ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -咪-, *咪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[咪, mī, ㄇㄧ] a cat's meow; a meter
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  米 (mǐ ㄇㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 3,313

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mī, ㄇㄧ, ] sound to call cat, #5,178 [Add to Longdo]
[mā mī, ㄇㄚ ㄇㄧ, / ] Mummy (mother), #9,236 [Add to Longdo]
唵嘛呢叭[ǎn ma ní bā mī mōu, ㄢˇ ㄇㄚ˙ ㄋㄧˊ ㄅㄚ ㄇㄧ ㄇㄡ, ] Om Mani Padma Hum (sanskrit), or Om mani padme hum (Tibetan), the Avalokiteshvara mantra [Add to Longdo]
唵嘛叭呢哞[ǎn ma mī ba ní mōu, ㄢˇ ㄇㄚ˙ ㄇㄧ ㄅㄚ˙ ㄋㄧˊ ㄇㄡ, ] Om Mani Padma Hum (sanskrit), or Om mani padme hum (Tibetan), the Avalokiteshvara mantra; also written 唵嘛呢叭哞 唵嘛呢叭[Add to Longdo]
[māo mī, ㄇㄠ ㄇㄧ, / ] kitty [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mom?[CN] -妈 The Pact (2012)
Hey Mitch![CN] 嘿 Fatal Call (2012)
Shit. Sorry, Mommy said a bad word.[CN] 真见鬼 对不起 妈说脏话了 The Pact (2012)
I just wanted to say how much I miss you.[CN] 妈非常想念你 The Pact (2012)
- Can you see Mommy?[CN] -能看到妈 The Pact (2012)
- Can you see Mommy?[CN] -看得到妈 The Pact (2012)
I love you. I love you so much, okay?[CN] 妈爱你 非常爱你 The Pact (2012)
Franky? Hey, it's mommy. Franky?[CN] 范克 是妈 范克 Maniac (2012)
I'm gonna see you in a couple days.[CN] 过两天妈就去看你 The Pact (2012)
She's a sweetie, isn't she?[CN] 好可愛的貓 Key of Life (2012)
Mommy, who's that behind you?[CN] 妈 谁在你后面啊 The Pact (2012)
Can't get enough Carl and Mommy time.[CN] Carl和妈的 独处时光永远都不嫌多 A Great Cause (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top