Search result for

mats

(89 entries)
(0.0644 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mats-, *mats*, mat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matsah[N] ขนมปังแผ่นบางชนิดหนึ่ง, Syn. matzo, cracker

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mats.-เปล่า Rock Star (2001)
You bought used floor mats?เธอเอาเสื่อของเก่ามาไม่ใช่เหรอ Birthmarks (2008)
To a man named Koichi Matsudo.เราจะไปหาคนชื้อ มัตซึโดะ โคอิจิ Death Note: L Change the World (2008)
Prof. Matsudo?ดอกเตอร์มัตซึโดะเหรอ Death Note: L Change the World (2008)
"KOlCHl MATSUDO" "KlMlHlKO NlKAlDO""มัตซโดะ โคอิจิ" "นิไคโดะ คิมิฮิโกะ" Death Note: L Change the World (2008)
Oh, hi, Prof. Matsudo.อ้าว ดอกเตอร์มัตซึโดะ หวัดดีครับ Death Note: L Change the World (2008)
Prof. Matsudo.ดอกเตอร์มัตซึโดะ บอกผมด้วยละกัน Death Note: L Change the World (2008)
Johnny, Grant Matson will be here in two days.จอห์นนี่ แกรนท์ แมทต์สัน จะมาที่นี่ในอีกสองวัน Dare (2009)
Grant Matson is doing eight shows a week on this tour... and still made time to come to our class.แกรนท์ แมทต์สัน กำลังดูโชว์ แปดรอบในสัปดาห์การแสดง Dare (2009)
Uh, Mr. Matson?เอ่อ คุณแมทต์สัน Dare (2009)
Mr. Matsuda, hello. I'm Kuroki.คุณมัทสึดะ ผมคุโรกิครับ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
What's got into Matsuda?อะไรเข้าสิงมัทสึดะซังเนี่ย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
matsHe lived in Matsue for seven years.
matsI was born and brought up in Matsuyama.
matsMy life changed, sparked by the time I met Mr Matsukawa.
matsWhen I was a kid I dreamed of becoming a star like Seiko Matsuda.
matsHe called up his uncle on reaching Matsuyama.
matsThe art of recognizing matsutake mushrooms became my passion, culminating in my writing a book on it.
matsMatsui pulled the Giants back from the brink with a grand slam that gave them a come-from-behind victory.
matsMatsushita commands respect from its competitors.
matsCan you tell me the art of recognizing matsutake mushrooms?
matsThese straw mats ("tatami") are no longer made by hand.
matsThis bus goes to the Matsuyama station, right?
matsPlease don't do anything that would besmirch the Matsuno family name!

CMU English Pronouncing Dictionary
MATS    M AE1 T S
MATSUI    M AA0 T S UW1 IY0
MATSUO    M AA0 T S UW1 OW0
MATSON    M AA1 T S AH0 N
MATSKO    M AA1 T S K OW0
MATSEN    M AA1 T S AH0 N
MATSCH    M AE1 CH
MATSUDA    M AA0 T S UW1 D AH0
MATSAPA    M AE0 T S AA1 P AH0
MATSU-YA    M AE2 T S UW1 Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mats    (v) (m a1 t s)
Matsushita    (n) (m a t s uu1 sh t @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
祭り[まつり, matsuri] (n) เทศกาล, งานฉลอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
待つ[まつ, matsu] Thai: คอย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Matsch {m}capot [Add to Longdo]
Matsch {m}sludge [Add to Longdo]
Matsch {m}; Morast {m}slush [Add to Longdo]
Matsch {m}; Schneematsch {m}mush of snow [Add to Longdo]
Matsch {m}; Geifer {m}; Sabber {m}slobber [Add to Longdo]
Matschigkeit {f}; Schlamperei {f}sloppiness [Add to Longdo]
matschig {adv}sloppily [Add to Longdo]
matschig {adj} | matschiger | am matschigstenslushy | slushier | slushiest [Add to Longdo]
matschig; schmierig; süßlichslobbery [Add to Longdo]
Matsudairawellenläufer {m} [ornith.]Matsudaira's Storm Petrel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] (n) {comp} Xterm; Xterminal [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
お粗末;御粗末[おそまつ, osomatsu] (adj-na) poor; lame; ill-prepared [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
ねぶた祭り[ねぶたまつり, nebutamatsuri] (n) nighttime festival in Aomori [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
アカマツカサ[, akamatsukasa] (n) bigscale soldierfish (Myripristis berndti) [Add to Longdo]
アフリカ腰白雨燕[アフリカこしじろあまつばめ;アフリカコシジロアマツバメ, afurika koshijiroamatsubame ; afurikakoshijiroamatsubame] (n) (uk) white-rumped swift (Apus caffer) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妈祖[Mā zǔ, ㄇㄚ ㄗㄨˇ, / ] Matsu (goddess) [Add to Longdo]
松下[Sōng xià, ㄙㄨㄥ ㄒㄧㄚˋ, ] Matsushita (surname); Panasonics, Japanese electronics company [Add to Longdo]
松下电器[Sōng xià Diàn qì, ㄙㄨㄥ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] Matsushita Electric Industrial Co. [Add to Longdo]
松下电气工业[sōng xià diàn qì gōng yè, ㄙㄨㄥ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] Matsushita Electronics Industry [Add to Longdo]
松口蘑[sōng kǒu mó, ㄙㄨㄥ ㄎㄡˇ ㄇㄛˊ, ] matsutake (Tricholoma matsutake), edible mushroom considered a great delicacy in Japan [Add to Longdo]
松茸[sōng róng, ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, ] matsutake (Tricholoma matsutake), edible mushroom considered a great delicacy in Japan [Add to Longdo]
松菌[sōng jùn, ㄙㄨㄥ ㄐㄩㄣˋ, ] matsutake (Tricholoma matsutake), edible mushroom considered a great delicacy in Japan [Add to Longdo]
松蘑[sōng mó, ㄙㄨㄥ ㄇㄛˊ, ] matsutake (Tricholoma matsutake), edible mushroom considered a great delicacy in Japan [Add to Longdo]
马祖[Mǎ zǔ, ㄇㄚˇ ㄗㄨˇ, / ] Matsu Islands off Fujian, administered by Taiwan [Add to Longdo]
马祖列岛[Mǎ zǔ liè dǎo, ㄇㄚˇ ㄗㄨˇ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] Matsu Islands [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
キュー末尾[キューまつび, kyu-matsubi] end of a queue [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
コンピュータ端末[コンピュータたんまつ, konpyu-ta tanmatsu] computer terminal [Add to Longdo]
ソフト行末[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator [Add to Longdo]
データ収集端末[データしゅうしゅうたんまつ, de-ta shuushuutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
データ入力端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
ハード行末[ハードぎょうまつ, ha-do gyoumatsu] hard line terminator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
待つ[まつ, matsu] warten, erwarten [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (AUS)LOESCHEN, STREICHEN, PULVERISIEREN [Add to Longdo]
[まつりごと, matsurigoto] Verwaltung [Add to Longdo]
末代[まつだい, matsudai] kommendes_Zeitalter, Ewigkeit [Add to Longdo]
末尾[まつび, matsubi] -Ende [Add to Longdo]
[まつ, matsu] Kiefer [Add to Longdo]
松原[まつばら, matsubara] Kiefernhain [Add to Longdo]
松島[まつしま, matsushima] (beruehmte Seelandschaft noerdlich von Sendai) [Add to Longdo]
松林[まつばやし, matsubayashi] Kiefernwald [Add to Longdo]
松葉[まつば, matsuba] Kiefernnadel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top