Search result for

nasal

(83 entries)
(0.0566 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nasal-, *nasal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nasal[N] พยัญชนะเสียงนาสิก, See also: พยัญชนะเสียงขึ้นจมูก, เสียงนาสิก
nasal[ADJ] ทางนาสิก, See also: ทางจมูก, เกี่ยวข้องกับจมูก, Syn. guttural
nasalize[VI] ทำเสียงขึ้นจมูก, Syn. drone
nasalize[VT] ทำเสียงขึ้นจมูก, Syn. drone
nasal twang[N] สำเนียงขึ้นจมูก
nasal cavity[N] โพรงจมูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nasal(เน'เซิล) adj. เกี่ยวกับจมูก n. เสียงผ่านช่องจมูก., See also: nasality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
nasal(adj) เกี่ยวกับจมูก,ขึ้นจมูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nasal boneกระดูกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal canal; lacrimal canal; nasolacrimal canalคลองท่อน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal canthus; canthus, inner; canthus, medialหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal cavityช่องจมูก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal cavity; naris, internalโพรงจมูก, ช่องจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal conchaกระดูกก้นหอยของจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal crest of maxillaสันขากรรไกรบนรองผนังกลางจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal polyp๑. ติ่งเนื้อเมือกจมูก๒. โรคริดสีดวงจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal septumผนังกลางจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal septum; septum nasiผนังกลางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nasal cavityโพรงจมูก [TU Subject Heading]
Nasal obstructionอาการคัดจมูก [TU Subject Heading]
Nasal polypsริดสีดวงจมูก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uhh... no. I think it's coagulated nasal mucus.โอ ไม่ๆ ผมคิดว่าเป็นเรื่องของสเลดที่อุดตันช่องจมูก Pathology (2008)
The nasal decongestant rebranding numbers are in.ยาแก้คัดจมูก มารอพบเรื่องเครื่องหมายการค้า Duplicity (2009)
It's a nasal condition!ฉันเป็นโรคโพรงจมูกอักเสบย่ะ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Because there are no instruments that can maneuver through a nasal cavity this small and get the appropriate angles.เพราะไม่มีเครื่องมือ \ Nที่สามารถผ่านเข้าไปได้ โพรงจมูกนี้เล็ก และได้มุมที่เหมาะสม Holidaze (2009)
At the nasal and the zygomatic.ที่จมูก และโหนกแก้ม The Dwarf in the Dirt (2009)
But the trachea and the nasal passage, they were kind of torn up.เป็นไปได้ แต่หลอดลมและโพรงจมูก มีลักษณะฉีกขาด Rite of Passage (2010)
I cross-referenced the pollen from the nasal cavity with the pollen charts at the Forest Service.ผมได้ตรวจสอบกับ ละอองเกสรที่พบ ในโพรงจมูกคนตาย กับตารางการกระจายตัว ของเกสรดอกไม้ของ กรมอุทยานแห่งชาติ The Couple in the Cave (2010)
That's been known to crawl through the nasal passagesที่สามารถคลานผ่านโพรงจมูก The Box (2010)
When did I sound that nasally?ฉันพูดเสียงขึ้นจมูกแบบนั้นเมื่อไหร่กัน ดูสิ Episode #1.5 (2010)
I need to catch up on My Strange Addiction episodes, and you kind of have this irritating nasally quality that I can only take so much of.หนูต้องการยึด จุดแข็งของหนู และคุณก็เหมือนจะมีปัญหากับโพรงจมูก ที่หนูทนต่อไปไม่ไหวแล้ว I Am Unicorn (2011)
- And it comes in a nasal spray, so it'll work faster. - Thank you.แล้วก็มียาพ่นจมูกช่วยให้ยาออกฤทธิ์เร็วขึ้น ขอบคุณ Maniac (2012)
I've got results on the contents of the victim's nasal passage.ใช่ ผมได้ผลการตรวจ ช่องจมูกของเหยื่อ The Bump in the Road (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nasalI've had a nasal voice for two weeks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขื่อจมูก[N] nasal septum, Syn. ดั้ง, ดั้งจมูก, Example: เธอเปลี่ยนขื่อจมูกมาใหม่ โด่งกว่านางเอกละครเสียอีก, Count unit: แผ่น, Thai definition: แกนกลางระหว่างช่องจมูก
มูก[N] mucus (of the nose), See also: nasal mucus, snot, Syn. น้ำมูก, ขี้มูก, มูลพระนาสิก, Example: เวลาเขาเป็นหวัดมักมีน้ำมูกไหลตลอดเวลา, Thai definition: น้ำเมือกที่ไหลออกจากจมูก
น้ำมูก[N] snot, See also: nasal discharge, nasal mucus, Example: เชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสโดยตรงกับเสมหะ หรือน้ำมูกของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้, Thai definition: น้ำเมือกที่ออกจากจมูก
กระดูกเทอร์บิเนต[N] turbinate bone, See also: nasal concha
นัตถุ์[N] nose, See also: nasal organ, Syn. จมูก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเดา[n.] (kamdao) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh   FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
โครงจมูก[n. exp.] (khrōng jamūk) EN: nasal septum   
กระดูกดั้งจมูก[n. exp.] (kradūk dang jamūk) EN: nasal bone   FR: os propre du nez [m]
เลือดกำเดาไหล[n. exp.] (leūat kamdāo lai) EN: nose bleed ; epistaxis   FR: hémorragie nasale [f] ; saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
น้ำมูก[n. exp.] (nāmmūk) EN: nasal discharge ; nasal mucus ; snot   FR: morve [f] ; écoulement nasal [m] ; muqueuses nasales [fpl]
รูจมูก[n.] (rū jamūk) EN: nostril ; nasal cavity ; blowhole   FR: narine [m] ; cavité nasale [f] ; évent [m]
เสียงจมูก[n. exp.] (sīeng jamūk) EN: nasal sound   
ทางจมูก[adj.] (thāng jamūk) EN: nasal   FR: nasal

CMU English Pronouncing Dictionary
NASAL    N EY1 Z AH0 L
NASALLY    N EY1 Z AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nasal    (n) (n ei1 z l)
nasals    (n) (n ei1 z l z)
nasalize    (v) (n ei1 z @ l ai z)
nasalized    (v) (n ei1 z @ l ai z d)
nasalizes    (v) (n ei1 z @ l ai z i z)
nasalizing    (v) (n ei1 z @ l ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nasenloch {n} [anat.]nasal orifice [Add to Longdo]
nasal {adj}nasal [Add to Longdo]
nasal {adv}nasally; nasaly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
経鼻内視鏡[けいびないしきょう, keibinaishikyou] (n) nasal endoscope [Add to Longdo]
鋤鼻器[じょびき, jobiki] (n) vomeronasal organ [Add to Longdo]
促音便[そくおんびん, sokuonbin] (n) {ling} (See 撥音便) nasal sound change (generation of geminate consonant, primarily a geminate 't' from vowel stems ending in 'i') [Add to Longdo]
鼻炎[びえん, bien] (n) nasal inflammation [Add to Longdo]
鼻音[びおん, bion] (n) {ling} nasal sound; nasal [Add to Longdo]
鼻音化[びおんか, bionka] (n,vs) nasalization [Add to Longdo]
鼻詰り;鼻詰まり[はなづまり, hanadumari] (n) nasal congestion; nose being clogged up [Add to Longdo]
鼻鏡[はなかがみ;びきょう, hanakagami ; bikyou] (n,adj-no) nasal speculum [Add to Longdo]
鼻呼吸[びこきゅう, bikokyuu] (n) nasal respiration [Add to Longdo]
鼻甲介[びこうかい, bikoukai] (n) nasal concha; turbinate bone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼻涕[bí tì, ㄅㄧˊ ㄊㄧˋ, ] nasal mucus; snivel, #16,208 [Add to Longdo]
鼻腔[bí qiāng, ㄅㄧˊ ㄑㄧㄤ, ] nasal cavity, #19,443 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] nasal mucus; tears, #28,386 [Add to Longdo]
鼻音[bí yīn, ㄅㄧˊ , ] nasal sound, #49,077 [Add to Longdo]
鼻中隔[bí zhōng gé, ㄅㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄍㄜˊ, ] nasal septum, #57,660 [Add to Longdo]
涕唾[tì tuò, ㄊㄧˋ ㄊㄨㄛˋ, ] nasal mucus; snot [Add to Longdo]
鼻饲法[bí sì fǎ, ㄅㄧˊ ㄙˋ ㄈㄚˇ, / ] nasal feeding [Add to Longdo]
鼻骨[bí gǔ, ㄅㄧˊ ㄍㄨˇ, ] nasal bone [Add to Longdo]
鼻黏膜[bí nián mó, ㄅㄧˊ ㄋㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, ] nasal mucous membrane [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鼻音[びおん, bion] Nasallaut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nasal \Na"sal\ (n[=a]"zal), a. [F., from L. nasus the nose. See
   {Nose}.]
   1. (Anat.) Of or pertaining to the nose.
    [1913 Webster]
 
   2. (Phon.) Having a quality imparted by means of the nose;
    and specifically, made by lowering the soft palate, in
    some cases with closure of the oral passage, the voice
    thus issuing (wholly or partially) through the nose, as in
    the consonants m, n, ng (see Guide to Pronunciation,
    [sect][sect] 20, 208); characterized by resonance in the
    nasal passage; as, a nasal vowel; a nasal utterance.
    [1913 Webster]
 
   {Nasal bones} (Anat.), two bones of the skull, in front of
    the frontals.
 
   {Nasal index} (Anat.), in the skull, the ratio of the
    transverse breadth of the anterior nasal aperture to the
    height from the base of the aperture to the nasion, which
    latter distance is taken as the standard, equal to 100.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nasal \Na"sal\, n.
   1. An elementary sound which is uttered through the nose, or
    through both the nose and the mouth simultaneously.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A medicine that operates through the nose; an
    errhine. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
   3. (Anc. Armor) Part of a helmet projecting to protect the
    nose; a {nose guard}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat.) One of the nasal bones.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A plate, or scale, on the nose of a fish, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nasal
   adj 1: of or in or relating to the nose; "nasal passages" [syn:
       {rhinal}, {nasal}]
   2: sounding as if the nose were pinched; "a whining nasal voice"
     [syn: {adenoidal}, {pinched}, {nasal}]
   n 1: a consonant produced through the nose with the mouth closed
      [syn: {nasal consonant}, {nasal}]
   2: an elongated rectangular bone that forms the bridge of the
     nose [syn: {nasal}, {nasal bone}, {os nasale}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 nasal
   nasal
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 nasal [nazaːl]
   nasal; nasally; nasaly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top