Search result for

คูณ

(51 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คูณ-, *คูณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูณ[V] multiply, Ant. หาร, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยบวก ลบ คูณ หรือหารเลขทำให้เราคิดเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาก, Thai definition: เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ
คูณร่วมน้อย[N] least common multiple, See also: lowest common multiple, l.C.M., Example: นักเรียนกำลังเรียนเรื่องคูณร่วมน้อย, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น 70 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 14 และ 35, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คูณก. เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ, เท่า เช่น ทวีคูณ คือ ๒ เท่า ตรีคูณ คือ ๓ เท่า.
คูณน. เรียกเครื่องหมายดังนี้ x ว่า เครื่องหมายคูณ.
คูณร่วมน้อยดู ตัวคูณร่วมน้อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pre-multiplyคูณข้างหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
post-multiplyคูณข้างหลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you kidding me? where did I mess up?คูณล้อเล่นรึป่าว ผมทำตรงไหนพัง Pret-a-Poor-J (2008)
To leave, you need to go through them gates.ถ้าคูณไป ก็จะต้องผ่านประตูใหญ่ Episode #1.5 (2008)
You know, this is great, guys.คูณรู้มั้ย นี่มันดีเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Together now we multiplyพร้อมเพรียงกัน แล้วเราก็คูณกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I waited eagerly for your arrival.ผมรออย่างกระตือรือร้น กับการมากของคูณ Episode #1.9 (2008)
1,784 pages times four minutes a page is 7, 136 minutes, which equals 118.9333 hours, which comes to 4.955 days.1784 หน้า คูณ 4 นาที จะได้ 7136 นาที ซึ่งเท่ากับ 118.9333 ชั่วโมง New York, I Love You (2008)
You know,คูณรู้นะค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And let me tell you something else. This ain't chemistry.และผมจะบอกอะไรคูณให้อีกอย่าง นี่มันไม่ใช่วิชาเคมีนะ Pilot (2008)
If you saved every paycheck you earn for the rest of your life and then multiply it by ten, you could probably buy my muffler.แล้วเอามาคูณด้วย 10 นายคงซื้อหัวต่อท่อไอเสียได้ จะท้าแข่งใช่ไหม? Bedtime Stories (2008)
- [ Beeps ] - [ Woman's Voice ] Mrs. Mayfleet,your shoes are ready.คูณ เมย์ฟลีท รองเท้าคุณเรียบร้อยแล้วนะคะ City of Ember (2008)
You know anything about that?คูณรู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้าง Eagles and Angels (2008)
Well, there should be a room... eight by ten.นี้ควรจะเป็นห้อง ขนาดแปดคูณสิบ Five the Hard Way (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูณ[X] (khūn) EN: multiplied by ; x   FR: multiplié par ; x
คูณ[v.] (khūn) EN: multiply   FR: multiplier
คูณด้วย[v. exp.] (khūn dūay) FR: multiplié par
คูณร่วมน้อย[n. exp.] (khūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.   FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. least common multiple, smallest common multiple, lcm
LCM(abbrev) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. lowest common multiple

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multiply by[PHRV] เพิ่มจำนวนด้วยการคูณ, See also: คูณด้วย
multiply[VT] คูณ
septuple[VI] คูณด้วยเจ็ด
septuple[VT] คูณด้วยเจ็ด
times[PREP] คูณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coeffecientn. เลขคูณ,ค่าคงที่หรือค่าสัมประสิทธิ์ (ในวิชาฟิสิกส์) adj. ร่วม
common multiplen. ผลคูณร่วม
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย,เหตุ,กรณี,ตัวคูณ,ตัวหาร,ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n.,adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent
fourscore(ฟอร์'สคอร์) adj. แปดสิบ,สี่คูณยี่สิบ
lowest common multiplen. ตัวคูณร่วมน้อย., Syn. least common multiple
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti
multiple(มัล'ทิเพิล) adj. หลาย,หลายเท่า,มากn. ผลคูณ, Syn. manifold,many
multiplex(มัล'ทิเพลคซฺ) adj. หลายเท่า,หลากหลาย,เชิงซ้อน,ทวีคูณ vt. (ไฟฟ้า) ลัดวงจร,โดยระบบโทรเลขเชิงซ้อน (multiple telegraphy) . vi. ส่งสัญญาณพร้อมกัน. n. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงซ้อน., See also: multiplexer n., Syn. manifold
multiplication(มิลทิพลิเค'เชิน) n. การคูณ,ภาวะที่ถูกคูณ,การเพิ่มทวีคูณ,การทับทวี.

English-Thai: Nontri Dictionary
coefficient(n) ค่าคงที่,ตัวเลข,ตัวคูณ,อัตรา
double(adj) สองเท่า,ซ้ำ,ทวีคูณ
double(vt) เป็นสองเท่า,ทวีคูณ,พับสองทบ,ทำซ้ำ,เป็นอยู่
doubly(adv) เป็น 2 เท่า,เป็นทวีคูณ,ซ้ำ,เป็น 2 หน
dual(adj) คู่,สอง,ทวีคูณ
duplex(adj) ทวีคูณ,สองเท่า,คู่,ซึ่งมี 2 ส่วน
duplicate(vt) ทำสำเนา,ทวีคูณ,ทำจำลอง,ก๊อบปี้,โรเนียว,ทำซ้ำ
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น,อย่างทวีคูณ,อย่างเพิ่มพูน
multiple(n) ผลคูณ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掛ける[かける, kakeru] Thai: คูณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top