ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tweezer

T W IY1 Z ER0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tweezer-, *tweezer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tweezers[N] แหนบ, See also: คีมหนีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tweezers(ทวี'เซอซ) n.,pl. คีมหนีบ,คีมถอนขน

English-Thai: Nontri Dictionary
tweezers(n) คีมเล็ก,แหนบ,ปากคีบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sterilize the tweezers and scalpel with iodine.ต้องใส่อย่าฆ่าเชื้อ 2:45 PM (2013)
I have tweezers in my purse.ฉินมึเเหนบในกระเป่า Evil Dead (2013)
You gave tweezers to a mental patient?เธอให้แหนบกับคนป่วยโรคจิตเนี่ยนะ ? Crazy (2012)
Do we have tweezers or... Yep.เรามีแหนบหรือคีมบ้างไหมครับ มี As You Were (2011)
They wake up in the middle of the night screaming, trying to choke you in your sleep. They get their little tweezers out and they're stabbing you in the heart, going...ในความทรงจำของผม มีฮโยริผู้ใสซื่อบริสุทธิ์ Our Family Wedding (2010)
As long as those tweezers occupy this post, our home planet of Kamino is at risk.ตราบใดที่พวกนั้นมันยังยึดฐานของเราไว้ได้ ดาวคามิโน่ของเราก็ตกอยู่ในอันตราย Rookies (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากคีบ[N] forceps, See also: tweezers, Example: เวลาโดนผึ้งต่อยหรือทาแอลกอฮอล์พยายามดึงเหล็กในของแมลงที่ฝังคาผิวหนังอยู่โดยใช้ปากคีบ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องคีบเป็นเหล็ก 2 ขา ส่วนมากมีปลายแหลม
แหนบ[N] tweezers, See also: tongs, pincers, Example: เธอใช้แหนบถอนคิ้วออกทีละเส้น, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือคล้ายรูปคีม สำหรับถอนหนวดถอนคิ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหนบ[n.] (naēp) EN: tweezers   FR: pince à épiler [f]
ปากคีบ[n.] (pākkhīp) EN: forceps ; tweezers   FR: pince [f] ; tenaille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TWEEZER    T W IY1 Z ER0
TWEEZERS    T W IY1 Z ER0 Z
TWEEZERMAN    T W IY1 Z ER0 M AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tweezers    (n) twˈiːzəz (t w ii1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镊子[niè zi, ㄋㄧㄝˋ ㄗ˙, / ] tweezers; nippers; pliers, #43,719 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, / ] tweezers; forceps; nippers; pliers; to nip; to pick up with tweezers; to pluck out, #64,238 [Add to Longdo]
眉毛钳[méi máo qián, ㄇㄟˊ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] tweezers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツイーザーズ[, tsui-za-zu] (n) tweezers [Add to Longdo]
ピンセット[, pinsetto] (n) tweezers (fre [Add to Longdo]
刺抜き[とげぬき, togenuki] (n) tweezers; forceps [Add to Longdo]
毛抜き[けぬき, kenuki] (n) (hair) tweezers; nippers [Add to Longdo]
鑷子[せっし;ちょうし;ぢょうし, sesshi ; choushi ; dyoushi] (n) (See ピンセット) tweezers (esp. in a medical or laboratory setting); forceps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tweezer
   n 1: a hand tool for holding consisting of a compound lever for
      grasping [syn: {pincer}, {pair of pincers}, {tweezer},
      {pair of tweezers}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top