ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multiplier

M AH1 L T AH0 P L AY2 ER0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multiplier-, *multiplier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multiplier[N] ตัวคูณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multiplier(มัล'ทิไพลเออะ) n. ตัวคูณ,ผู้คูณ,สิ่งที่เพิ่มทวีคูณ,อุปกรณ์เพิ่มผลบางอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
multiplier(n) ตัวคูณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multiplierตัวคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiplierตัวคูณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multiplier (Economics)ตัวคูณ (เศรษฐศาสตร์) [เศรษฐศาสตร์]
Multiplier (Economics)ตัวทวีคูณ (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Multipliers (Mathermatical analysis)ตัวคูณ (คณิตวิเคราะห์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He's a multiplier.- เขาเป็นมนุษย์แบ่งร่างได้ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
One of nature's mightiest multipliers.อย่างใดอย่างหนึ่งของธรรมชาติ คูณแกล้วกล้า The Pirate Fairy (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวคูณ[N] multiplier, Example: เขาลืมคูณตัวคูณในหลักสิบ ผลลัพธ์จึงออกมาผิด, Thai definition: จำนวนซึ่งนำไปคูณจำนวนอื่นๆ
ตัวคูณ[N] multiplier, Example: เขาลืมคูณตัวคูณในหลักสิบ ผลลัพธ์จึงออกมาผิด, Thai definition: จำนวนซึ่งนำไปคูณจำนวนอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูณ[v.] (khūn) EN: multiply   FR: multiplier
ตัวคูณ[n.] (tūakhūn) EN: multiplier   FR: multiplicateur [m]
เยอะ[v.] (yoe) EN: grow ; multiply   FR: proliférer ; se multiplier

CMU English Pronouncing Dictionary
MULTIPLIER    M AH1 L T AH0 P L AY2 ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘数[chéng shù, ㄔㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] multiplier, #47,125 [Add to Longdo]
倍增器[bèi zēng qì, ㄅㄟˋ ㄗㄥ ㄑㄧˋ, ] multiplier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] (n) {comp} analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] (n) {comp} analog multiplier [Add to Longdo]
ホトマル[, hotomaru] (n) (abbr) photo multiplier [Add to Longdo]
回分[かいぶん, kaibun] (n,adj-f) (1) batch; (n-suf) (2) times worth of; multiplier [Add to Longdo]
掛け算器[かけざんき, kakezanki] (n) {math} multiplier (spoken) [Add to Longdo]
均衡予算乗数[きんこうよさんじょうすう, kinkouyosanjousuu] (n) balanced budget multiplier [Add to Longdo]
係数器[けいすうき, keisuuki] (n) {comp} coefficient unit; scale multiplier [Add to Longdo]
周波数逓倍器[しゅうはすうていばいき, shuuhasuuteibaiki] (n) frequency multiplier [Add to Longdo]
乗算器[じょうざんき, jouzanki] (n) multiplier (written) [Add to Longdo]
乗数[じょうすう, jousuu] (n) multiplier; multiplier factor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier [Add to Longdo]
周波数逓倍器[しゅうはすうていばいき, shuuhasuuteibaiki] frequency multiplier [Add to Longdo]
乗数[じょうすう, jousuu] multiplier factor, multiplier [Add to Longdo]
分周器[ぶんしゅうき, bunshuuki] frequency demultiplier, frequency divider [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Multiplier \Mul"ti*pli`er\, n. [Cf. F. multiplier. Cf.
   {Multiplicator}.]
   1. One who, or that which, multiplies or increases number.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The number by which another number (the
    multiplicand) is multiplied. See the Note under
    {Multiplication}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physics) An instrument for multiplying or increasing by
    repetition or accumulation the intensity of a force or
    action, as heat or electricity. It is particularly used to
    render such a force or action appreciable or measurable
    when feeble. See {Thermomultiplier}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 multiplier
   n 1: the number by which a multiplicand is multiplied [syn:
      {multiplier}, {multiplier factor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top