ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plier

P L AY1 ER0   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plier-, *plier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pliers[N] คีม, See also: คีมปากนกแก้ว, Syn. forceps, tweezer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plier(ไพล'เออะ) n. คีม,ปากคีม,คีมปากเสือ,ผู้หนีบ,ผู้คีม pl pliers
multiplier(มัล'ทิไพลเออะ) n. ตัวคูณ,ผู้คูณ,สิ่งที่เพิ่มทวีคูณ,อุปกรณ์เพิ่มผลบางอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
plier(n) คีม,ปากคีบ
multiplier(n) ตัวคูณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plier spot-welding machine; pincer spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gonna call a couple of hard, pipe-hittin' niggers... to go to work on the homes here... with a pair of pliers and a blowtorch.ฉันจะเรียกคู่ของพวกนิโกรยากท่อถอด '... ที่จะไปทำงานที่บ้านที่นี่ ... กับคู่ของคีมและพ่น Pulp Fiction (1994)
Both of you pull it out of your butts right now or I grab a flashlight and some pliers and go exploring.มึง 2 คนดึงยาที่มันเอายัดไว้ในรูตูดมึง ออกมาสิ เดี๋ยวนี้ หรือจะให้กูเอาไฟฉายมาส่อง แล้วเอาคีมหนีบยาออกมา Peekaboo (2009)
I always get an erection... when a beautiful woman uses a pair of pliers near my balls.ผมมักจะโด่เป็นประจำ เมื่อมีพยาบาลสาวสวย เอาคีมคืบใกล้ๆน้องชายผม MacGruber (2010)
If he could come out here, we could use his needle nose pliers to get that stick out of your ass.นะได้โปรดล่ะ Silent House (2011)
Like tying guys to chairs and sticking pliers up their nose?เหมือนกับการมัดคนติดเก้าอี้ แล้วเอาคีมหนีบจมูกเขานี่น่ะเหรอ Pain & Gain (2013)
I-I left some pliers on the floor behind you.ผม-ผมทิ้งคีมไว้อันนึง ที่พื้นข้างหลังคุณ Welcome to the Tombs (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คีม[N] pliers, See also: pincers, forceps, tongs, Example: เขาหยิบสายนั่นสายนี่พร้อมไขควงและคีมอันเล็กใหญ่, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องมือสองขาคล้ายกรรไกรสำหรับคีบของต่างมือ ทำด้วยเหล็กหรือไม้
ปากจิ้งจก[N] pliers, Syn. คีมปากจิ้งจก, Example: เขาหยิบคีมปากจิ้งจกออกมาจากกล่องเครื่องมือ, Count unit: อัน, Thai definition: คีมชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR:plier ; déployer
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex   FR: courber ; plier ; tordre
คีม[n.] (khīm) EN: pliers ; pincers ; forceps ; tongs   FR: pince plate [f] ; tenailles [fpl]
คีมจับ[n. exp.] (khīm jap) EN: combination cutting pliers   
คีมปากจิ้งจก[n. exp.] (khīm pāk jingjok) EN: pliers   
คีมตัด[n. exp.] (khīm tat) EN: combination cutting pliers   FR: pince coupante [f]
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch   FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
คูณ[v.] (khūn) EN: multiply   FR: multiplier
ลู่[v.] (lū) EN: bend (with the wind)   FR: fléchir ; plier ; se courber

CMU English Pronouncing Dictionary
PLIER P L AY1 ER0
PLIERS P L AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pliers (n) plˈaɪəz (p l ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钳子[qián zi, ㄑㄧㄢˊ ㄗ˙, / ] pliers; forceps; clamp, #41,458 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] pliers; pincers; to clamp, #103,638 [Add to Longdo]
虎钳[hǔ qián, ㄏㄨˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] pliers, #186,605 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] pliers; pincers; to clamp, #368,631 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] (n) {comp} analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] (n) {comp} analog multiplier [Add to Longdo]
オフィシャルサプライヤー[, ofisharusapuraiya-] (n) official supplier [Add to Longdo]
サプライア[, sapuraia] (n) {comp} supplier [Add to Longdo]
サプライヤー[, sapuraiya-] (n) supplier; (P) [Add to Longdo]
サプライヤサイト[, sapuraiyasaito] (n) {comp} supplier site [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[, shinguruso-susapuraiya-] (n) {comp} single source supplier [Add to Longdo]
プライヤー[, puraiya-] (n) pliers [Add to Longdo]
ペンチ[, penchi] (n) (abbr) pliers (wasei [Add to Longdo]
ホトマル[, hotomaru] (n) (abbr) photo multiplier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
サプライア[さぷらいあ, sapuraia] supplier [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier [Add to Longdo]
周波数逓倍器[しゅうはすうていばいき, shuuhasuuteibaiki] frequency multiplier [Add to Longdo]
乗数[じょうすう, jousuu] multiplier factor, multiplier [Add to Longdo]
納入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor [Add to Longdo]
分周器[ぶんしゅうき, bunshuuki] frequency demultiplier, frequency divider [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  plier
      n 1: someone who plies a trade [syn: {plier}, {plyer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  plier /plje/ 
   fold

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top