หรือคุณหมายถึง fastidiousneß?
Search result for

fastidiousness

(10 entries)
(0.0881 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fastidiousness-, *fastidiousness*, fastidiousnes
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe the only thing that's saving me is Gale's fastidiousness.นั่นอาจจะเป็นสิ่งเดียว ที่รักษาชีวิตของฉันเอาไว้ ก็คือปล่อยให้เกลจู้จี้จิกจิก Full Measure (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fastidiousness    (n) (f @1 s t i1 d i@ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
潔癖[けっぺき, keppeki] (adj-na,n) fastidiousness; love of cleanliness; (P) [Add to Longdo]
潔癖症[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) (1) (See 潔癖) fastidiousness; fussiness about cleanliness, etc.; (n) (2) clean-freak [Add to Longdo]
潔癖性[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) obsession with cleanliness; fastidiousness [Add to Longdo]
煩型;煩さ型;うるさ型;うるさ方(iK)[うるさがた, urusagata] (n) fastidiousness; faultfinding; nit-picking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fastidious \Fas*tid"i*ous\, a. [L. fastidiosus disdainful, fr.
   fastidium loathing, aversion, perh. fr. fastus arrogance (of
   uncertain origin) + taedium loathing. Cf. {Tedious}, {Fash}.]
   Difficult to please; delicate to a fault; suited with
   difficulty; squeamish; as, a fastidious mind or ear; a
   fastidious appetite.
   [1913 Webster]
 
      Proud youth ! fastidious of the lower world. --Young.
 
   Syn: Squeamish; critical; overnice; difficult; punctilious.
     
 
   Usage: {Fastidious}, {Squeamish}. We call a person fastidious
      when his taste or feelings are offended by trifling
      defects or errors; we call him squeamish when he is
      excessively nice or critical on minor points, and also
      when he is overscrupulous as to questions of duty.
      "Whoever examines his own imperfections will cease to
      be fastidious; whoever restrains his caprice and
      scrupulosity will cease to be squeamish." --Crabb. --
      {Fas*tid"i*ous*ly}, adv. -- {Fas*tid"i*ous*ness}, n.
      Fastigiate

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fastidiousness
   n 1: the trait of being meticulous about matters of taste or
      style; "neatness and fastidiousness of dress"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top