Search result for

perfection

(49 entries)
(0.281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfection-, *perfection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfection[N] ความดีเลิศ, See also: ความสมบูรณ์แบบ, Syn. ideal
perfection[N] ลักษณะที่ดีพร้อม, See also: ลักษณะที่สมบูรณ์แบบ, ลักษณะที่ดีเยี่ยม, Syn. flawlessness, Ant. imperfection
perfectionism[N] อุดมคตินิยม, See also: ลัทธิที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ, Syn. overniceness, fastidiousness
perfectionist[N] ผู้ยึดความสมบูรณ์แบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
perfectionist(เพอเฟค'เชินนิสทฺ) n. นักลัทธิสมบูรณ์แบบ,ผู้พอใจแต่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ m, See also: perfectionistic adj. perfectionism n., Syn. idealist,precisionist
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect

English-Thai: Nontri Dictionary
perfection(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
imperfection(n) ความไม่สมบูรณ์,ความบกพร่อง,ความไม่สมประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perfection of security interestความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perfectionความสมบูรณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perfection.สมบูรณ์แบบ Masterpiece (2008)
You're a perfectionist that is respected the most by the professional performers.คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นที่เคารพยิ่งของเหล่านักคนตรีอาชีพ Beethoven Virus (2008)
It's like, with each bowl... you try to get closer to perfection.แต่ละชามที่ทำไป ต้องทำให้มันประณีต The Ramen Girl (2008)
My getaway plan worked to perfection.แผนการหนีของฉันสมบูรณ์แบบมาก Dead Like Me: Life After Death (2009)
Perfection. And even if it isn't, never apologize.ไร้ที่ติ / และถึงแม้จะไม่ใช่อย่างนั้น เธอก็ไม่เคยขอโทษ Julie & Julia (2009)
Home-brewed to silky perfection.บริจาคน้อยที่สุด จะได้รับน้ำใจตอบแทน 2 ขวดใน 6 เเพ็ค ABQ (2009)
They are seasoned to perfection.มันปรุงรสได้เยี่ยมที่สุดแล้วครับ Connect! Connect! (2009)
It's perfection.มันสมบูรณ์แบบ The Wrath of Con (2009)
Perfection.สมบูรณ์แบบ New World in My View (2009)
~~ but whether I'm the rose of sheer perfection ~~# แต่ไม่ว่ายังไง ฉันได้เป็นกุหลาบงาม # Sectionals (2009)
There's this bubble of perfection around him we can't penetrate.แกร์แฮม คอลลิน เขาคืนชายหน่มที่ร้อนแรง ของที่นี่ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I put probably too long, but that's the perfectionist in me. i guessบางทีผมคงใช้เวลากับสิ่งนี้มากไป แต่ผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่สมบรูณ์แบบนะผมคิดว่า The Lovely Bones (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perfectionHe brought the art of painting to perfection.
perfectionMayuko always aims for perfection.
perfectionPerfection is a trifle dull.
perfectionThe Venus de Milo is the perfection of beauty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรมัตถ์[N] ultimate truth, See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain, Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด, Example: ศาสนาใดก็ตามย่อมมีจุดประสงค์หลายอย่างหลายขั้นขั้นสูงเรียกว่าขั้นปรมัตถ์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify   FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFECTION    P ER0 F EH1 K SH AH0 N
PERFECTIONISM    P ER0 F EH1 K SH AH0 N IH2 Z AH0 M
PERFECTIONIST    P ER0 F EH1 K SH AH0 N IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfection    (n) (p @1 f e1 k sh @ n)
perfectionist    (n) (p @1 f e1 k sh @ n i s t)
perfectionists    (n) (p @1 f e1 k sh @ n i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
円熟[えんじゅく, enjuku] (n,vs) ripeness; mellowness; maturity; perfection; (P) [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
完ぺきさ;完璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] (n,vs) (1) complete; completion; (2) perfection; accomplishment; (P) [Add to Longdo]
完全[かんぜん, kanzen] (adj-na,n,adj-no) perfection; completeness; (P) [Add to Longdo]
完全主義[かんぜんしゅぎ, kanzenshugi] (n,adj-no) perfectionism [Add to Longdo]
完全主義者[かんぜんしゅぎしゃ, kanzenshugisha] (n) perfectionist [Add to Longdo]
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection [Add to Longdo]
完璧主義[かんぺきしゅぎ, kanpekishugi] (n) (See 完全主義) perfectionism (psychology) [Add to Longdo]
[まる, maru] (n) (1) circle; (pref) (2) full (e.g. month, day, etc.); (3) perfection; purity; (4) suffix for ship names; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfection \Per*fec"tion\, n. [F. perfection, L. perfectio.]
   1. The quality or state of being perfect or complete, so that
    nothing requisite is wanting; entire development;
    consummate culture, skill, or moral excellence; the
    highest attainable state or degree of excellence;
    maturity; as, perfection in an art, in a science, or in a
    system; perfection in form or degree; fruits in
    perfection.
    [1913 Webster]
 
   2. A quality, endowment, or acquirement completely excellent;
    an ideal faultlessness; especially, the divine attribute
    of complete excellence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What tongue can her perfections tell? --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   {To perfection}, in the highest degree of excellence;
    perfectly; as, to imitate a model to perfection.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfection \Per*fec"tion\, v. t.
   To perfect. [Obs.] --Foote.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfection
   n 1: the state of being without a flaw or defect [syn:
      {perfection}, {flawlessness}, {ne plus ultra}] [ant:
      {imperfection}, {imperfectness}]
   2: an ideal instance; a perfect embodiment of a concept [syn:
     {paragon}, {idol}, {perfection}, {beau ideal}]
   3: the act of making something perfect

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 perfection [pɛrfɛksjõ]
   perfection
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top