Search result for

pencil

(77 entries)
(0.0331 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pencil-, *pencil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pencil[N] ดินสอ, Syn. lead, charcoal, chalk, crayon
pencil[N] การเขียนด้วยดินสอ
pencil[N] กลุ่มของเส้น, See also: กลุ่มลำแสง, Syn. gleam, shaft
pencil[VT] เขียนด้วยดินสอ, See also: ลากดินสอ, เขียนดินสอ, Syn. draw, trace
pencil-pusher[SL] ข้าราชการ, See also: ผู้ทำงานในสำนักงาน, เสมียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pencil(เพน'เซิล) n. ดินสอ vt. เป็นด้วยดินสอ,วาดด้วยดินสอ
grease pencilดินสอเทียน

English-Thai: Nontri Dictionary
pencil(n) ดินสอ,พู่กัน
BLUE-blue-pencil(vt) ตรวจปรู๊ฟ,แก้ไข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pencil of linesพู่กันเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pencil of planesพู่กันระนาบ [มีความหมายเหมือนกับ coaxal planes; coaxial planes และ collinear planes] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pencilsดินสอ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I saw this gorgeous little bum in a pencil skirt and I thought:ผมเห็นก้นเล็กงาม ๆ ก้นนี้ ในกระโปรงทรงสอบ The Bank Job (2008)
I'm gonna make this pencil disappear.ฉันจะเสกดินสอให้หายไป The Dark Knight (2008)
Because otherwise, when we kiss we'd see stuff like pencils and empty ketchup bottles.อีกอย่างนึงนะ เพราะเมื่อเราจูบกัน เราจะเห็นเรื่องกวนใจเป็นแค่ดินสอ และขวดซอสเปล่าๆ The House Bunny (2008)
- Pencil test.- บททดสอบดินสอ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Sadly, my mum can get a whole pencil case up there.แย่จริง แม่ฉันคาบดินสอ ได้ทั้งแท่งเลยล่ะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And come Monday morning, you better be parked in that front row with a sharp number two pencil or there is going to be hell to pay.เริ่มเรียนวันจันทร์ตอนเช้า ถ้าลูกไม่ไปเรียนแถวหน้า พร้อมกับดินสอแหลมสองแท่ง Chapter Three 'Building 26' (2009)
The guy penciled his damn neck.นายคนนั้นเอาดินสอแทงคอตัวเองนะ It's a Terrible Life (2009)
Do you have a paper and pencil?น้ำแข็งประมาณ 100 ปอนด์ นายมีกระดาษกับดินสอไหม 4 Days Out (2009)
You have a paper and pencil?นายมีกระดาษกับดินสอไหม 4 Days Out (2009)
A pencil's fine, retard. Just something to write with.อะไรก็ได้ที่มันใช้เขียนได้ จะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันเถอะ 4 Days Out (2009)
And what's the signing bonus for that--a cup of pencils?อ้อ แล้วได้อะไรเป็นโบนัสหล่ะ ดินสอหรอ Home Is the Place (2009)
Pencil cup.ถ้วยใส่ดินสอ House Divided (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pencilA pencil is sticking out of your pocket.
pencilCan I use your pencil?
pencilCircle in red pencil.
pencilCould I use your pencil?
pencilCould you lend me a few mechanical pencil leads?
pencilDo you have a pencil?
pencilDo you have a pencil about you?
pencilDo you have a pen or a pencil?
pencilDo you have a pen or pencil?
pencilFew students use pencils these days.
pencilHave you any pencils?
pencilHave you got a pencil?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไส้ดินสอ[N] pencil lead, See also: refill lead, spare lead
กล่องดินสอ[N] pencil box
กบเหลาดินสอ[N] sharpener, See also: pencil sharpener, Syn. กบ, Example: กบเหลาดินสอ คืออุปกรณ์เครื่องเขียนชนิดหนึ่ง, Count unit: ตัว
ดินสอ[N] pencil, Example: ลูกต้องการให้คุณแม่ซื้อดินสอแท่งใหม่ให้, Count unit: แท่ง, Thai definition: เครื่องเขียนอย่างหนึ่ง ทำด้วยวัตถุต่างๆ ชนิดที่ไส้ทำด้วยแกรไฟต์ผสมดินเหนียว มีไม้หุ้ม เรียกว่า ดินสอ หรือ ดินสอดำ, ถ้าทำจากหินชนวน เรียกว่า ดินสอหิน, ถ้าไส้มีสีต่างๆ เรียกว่า ดินสอสี
ดินสอดำ[N] pencil

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินสอ[n.] (dinsø) EN: pencil   FR: crayon [m]
ดินสอดำ[n. exp.] (dinsø dam) EN: pencil   FR: crayon [m] ; crayon noir [m]
ดินสอกด[n. exp.] (dinsø kot) EN: clutch-type pencil   
ดินสอไม้[n. exp.] (dinsø māi) EN: pencil   FR: crayon [m]
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]
เขียนภาพด้วยดินสอ[v. exp.] (khīen phāp dūay dinsø) EN: draw with a pencil   FR: dessiner au crayon ; crayonner
กล่องดินสอ[n.] (klǿng dinsø) EN: pencil case   FR: plumier [m]
กล่องใส่ดินสอ[X] (klǿng sai dinsø) EN: pencil box   FR: plumier [m]
กบเหลาดินสอ[X] (koplao dinsø) EN: pencil sharpener   
ปากกาดินสอ[n.] (pākkā dinsø) EN: propelling pencil   FR: portemine [m] ; stylomine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENCIL    P EH1 N S AH0 L
PENCILS    P EH1 N S AH0 L Z
PENCILED    P EH1 N S AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pencil    (v) (p e1 n s l)
pencils    (v) (p e1 n s l z)
pencilled    (v) (p e1 n s l d)
pencilling    (v) (p e1 n s @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bleistift {m}; Stift {m} | Bleistifte {pl}; Stifte {pl}pencil | pencils [Add to Longdo]
Bleistiftmine {f}pencil lead [Add to Longdo]
Federmappe {f}pencil case [Add to Longdo]
Strahlenbündel {n}pencil of rays; cone of rays [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイブローペンシル[, aiburo-penshiru] (n) eyebrow pencil [Add to Longdo]
カンペン[, kanpen] (n) (See 筆箱) metallic pencil box (wasei [Add to Longdo]
コンテ[, konte] (n) (1) (abbr) continuity (esp. in film-making); (2) var. kind of lead pencil (fre [Add to Longdo]
シャープ[, sha-pu] (adj-na,n) (1) sharp; (2) hash sign; # sign; (3) (abbr) (See シャープペンシル) automatic pencil; (4) Sharp (company); (P) [Add to Longdo]
シャープペンシル[, sha-pupenshiru] (n) (See シャーペン) propelling or mechanical pencil (wasei [Add to Longdo]
シャーペン[, sha-pen] (n) (abbr) (See シャープペンシル) mechanical pencil (wasei [Add to Longdo]
シャー芯[シャーしん, sha-shin] (n) (abbr) (See シャーペン) mechanical pencil lead [Add to Longdo]
パイプウニ[, paipuuni] (n) slatepencil urchin (Heterocentrotus mammillatus) [Add to Longdo]
ペンシル[, penshiru] (n) pencil [Add to Longdo]
ペンシルストライプ[, penshirusutoraipu] (n) pencil stripe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卷笔刀[juǎn bǐ dāo, ㄐㄩㄢˇ ㄅㄧˇ ㄉㄠ, / ] pencil sharpener [Add to Longdo]
笔心[bǐ xīn, ㄅㄧˇ ㄒㄧㄣ, / ] pencil lead; refill (for a ball-point pen) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pencil \Pen"cil\, n. [OF. pincel, F. pinceau, L. penicillum,
   penicillus, equiv. to peniculus, dim. of penis a tail. Cf.
   {Penicil}.]
   1. A small, fine brush of hair or bristles used by painters
    for laying on colors.
    [1913 Webster]
 
       With subtile pencil depainted was this storie.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A slender cylinder or strip of black lead, graphite,
    colored chalk, slate etc., or such a cylinder or strip
    inserted in a small wooden rod intended to be pointed, or
    in a case, which forms a handle, -- used for drawing or
    writing. See {Graphite}.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, figuratively, an artist's ability or peculiar
    manner; also, in general, the act or occupation of the
    artist, descriptive writer, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Opt.) An aggregate or collection of rays of light,
    especially when diverging from, or converging to, a point.
    [1913 Webster]
 
   5. (Geom.) A number of lines that intersect in one point, the
    point of intersection being called the pencil point.
    [1913 Webster]
 
   6. (Med.) A small medicated bougie.
    [1913 Webster]
 
   {Pencil case}, a holder for pencil lead.
 
   {Pencil flower} (Bot.), an American perennial leguminous herb
    ({Stylosanthes elatior}).
 
   {Pencil lead}, a slender rod of black lead, or the like,
    adapted for insertion in a holder.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pencil \Pen"cil\, v. t. [imp. & p. p. {Penciled}or {Pencilled};
   p. pr. & vb. n. {Penciling} or {Pencilling}.]
   To write or mark with a pencil; to paint or to draw.
   --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      Where nature pencils butterflies on flowers. --Harte.
   [1913 Webster]
 
   {pencil in} to write (a tentative appoinment) on an
    appointment calendar, so as to reserve time, but to allow
    the appointment to be readily canceled and replaced with
    another; -- also used figuratively, with other means of
    recording appointments. The notion being that something
    written in pencil can be more easily changed than
    something written in ink. The phrase is commonly used in
    the early stages of organizing a meeting of multiple
    persons, before it is known whether all attendees will be
    free at the suggested time.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pencil
   n 1: a thin cylindrical pointed writing implement; a rod of
      marking substance encased in wood
   2: graphite (or a similar substance) used in such a way as to be
     a medium of communication; "the words were scribbled in
     pencil"; "this artist's favorite medium is pencil"
   3: a figure formed by a set of straight lines or light rays
     meeting at a point
   4: a cosmetic in a long thin stick; designed to be applied to a
     particular part of the face; "an eyebrow pencil"
   v 1: write, draw, or trace with a pencil; "he penciled a figure"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top