ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

师表

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -师表-, *师表*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
为人师表[wéi rén shī biǎo, ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄕ ㄅㄧㄠˇ, / ] to serve as a model (成语 saw); a paragon, #44,725 [Add to Longdo]
师表[shī biǎo, ㄕ ㄅㄧㄠˇ, / ] paragon of virtue and learning; exemplary character, #78,555 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Navy's planes will seem inferior and the president will beg for my superfighter.[CN] 海军的飞行师表现不佳 总统会请求我出任督导 Hot Shots! (1991)
It was at the children's party here, and there was a magician.[CN] 我来参加过儿童餐会 还请来魔术师表 Gaslight (1944)
Now, in order to do a better job than the attorney who represented the Son of God,[CN] 为了比耶稣的律师表现更佳 Amistad (1997)
The confession was made to the chaplain as an expression of remorse for the murder of Amy Wilson and her unborn child six years ago.[CN] 他向牧师表示懊悔 6年前枪杀艾米·威尔逊及其腹中婴儿的罪行 True Crime (1999)
Put Jimmy Smits in it and you've got a sexy Stand and Deliver.[CN] 听上去像霍雷肖·阿尔杰 巴里奥的时候 让吉米·斯密茨来演 你就会有一出更精彩的《为人师表 The Player (1992)
I even get time off for good behavior.[CN] 我同时因为要为人师表没有时间 The Roommates (1973)
The gun industry hasn't lost in court, but the man leading this fight attorney Wendall Rohr, says it'll be different.[CN] 此前制枪业者从未输过官司 但温道洛尔律师表示... Runaway Jury (2003)
I'm a teacher and you want me to go?[CN] 我为人师表,叫我去进当铺? Heung gong chat sup sam (1974)
Doctors at Bethesda naval hospital pronounced him in excellent health. Who cares![CN] 医师表示总统的健康良好 The American President (1995)
Here's the goddamn list.[CN] 这张律师表你留着 Dolores Claiborne (1995)
I made a list of attorneys.[CN] 我列了张律师表 Dolores Claiborne (1995)
# I'm gonna make you stand and deliver[CN] 我会让你为人师表 Easy Virtue (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top