Search result for

หมกมุ่น

(48 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมกมุ่น-, *หมกมุ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมกมุ่น[V] immersed oneself in, See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury one, Example: เธอหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไป ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมกมุ่นก. ฝังใจมุ่งไปทางเดียว เช่น เขาหมกมุ่นอยู่กับงาน.
แรง ๑หมกมุ่น เช่น แรงเสพ แรงเล่น.
หลงหมกมุ่น, มัวเมา, คลั่งไคล้, เคลิบเคลิ้ม, เช่น หลงในอบายมุข หลงเสน่ห์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, he's the obsessive, defiant kind.ไม่... เขาเป็นพวกหมกมุ่นอยู่กับสิ่งท้าทาย Last Resort (2008)
Your obsession is gonna kill her!ความหมกมุ่นของคุณ จะฆ่าเธอ Last Resort (2008)
Your obsession gave me back the gun!ความหมกมุ่นของคุณ คืนปืนให้ผม Last Resort (2008)
The same girl you've been obsessing over for weeks now?นี่มันเป็นอาทิตย์ๆแล้วนะ นายยังหมกมุ่นอยู่กับผู้หญิงคนเดิมนี่อีกเหรอ? 500 Days of Summer (2009)
I've not been obsessing.- ฉันไม่ได้หมกมุ่นเว้ย 500 Days of Summer (2009)
It was selfish, arrogant... obsessive.เห็นแก่ตัว, หยิ่งยโส หมกมุ่น Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
That I was obsessed!ที่ชั้นหมกมุ่น ฟุ้งซ่าน ! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It is true, she's obsessed.เธอหมกมุ่นจริงๆนะ Julie & Julia (2009)
THIS IS SOMEONE WHO IS OBSESSED WITH SERIAL KILLERS.เขาจะหมกมุ่นกับฆาตกรต่อเนื่อง Zoe's Reprise (2009)
Narcissistic, self-Absorbed,พวกหลงตัวเอง หมกมุ่นกับตัวเอง Pleasure Is My Business (2009)
WAS THERE ANYONE THERE WHO SEEMED ANXIOUS OR UPSET?เขาอาจจะหมกมุ่นกับตัวเอง เลือกที่นั่งห่างจากลูกค้าคนอื่น ๆ House on Fire (2009)
But I think I'm better off getting lost in my work.ฉันคิดว่าฉันจะดีขึ้นถ้าหมกมุ่นอยู่กับงาน Connect! Connect! (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé

English-Thai: Longdo Dictionary
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorb in[PHRV] หมกมุ่น, See also: จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ
be caught up in[PHRV] ง่วนอยู่กับ, See also: หมกมุ่นอยู่กับ
engross in[PHRV] หมกมุ่นอยู่กับ, See also: ง่วนอยู่กับ, สนใจ, Syn. absorb in
deep[ADJ] ซึ่งมีใจจดจ่อ, See also: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง, Syn. absorbed, engrossed, immersed, philosophical, profound, wise
immerse[VT] หมกมุ่น, See also: จดจ่อ, ง่วนอยู่กับ, Syn. absorb, engross
involved[ADJ] ที่เอาใจใส่, See also: หมกมุ่น, เอาใจจดจ่อ
lech after[PHRV] อยากมีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง), See also: หมกมุ่นในกามตัณหากับ, Syn. lust after
lech for[PHRV] อยากมีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง), See also: หมกมุ่นในกามตัณหากับ, Syn. lust after
licentious[ADJ] มักมากในกาม, See also: หมกมุ่นในโลกีย์วิสัย, เต็มไปด้วยราคะ, Syn. libertine, lustful, wanton
lose[VT] หมกมุ่น, See also: เพลิน, ลืมตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
brown studyn. อยู่ในภวังค์,หมกมุ่นอยู่กับการดูหนังสืออย่างมาก
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
immersion(n) การจุ่ม,การฝัง,การจม,การท่วม,การแช่,ความหมกมุ่น
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น
intensive(adj) แรง,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,หมกมุ่น,หนาแน่น,เข้ม
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top