอดภัยในการซื้อขาย Potlatch (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transactionDo you wish to make any other transaction?
transactionHe rejoiced at the successful business transaction.
transactionMake a profit on a transaction.
transactionOur transactions with that firm have continued unbroken since my father's generation.
transactionThe businessman didn't dare withdraw from the transaction.
transactionThe businessman withdrew from the transaction.
transactionThere's a lot of money at stake in this transaction.
transactionTony went to Boston for the purpose of carrying out an important business transaction.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดำเนินธุรกิจ[n. exp.] (kān damnoēn thurakit) EN: transaction   
การแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[n. exp.] (kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter transaction ; barter ; offsetting transaction   
การซื้อขายด้วยเงินสด[n. exp.] (kān seūkhāi dūay ngoensot) EN: cash transaction   
นิติกรรม[n.] (nitikam) EN: legal act ; juristic act : legal transaction   FR: acte légal [m]
ธุรกรรม[n.] (thurakam) EN: transaction   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSACTION    T R AE0 N Z AE1 K SH AH0 N
TRANSACTIONS    T R AE0 N Z AE1 K SH AH0 N Z
TRANSACTION'S    T R AE0 N Z AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transaction    (n) (t r a1 n z a1 k sh @ n)
transactions    (n) (t r a1 n z a1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Änderungssatz {m}transaction record [Add to Longdo]
Devisengeschäft {n}transaction in foreign exchange [Add to Longdo]
Dialogverarbeitung {f}transaction processing [Add to Longdo]
TAN : Transaktionsnummertransaction number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
アービトラージ取引[アービトラージとりひき, a-bitora-ji torihiki] (n) (See 裁定取引) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction [Add to Longdo]
アウトライト取引[アウトライトとりひき, autoraito torihiki] (n) outright transaction [Add to Longdo]
エンドトランザクション[, endotoranzakushon] (n) {comp} end-transaction [Add to Longdo]
オプション取引[オプションとりひき, opushon torihiki] (n) option trading; option dealing; option transaction [Add to Longdo]
オンライントランザクション処理[オンライントランザクションしょり, onraintoranzakushon shori] (n) {comp} online transaction processing [Add to Longdo]
カレントトランザクション[, karentotoranzakushon] (n) {comp} current transaction [Add to Longdo]
グローバルトランザクション[, guro-barutoranzakushon] (n) {comp} global transaction [Add to Longdo]
コンポーネントトランザクションモニター[, konpo-nentotoranzakushonmonita-] (n) {comp} component transaction monitor; CTM [Add to Longdo]
スワップ取引[スワップとりひき, suwappu torihiki] (n) swap transactions; swap dealings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赊账[shē zhàng, ㄕㄜ ㄓㄤˋ, / ] transaction on account; to buy or sell on credit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
トランザクション[とらんざくしょん, toranzakushon] transaction [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
トランザクション記録動作[とらんざくしょんきろくどうさ, toranzakushonkirokudousa] transaction logging [Add to Longdo]
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier [Add to Longdo]
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス利用者[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transaction \Trans*ac"tion\, n. [L. transactio, fr. transigere,
   transactum, to drive through, carry through, accomplish,
   transact; trans across, over + agere to drive; cf. F.
   transaction. See {Act}, {Agent}.]
   1. The doing or performing of any business; management of any
    affair; performance.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is done; an affair; as, the transactions on the
    exchange.
    [1913 Webster]
 
   3. (Civil Law) An adjustment of a dispute between parties by
    mutual agreement.
    [1913 Webster]
 
   {Transaction of a society}, the published record of what it
    has done or accomplished.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Proceeding; action; process.
 
   Usage: {Transaction}, {Proceeding}. A transaction is
      something already done and completed; a proceeding is
      either something which is now going on, or, if ended,
      is still contemplated with reference to its progress
      or successive stages.
      [1913 Webster]
 
   Note: " We the word proceeding in application to an affray in
      the street, and the word transaction to some commercial
      negotiation that has been carried on between certain
      persons. The proceeding marks the manner of proceeding,
      as when we speak of the proceedings in a court of law.
      The transaction marks the business transacted; as, the
      transactions on the Exchange." --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transaction
   n 1: the act of transacting within or between groups (as
      carrying on commercial activities); "no transactions are
      possible without him"; "he has always been honest is his
      dealings with me" [syn: {transaction}, {dealing},
      {dealings}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top