Search result for

ส่วย

(30 entries)
(0.2868 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วย-, *ส่วย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วย[N] levy, See also: tax, duty, Syn. รัชชูปการ, Thai definition: เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล
ส่วย[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, Example: กรมทางหลวงแล้วพร้อมรับนโยบายจากรัฐมนตรีให้เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องส่วยของตำรวจทางหลวง, Thai definition: ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นการตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์
ส่วย[N] tribute, See also: gift, present, Syn. เครื่องบรรณาการ, ของกำนัล, Thai definition: ของที่เรียกเก็บจากพื้นเมืองส่งเป็นภาคหลวงตามวิธีการเรียกเก็บภาษีอากรสมัยโบราณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วยน. รายได้แผ่นดินประเภทหนึ่ง เรียกเก็บเป็นสิ่งของหรือเงินตราแทนการเข้าเดือนหรือการรับราชการ
ส่วยสิ่งของพื้นเมืองที่เมืองหลวงเรียกเกณฑ์จากหัวเมืองเป็นประจำเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
ส่วยบรรณาการจากประเทศราช.
ส้วย ๑ก. ชำแหละ, ผ่าล้าง.
ส่วยน. ชนชาติพูดภาษาตระกูลมอญ–เขมรพวกหนึ่ง อยู่ทางภาคอีสาน.
ส้วย ๒ว. ลักษณะที่เป็นมุมแหลมออกไป.
ส้วยเสี้ยวน. ของที่มีมุม ๓ มุม เช่นใบเรือที่อยู่ตอนหัวเรือ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She was the most beautiful woman I've ever seen.เธอเป็นผู้หญิงที่ส่วยที่สุด ที่ผมเคยพบมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Gentlemen, I think it's time we made some personnel changes.ท่านทั้งหลาย.. ถึงเวลา ที่เราจะแลกเปลี่ยนส่วยตัวกันแล้ว Superhero Movie (2008)
So I figured, if I found a few lapse in the security, pointed them out as a gesture of good faith, she might change her mind?ผมเลยตัดสินใจ ถ้าผมจะแหกระบบความปลอดภัย พวกเขา Oazvia \ n การเป็นส่วยของสันถวไมตรี เธออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ Prison Break: The Final Break (2009)
Which you pay them not to do.แต่นายก็จ่ายส่วยไปแล้ว Public Enemies (2009)
Shaking up the sceneส่วยมันไป ฉากนั้น Princess Protection Program (2009)
And you're about to inherit a billion dollars.ส่วยนายก็รับมรดกพันล้าน Gone with the Will (2009)
Raj, I highly doubt there is any argument you can make, threat you might levy, rhetorical strategy, plea, invocation, supplication, or... vetoomus that you can employ that would convince me to reconsider.ราจ, ฉันสงสัยเป้นอย่างยิ่งว่านายมีเหตุผลอื่นๆ, การส่งส่วย, ศิลปะการพูด การอ้อนวอน, ข้ออ้าง The Psychic Vortex (2010)
It's kind of private.ใันเแ็นเรื่องส่วยตัว The Sacrifice (2010)
The tribute he made as a sacrifice to the Norns?การส่งส่วย เขาเป็นผู้เริ่มมัน ที่เสียสละให้ นอร์น ใช่มั้ยละ Something Wicked This Fae Comes (2011)
It means "pretty of the forest".แปลว่า ความส่วยแห่งป่า Can't See the Fae-Rest (2011)
The manpower, the body bags, the bribes to make people turn the other way.กำลังคน ถุงเก็บศพ ส่วยที่ต้องจ่ายให้หลายๆคนทำเป็นไม่เห็น The End of the World as We Knew It (2011)
All of the components are anchored.ทุกๆส่วยมันเชื่อมต่อกัน One Will Live, One Will Die (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วย[n.] (suay = sūay) EN: levy in kind   
ส่วย[n.] (suay = sūay) EN: tax ; poll tax ; tribute   FR: tribut [m] ; impôt [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribute[N] ส่วย, See also: ค่าภาษีซึ่งจ่ายให้ผู้ชนะ, ค่าคุ้มครอง, Syn. fee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cooch(คูช) n. ระบำส่วยตะโพกชนิดหนึ่ง
haunch(ฮอนชฺ) n. ตะโพก,บั้นท้ายของสัตว์,ขาสัตว์,ส่วยข้างของส่วนโค้ง,คานหนุน
mouthpiece(เมาธฺ'พีส) n. ส่วยที่ทำหน้าที่เป็นปาก,หลอดลมของแตร ไม้ซาง,ส่วนที่ปากของท่อ,ผู้พูดแทน,โฆษก,ปากกระบอกเสียงของคนอื่น
toll(โทล) vt.,vi. ตีระฆัง (ใหญ่) ,เคาะระฆัง,ล่อ,ล่อลวง,ส่งเสียงดังต่อเนื่อง,จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม. n. การตีระฆัง,เสียงระฆัง,ภาษี,ส่วย,ค่าบำรุง,ค่าผ่านถนน,ค่าวางของขาย,ค่าธรรมเนียมบริการ,ค่าธรรมเนียมขนส่ง,ปริมาณความเสียหาย,จำนวนคนที่เสียชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
toll(n) การเคาะระฆัง,ค่าขนอน,ภาษี,อากร,ส่วย,ค่าธรรมเนียม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top