ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่ออายุ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่ออายุ-, *ต่ออายุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่ออายุ[V] renew, See also: prolong the life, extend one's life, perform a long life ceremony, lengthen one's life, pr, Syn. ยืดอายุ, สืบชะตา, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีเพื่อต่ออายุให้คุณยาย, Thai definition: ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อทางไสยศาสตร์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่ออายุก. ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ, ต่อชะตา หรือ ต่อชาตา ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Repair, revive, revamp, renew.ซ่อมแซมฟื้นปรับปรุงต่ออายุ Yellow Submarine (1968)
Is there a renewed assessment of security threat?ขอบคุณ มีการประเมินการต่ออายุของ ภัยคุกคามความปลอดภัย? Contact (1997)
I have to renew my gym membership.ฉันต้องไปต่ออายุสมาชิกยิม Punch-Drunk Love (2002)
-And it prolonged his life?แล้วก็เป็นการต่ออายุเขา? Ending Happy (2007)
My permits are up to date. Actors all have their HIV card.ใบอนุญาตของฉันมีการต่ออายุ นักเเสดงทุกคนมีบัตรตรวจโรคเอชไอวี Better Half (2008)
thank you... that will not only save my life but the life of this company.มันไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตผม มันยังจะต่ออายุให้บริษัทนี้ Superhero Movie (2008)
It's just ... perhaps, I had her do delay should give. Chris, no, you do not.ก็แค่ ฉันอาจช่วยต่ออายุเงินกู้ให้เธอได้ Drag Me to Hell (2009)
The bank gave her 2 times already postponed it?คริส ไม่นะ \ อย่าทำแบบนั้น คุณบอกว่า ธนาคารเคยต่ออายุให้เธอแล้ว 2 ครั้ง Drag Me to Hell (2009)
I had mrs Ganush a delay give her loan.ฉันน่าจะต่ออายุเงินกู้ให้ยายกานุชนั่นได้ Drag Me to Hell (2009)
- Others had their doubts... - It bothers me that they showed up.โครงการต่ออายุชุมชนเมืองทั่วโลก V (2009)
DMV said the registration wasn't renewed, but then they realized it was never filed as non-operational or destroyed.กรมการขนส่งบอกว่า ไม่ได้ต่ออายุทะเบียนรถ แต่พวกเขาตรวจสอบ พบว่าไม่เคยลงทะเบียนเลย ไม่ได้มีอยู่ในฐานระบบข้อมูล หรือว่าแหล่งที่มา Más (2010)
To keep his monthly delivery going.เืพื่อต่ออายุบริการส่งรายเดือน Defending Your Life (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่ออายุ [v. exp.] (tø āyu) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time   FR: renouveler ; prolonger ; proroger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renew[VT] ต่อสัญญา, See also: ต่ออายุ, Syn. extend, continue

English-Thai: Nontri Dictionary
lengthen(vt) ทำให้ยาว,ทำให้นาน,ต่ออายุ
renew(vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
更新[こうしん, koushin] Thai: ต่ออายุ English: renewal (vs)
書き換える[かきかえる, kakikaeru] Thai: ต่ออายุ English: to renew

German-Thai: Longdo Dictionary
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top