ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luscious

L AH1 SH IH0 S   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luscious-, *luscious*, lusciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luscious[ADJ] ยั่วยวน (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ, Syn. voluptuous
luscious[ADJ] หอมหวาน, See also: หวานฉ่ำ, Syn. honeyed, sweet, pleasing, tasty, delectable, palatable, Ant. disgusting, unpalatable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luscious(ลัส'เชิส) adj. หอมหวาน,หวานฉ่ำ,รสดี,กลิ่นดี,มีเสน่ห์,ติดอกติดใจ,หวานมากเกินไป,กลิ่นมากเกินไป., See also: lusciousness n. ดูlurk, Syn. voluptuos,delectable

English-Thai: Nontri Dictionary
luscious(adj) อร่อย,รสดี,หวานฉ่ำ,หอมหวาน,มีเสน่ห์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ And the stars above ♪ ...that luscious 8-hour break.#And the stars above# เวลาอันแสนหวานแปดชั่วโมง Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
Luscious and tasty.หวานเย้ายวน น่าหม่ำ Shrek Forever After (2010)
- ♪ annie got an essay portion ♪ ♪ annie gonna move her luscious fanny ♪ ♪ all day long ♪# แอนนี่มีเรื่ององค์ประกอบเรียงความจะมาบอก # # แล้วแอนนี่จะส่ายสะโพกแสนเย้ายวนของหล่อน # # ทั้งวันทั้งคืน # Investigative Journalism (2010)
Are your nostrils aquiver and tingling as well at that delicate, luscious ambrosial smell?ต่อมรับกลิ่นของท่านกำลังสั่นสะท้านไปกับ กลิ่นหอมหวลชวนลิ้มลองนั้นหรือเปล่า Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
The luscious memories of first love.ความทรงจำแสนหวานของรักแรก Innocent Steps (2005)
Against a luscious bit of fudge?ต่อกรกับความหวานนิดหน่อยของฟัจด์? Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Hey, freak boy, I'm gonna make myself a little more luscious for you, OK?นี่ชายเพี้ยน ขอไปดูแลตัวเองให้ฉ่ำชื่น เพื่อคุณซักหน่อย Bringing Down the House (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวาน[N] sweetness, See also: lusciousness, Example: นมข้นหวานก็เป็นนมที่มีความหวานมากเกินไปไม่เหมาะสำหรับเด็ก, Thai definition: มีรสเหมือนรสน้ำตาล
หวานฉ่ำ[ADJ] luscious, See also: sweet and juicy, succulent, Syn. หวาน, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ
หวานฉ่ำ[ADJ] luscious, See also: delectable, sweet and succulent, sweet and juicy, Syn. หวานหยาดเยิ้ม, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: luscious ; juicy ; succulent   FR: juteux ; pulpeux
ความหวาน[n.] (khwām wān) EN: sweetness ; lusciousness   
หวาน[adj.] (wān) EN: sweet ; sweet-tasting ; sugary ; luscious   FR: doux ; sucré
หวานฉ่ำ[adj.] (wāncham) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable   FR: succulent ; délectable
เย็นฉ่ำ[adj.] (yencham) EN: ice-cold ; very cold ; icy ; frosty ; cool and luscious   

CMU English Pronouncing Dictionary
LUSCIOUS    L AH1 SH IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luscious    (j) lˈʌʃəs (l uh1 sh @ s)
lusciously    (a) lˈʌʃəsliː (l uh1 sh @ s l ii)
lusciousness    (n) lˈʌʃəsnəs (l uh1 sh @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘美[かんび, kanbi] (adj-na,n) sweet (e.g. fruit, melody, dream); luscious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luscious \Lus"cious\, a. [Prob. for lustious, fr. lusty, or
   perh. a corruption of luxurious. Cf. {Lush}, {Lusty}.]
   [1913 Webster]
   1. Sweet; delicious; very grateful to the taste; toothsome;
    excessively sweet or rich.
    [1913 Webster]
 
       And raisins keep their luscious, native taste.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Cloying; fulsome.
    [1913 Webster]
 
       He had a tedious, luscious way of talking.
                          --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   3. Gratifying a depraved sense; obscene. [R.] --Steele. --
    {Lus"cious*ly}, adv. -- {Lus"cious*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luscious
   adj 1: having strong sexual appeal; "juicy barmaids"; "a red-hot
       mama"; "a voluptuous woman"; "a toothsome blonde in a
       tight dress" [syn: {juicy}, {luscious}, {red-hot},
       {toothsome}, {voluptuous}]
   2: extremely pleasing to the sense of taste [syn: {delectable},
     {delicious}, {luscious}, {pleasant-tasting}, {scrumptious},
     {toothsome}, {yummy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top