ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

典范

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -典范-, *典范*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典范[diǎn fàn, ㄉㄧㄢˇ ㄈㄢˋ, / ] paragon, #11,741 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charm, sincerity, sweetness and youthfulness speak of the man as the recreation of God in human form.[CN] 比尔和蔼可亲,充满魅力 是人类的典范 上帝造人的奇迹 Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
They kept talking aboutshining examples of successful collaborationand such like.[CN] 不断说着合作啦 They kept talking aboutshining examples 光辉典范之类 of successful collaborationand such like. Jobs for the Boys (1980)
Olympia is the personification of domestic virtue.[CN] 奥林匹雅是个有 家庭美德的典范 Last Tango in Paris (1972)
Indeed, to speak feelingly of him, he is the card or calendar of gentry.[CN] 真的 这得说句公道话 他真是上流社会的好典范 Hamlet (1948)
The girl's a beauty. Many will soon follow his example.[CN] 那女孩很美他们会成为典范 The Leopard (1963)
It's a shining exampleof cooperation between the Governmentand industry.[CN] It's a shining exampleof cooperation 成功合作的光辉典范 between the Governmentand industry. Jobs for the Boys (1980)
It's a shining exampleof collaboration between governmentand industry.[CN] 我们把它看作是政府和私人企业 It's a shining exampleof collaboration 成功合作的光辉典范 between governmentand industry. Jobs for the Boys (1980)
They hate us because we present a shining example of successful segregation.[CN] 他们恨我们是因为我们做了种族隔离的辉煌典范 Mississippi Burning (1988)
He's an exemplary young Frenchman, at home as well in the language of Shakespeare.[CN] 他是年轻法国人的典范 对莎士比亚的语言(英语)也很精通 Bed & Board (1970)
He was a font of simian kindness.[CN] 他是人猿精神的典范 Planet of the Apes (1968)
Mr. Bogardus is a fine example... of the joy of giving.[CN] 波伽德斯先生就是一个很好的典范... 享受着付出的 The Bells of St. Mary's (1945)
Your husband has been a model prisoner, an inspiration to guard and inmate alike.[CN] 为牢里的警卫 跟他的牢友树立良好典范 他每天都是微笑待人 Episode #1.4 (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top