หรือคุณหมายถึง wantonneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wantonness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wantonness-, *wantonness*, wantonnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wantonness[N] ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ, See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ, Syn. lasciviousness, libidinousness, licentiousness

English-Thai: Nontri Dictionary
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wantonness    (n) wˈɒntən-nəs (w o1 n t @ n - n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
男狂い[おとこぐるい, otokogurui] (n,vs) wantonness; man-crazy [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wantonness \Wan"ton*ness\, n.
   The quality or state of being wanton; negligence of
   restraint; sportiveness; recklessness; lasciviousness.
   --Gower.
   [1913 Webster]
 
      The tumults threatened to abuse all acts of grace, and
      turn them into wantonness.        --Eikon
                          Basilike.
   [1913 Webster]
 
      Young gentlemen would be as sad as night
      Only for wantonness.           --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wantonness
   n 1: the trait of lacking restraint or control; reckless freedom
      from inhibition or worry; "she danced with abandon" [syn:
      {abandon}, {wantonness}, {unconstraint}]
   2: the quality of being lewd and lascivious [syn:
     {licentiousness}, {wantonness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top