ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tongs

T AA1 NG Z   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tongs-, *tongs*, tong
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tongs[N] คีม, Syn. pinchers, pliers, forceps

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tongs(ทองซ) n. เครื่องมือที่มีสองแขนจากหมุดเดียวกัน เช่น ปากคีบ,คีม, Syn. grapnel
ice tongsคีมคีบน้ำแข็ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, tongs are a Chinese merchant organization.ตงเป็นร้านขายอาหารจีน Kick the Ballistics (2011)
Okay,adam,I'm going to attach the tongs now.โอเค อดัม ฉันจะติดคีมแล้วนะ The Heart of the Matter (2007)
My sleeve... why did you tell Salvatore that you thought the Tongs were behind the barbershop massacre?ทำไมคุณไม่ไปบอกซัลวาทอเร ว่าคุณเขอเหตุการณ์อะไรบ้าง แก๊งเดอะต๋ง อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ในร้านตัดผม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tongsI burned my forefinger on fire tongs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหนบ[N] tweezers, See also: tongs, pincers, Example: เธอใช้แหนบถอนคิ้วออกทีละเส้น, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือคล้ายรูปคีม สำหรับถอนหนวดถอนคิ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คีม[n.] (khīm) EN: pliers ; pincers ; forceps ; tongs   FR: pince plate [f] ; tenailles [fpl]
แหนบ[n.] (naēp) EN: tongs ; pincers   FR: brucelles [fpl]
ตับ[n.] (tap) EN: bamboo fish-tongs   

CMU English Pronouncing Dictionary
TONGS    T AA1 NG Z
TONGS    T AO1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tongs    (n) tˈɒŋz (t o1 ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通山县[Tōng shān xiàn, ㄊㄨㄥ ㄕㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Tongshan county, Xianning prefecture 咸宁, Hubei, #84,747 [Add to Longdo]
夹钳[jiā qián, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄢˊ, / ] tongs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイストング[, aisutongu] (n) ice tongs [Add to Longdo]
トング[, tongu] (n) tongs [Add to Longdo]
火ばさみ[ひばさみ, hibasami] (n) fire tongs [Add to Longdo]
火箸[ひばし, hibashi] (n) (1) tongs; (2) long metal chopsticks [Add to Longdo]
角砂糖ばさみ[かくさとうばさみ, kakusatoubasami] (n) sugar tongs [Add to Longdo]
金鋏[かなばさみ, kanabasami] (n) tongs; shears [Add to Longdo]
焼け火箸;焼け火ばし;焼火箸(io);焼火ばし(io)[やけひばし, yakehibashi] (n) burning-hot tongs; red-hot tongs [Add to Longdo]
鼠カンガルー[ねずみカンガルー;ネズミカンガルー, nezumi kangaru-; nezumikangaru-] (n) (uk) rat kangaroo (any marsupial of family Potoroidae, inc. bettongs and potoroos) [Add to Longdo]
虫唾が走る;虫酸が走る;虫ずが走る[むしずがはしる, mushizugahashiru] (exp,v5r) to be disgusted with (wouldn't touch with a pair of tongs); to loathe [Add to Longdo]
氷挟み[こおりばさみ, kooribasami] (n) ice tongs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tongs \Tongs\, n. pl. [OE. tonge, tange, AS. tange; akin to D.
   tang, G. zanga, OHG. zanga, Don. tang, Sw. t[*a]ng, Icel.
   t["o]ng, Gr. da`knein to bite, Skr. da[~n]i[,c], da[,c].
   [root]59. Cf. {Tang} a strong taste, anything projecting.]
   An instrument, usually of metal, consisting of two parts, or
   long shafts, jointed together at or near one end, or united
   by an elastic bow, used for handling things, especially hot
   coals or metals; -- often called a {pair of tongs}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tongs
   n 1: any of various devices for taking hold of objects; usually
      have two hinged legs with handles above and pointed hooks
      below [syn: {tongs}, {pair of tongs}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top