ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抹-, *抹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[抹, mǒ, ㄇㄛˇ] to apply; to erase, to smear, to wipe off
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  末 (mò ㄇㄛˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 2,087

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄇㄛˇ, ] to smear; to wipe; to erase; (classifier for wisps of cloud, light-beams etc), #5,279 [Add to Longdo]
[, ㄇㄛˋ, ] girdle; brassiere; to plaster, #5,279 [Add to Longdo]
[tú mǒ, ㄊㄨˊ ㄇㄛˇ, / ] to smear; to doodle, #12,050 [Add to Longdo]
[mǒ shā, ㄇㄛˇ ㄕㄚ, / ] to erase; to cover traces; to obliterate evidence; to expunge; to blot out; to suppress, #28,195 [Add to Longdo]
[mǒ bù, ㄇㄛˇ ㄅㄨˋ, ] cleaning rag, #28,277 [Add to Longdo]
拐弯[guǎi wān mò jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush, #45,156 [Add to Longdo]
转弯[zhuǎn wān mò jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush, #91,300 [Add to Longdo]
哭天[kū tiān mǒ lèi, ㄎㄨ ㄊㄧㄢ ㄇㄛˇ ㄌㄟˋ, / ] to wail and whine; piteous weeping, #153,736 [Add to Longdo]
[mǒ dāo, ㄇㄛˇ ㄉㄠ, ] scraper; trowel; putty knife, #195,064 [Add to Longdo]
一笔[yī bǐ mǒ shā, ㄧ ㄅㄧˇ ㄇㄛˇ ㄕㄚ, / ] to blot out at one stroke; to reject out of hand; to deny without a hearing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
香;末香[まっこう, makkou] (n) incense; incense powder [Add to Longdo]
香鯨[まっこうくじら;マッコウクジラ, makkoukujira ; makkoukujira] (n) (uk) sperm whale [Add to Longdo]
香臭い[まっこうくさい, makkoukusai] (adj-i) smelling of incense; overly pious [Add to Longdo]
[まっさつ, massatsu] (n,vs) erasure; denial; obliteration; ignoring (an opinion); (P) [Add to Longdo]
[まっしょう, masshou] (n,vs) erasure; delete (e.g. DEL character); (P) [Add to Longdo]
消登録証明書[まっしょうとうろくしょうめいしょ, masshoutourokushoumeisho] (n) proof of vehicle having been registered as disposed of [Add to Longdo]
茶(P);末茶(iK)[まっちゃ, maccha] (n) powdered green tea for ceremonies; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Charlie decided to cross out the last word.チャーリーは最後の語を消することに決めた。
Why does the politician try to kill off the opinions of the majority?なぜその政治家は大多数の意見を殺しようとするのか。
Man's but a bubble.人生とは、一の泡みたいなものだ。
He crossed her old telephone number off.彼は彼女の古い電話番号を線を引いて消した。
She had a vague feeling of guilt.彼女には一の罪悪感があった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Memories of Utatsubashi Bridge warmed Shiraito.[CN] 不去那魂里梦里的卯辰桥 Taki no shiraito (1933)
You will be annihilated in the past as well as in the future.[JA] 過去からも未来からも 殺される 1984 (1984)
All competing pleasures, we will destroy.[JA] 他のすべてのよろこびは 殺される 1984 (1984)
You can't rip it out of the week.[CN] 你不能把星期三 从日历中 Ninotchka (1939)
I could really cover you all the way up, couldn't I, Harry?[JA] ついに── 君を殺できる Creepshow (1982)
Senator Palpatine fears that the Federation means to destroy me.[JA] パルパティーン議員は 殺を恐れています Star Wars: The Phantom Menace (1999)
The only way you can hurt him is to kill him.[JA] こいつは殺するしかない Blade Runner (1982)
It's the innocents who get slaughtered.[JA] 殺されるのは 罪のない者なんだ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
One of the greatest handicaps to civilization, and I may say to progress... is the fact that people speak with ribbons on their tongues.[CN] 文明与进步带来的最大缺陷就是 人们讲话都爱拐弯角了 Design for Living (1933)
Added some honey on the mountain ginseng or something like that. Eat it.[CN] 好像是山参上涂蜂蜜做成的 Episode #1.4 (2004)
Just make your mind a complete blank.[CN] 从脑海里完全 The Lady Vanishes (1938)
Is that any of your affair?[CN] 干你的眼泪吧 Gone with the Wind (1939)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[まっしょう, masshou] erasure, delete (DEL) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まつ, matsu] (AUS)LOESCHEN, STREICHEN, PULVERISIEREN [Add to Longdo]
[まっさつ, massatsu] ausstreichen, tilgen, verneinen [Add to Longdo]
[まっしょう, masshou] streichen, ausstreichen, tilgen [Add to Longdo]
[まっちゃ, maccha] gruener_Pulvertee [Add to Longdo]
[まっこう, makkou] Weihrauch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top