ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unpalatable

AH0 N P AE1 L AH0 T AH0 B AH0 L   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unpalatable-, *unpalatable*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฝื่อน[ADJ] bitter and harsh to the taste, See also: unpalatable, ill-favoured, Syn. ฝาด, ขื่น, เจื่อน, เฝื่อนฝาด, Example: เพราะรสเฝื่อนของเหล้าทำให้เขารู้สึกบอกไม่ถูกเมื่อกลืนลงไป, Thai definition: รสที่เจือฝาดและขื่นอย่างรสดีเกลือ
ปร่า[ADJ] unpalatable, See also: insipid, unpleasant to the taste, Syn. ขื่น, เฝื่อน, Example: แกงถ้วยนี้รสปร่า, Thai definition: ลักษณะของรสที่ไม่กลมกล่อมไม่แน่ชัดว่าเป็นรสอะไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur

CMU English Pronouncing Dictionary
UNPALATABLE AH0 N P AE1 L AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unpalatable (j) ˈʌnpˈælətəbl (uh1 n p a1 l @ t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlecht; unschmackhaft {adj} | schlechter; unschmackhafter | am schlechtesten; am unschmackhaftestenunpalatable | more unpalatable | most unpalatable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
粗酒粗肴[そしゅそこう, soshusokou] (n) cheap wines and unpalatable dishes (a modest (self-deprecating) way of offering a meal to a guest) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unpalatable \Unpalatable\
   See {palatable}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unpalatable
   adj 1: not pleasant or acceptable to the taste or mind; "an
       unpalatable meal"; "unpalatable truths"; "unpalatable
       behavior" [ant: {palatable}, {toothsome}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top