ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kip

K IH1 P   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kip-, *kip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kip[N] การงีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. sleep, nap
kip[N] เตียง (คำสแลง), Syn. bed
kip[VI] หลับ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. sleep
kip[SL] หลับ
kip[SL] หน้า
kipper[VT] ทำให้เนื้อปลาสุกด้วยการรมควัน
kipper[N] ปลารมควัน (มักเป็นปลาเฮอริง), Syn. smoked herring
kipper[SL] หน้า
kip out[PHRV] นอนกลางแจ้ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: นอนกลางทุ่ง
kip down[PHRV] นอน (คำไม่เป็นทางการ), See also: นอนหลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kip(คิพ) n. หน่วยเงินตราและธนบัตรของลาว,กีบ
kipling(คิพ'ลิง) n. (Joseph) Rudyard (ค.ศ.1865- 1938) นักประพันธ์ชาวอังกฤษได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี ค.ศ.1907
kipper(คิพ'เพอะ) n. ปลาแซลมอนหรือเฮอริง
kips(กิปส์) ย่อมาจาก kilo instructions per second พันคำสั่งวินาที เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยวัดเป็นจำนวนคำสั่ง (หน่วยเป็นพัน) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถกระทำการ (execute) ได้ใน 1 วินาที เช่นคอมพิวเตอร์นี้ทำงานได้ 50 กิปส์ หมายความว่า ทำงานได้เร็วห้าหมื่นคำสั่งในหนึ่งวินาที ปัจจุบัน นิยมใช้หน่วยวัดเป็นมิปส์หรือ MIPS (ล้านคำสั่งต่อวินาที) เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากดู MIPS เปรียบเทียบ
skip(สคิพ) vi.,vt.,n. (การ) กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดเชือก,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,หนีอย่างลับ ๆ ,ข้าม,ข้ามไป,สิ่งที่มองผ่านไป,สิ่งที่ตกหล่น,สิ่งที่กระโดดข้าม., Syn. jump,hop
skipper(สคีพ'เพอะ) n.,vt. (เป็น) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ,ผู้นำทีม
skippet(สคิพ'พีท) n. กล่องกลมขนาดเล็กสำหรับเก็บตราประทับราชการหรือส่วนตัว
yom kippur(โยม,โยมคิพ'เพอะ) n. วันศักดิ์สิทธิ์ของยิววันหนึ่ง เป็นวันอดอาหารและสวดมนต์ทั้งวันในโบสถ์ยิว.

English-Thai: Nontri Dictionary
skip(n) การกระโจน,การกระโดด,การหนี,การข้าม
skip(vi) กระโจน,กระโดด,หนี,ข้าม
skip(vt) หนี,กระโดดข้าม,เผ่นหนี,หลบหนี
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kipp's apparatusเครื่องสำเร็จของคิปป์, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่างของเหลวกับของแข็งโดยใช้ปริมาณของแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยา เช่น การเตรียมแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากปฏิกิริยาระหว่างกรดเกลือกับไอออน(II)ซัลไฟด์ ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Said a guy by the name of Kip Davis hired them.ได้ยินว่าถูกจ้างโดย คิพ เดวิส Lady Killer (2013)
You still sore the town council took Kip Lester's side on that fence dispute?-นายยังโกรธเรื่องที่สภาเมือง ที่ฉันเข้าข้างคิป เลสเตอร์ เรื่องกั้นรั้วเหรอ The Endless Thirst (2013)
Well, listen, Buddy, while we're just chatting, just you and I here, hanging out, a couple of guys, do you think Kip could have done it?เอาหล่ะ ฟังนะบัดดี้ ขณะที่เรากำลังคุยกัน แค่คุณกับฉันที่นี่ สบายๆ คนไม่กี่คน คุณคิดว่าคิปทำเรื่องแบบนี้ได้ไหม Red Velvet Cupcakes (2013)
Except for Kip Roberts texted a picture of himself to Missy right before she died.ยกเว้นคิป โรเบิตร์สส่งข้อความภาพของตัวเค้าเอง ให้มิสซี่ก่อนหน้าเธอจะตายนิดเดียว Red Velvet Cupcakes (2013)
I am a homemaker. Kip runs...ฉันเป็นแม่บ้าน คิปก็ทำ... Red Velvet Cupcakes (2013)
You found Kip Roberts, I presume.คุณหาคิป โรเบิร์ตสเจอแล้ว ผมเดา Red Velvet Cupcakes (2013)
Hold on to Kip and her until their alibis check out.กักตัวคิปและเธอไว้จะกว่าจะเช็คเรื่องที่อยู่ของพวกเขาเสร็จ Red Velvet Cupcakes (2013)
She said her and Kip were drinking at the hotel bar at the time of Missy's death.เธอบอกว่า เธอกับคิป ดื่มกันอยู่ที่บาร์ ตอนที่มิสซี่ตาย Red Velvet Cupcakes (2013)
Kip Roberts? Uh-huh.คิป โรเบิร์ตสใช่ไหม อ่าฮะ Red Velvet Cupcakes (2013)
It turns out Kip skipped out after the first night.มันกลายเป็นว่า คิปโดดหนีออกมาตั้งแต่คืนแรก Red Velvet Cupcakes (2013)
Kip and Rosie's alibi check out.ที่อยู่ของคิปและโรสซี่ตรวจสอบแล้ว Red Velvet Cupcakes (2013)
Well, actually, mate, I was having a brilliant kip till you started banging away.ดีจริงคู่, ผมมีกีบสดใส จนกว่าคุณจะเริ่มตีตัวออกไป The Beaver (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงกล้วย[n.] (duang klūay) EN: Skipper   
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive   FR: bondir ; sauter ; plonger
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome   FR: franchir ; surmonter
เขย่งเก็งกอย[v.] (khayengkengkøi) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe   
กีบ[n.] (kīp) EN: kip (Laotian currency)   FR: kip [m] (devise laotienne)
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip   FR: sauter ; bondir
กระโดดข้าม[v. exp.] (kradōt khām) EN: skip over   FR: sauter par dessus; franchir ; passer
กระโดดข้าม ... หน้า[v. exp.] (kradōt khām ... nā) EN: skip over ... (+ nb) pages   FR: passer ... (+ nb) pages ; sauter ... (+ nb) pages

CMU English Pronouncing Dictionary
KIP    K IH1 P
KIPP    K IH1 P
KIPER    K AY1 P ER0
KIPPER    K IH1 P ER0
KIPNIS    K IH1 P N IH0 S
KIPPES    K IH1 P S
KIPPUR    K IH1 P ER0
KIPFER    K IH1 P F ER0
KIPPERS    K IH1 P ER0 Z
KIPLING    K IH1 P L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kip    (v) kˈɪp (k i1 p)
kips    (v) kˈɪps (k i1 p s)
Kippax    (n) kˈɪpæks (k i1 p a k s)
kipped    (v) kˈɪpt (k i1 p t)
kipper    (n) kˈɪpər (k i1 p @ r)
kippers    (n) kˈɪpəz (k i1 p @ z)
kipping    (v) kˈɪpɪŋ (k i1 p i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
kippen(vt) |kippte, hat gekippt| เท(น้ำหรือของเหลวอื่นๆ) เช่น Ich habe Cola über mein Laptop gekippt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kippe {f}; Zigarettenkippe {f}; Zigarettenstummel {m}(cigarette) stub; end; butt; fag end [Add to Longdo]
Kippe {f}tip; dump [Add to Longdo]
Kipper {m} (LKW)dump truck [Add to Longdo]
Kippfenster {n}bottom hung window [Add to Longdo]
Kippfrequenz {f}sweep frequency [Add to Longdo]
Kipphebel {m}rocker arm; rocker lever [Add to Longdo]
Kipphebel {m}rocking level; rocking [Add to Longdo]
Kipphebelbremse {f}cantilever brake [Add to Longdo]
Kipphebelventil {n}toggle valve [Add to Longdo]
Kippkarren {m}tipcart; tipping chart [Add to Longdo]
Kipplaster {m}dumper truck [Add to Longdo]
Kippmoment {n}breakdown torque [Add to Longdo]
Kipprotor {m}; Tiltrotor {m}tiltrotor [Add to Longdo]
Kippschalter {m}tappet switch [Add to Longdo]
Kippschalter {m}; Kipphebeschalter {m}; Wechselschalter {m}toggle switch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
てきぱき;てきばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly [Add to Longdo]
ひかり[, hikari] (n) skips-most-stations Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
ぴょんぴょん[, pyonpyon] (adv) hopping; skipping; (P) [Add to Longdo]
ほっぽかす[, hoppokasu] (v5s) (obsc) (col) to leave; to skip out [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
磁気プリンタ[じきぷりんた, jikipurinta] magnetographic printer [Add to Longdo]
前置パス名[まえおきぱすめい, maeokipasumei] path prefix [Add to Longdo]
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切符[きっぷ, kippu] Fahrkarte, Eintrittskarte [Add to Longdo]
切符売り場[きっぷうりば, kippuuriba] Fahrkartenschalter [Add to Longdo]
吉報[きっぽう, kippou] gute_Nachricht, erfreuliche_Nachricht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kip \Kip\, n.
   The hide of a young or small beef creature, or leather made
   from it; kipskin.
   [1913 Webster]
 
   {Kip leather.} See {Kipskin}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kip \Kip\, n. [Cf. G. kippe.]
   1. A sharp-pointed hill; a projecting point, as on a hill.
    [Scot.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Gymnastics) A method or feat of raising the body when
    hanging or swinging by the arms, as for the purpose of
    mounting upon the horizontal bar. The legs are swung
    forward and upward by bending the hips, then suddenly down
    again, which gives the upward impulse to the body.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kip
   n 1: sleep; "roused him from his kip"
   2: the basic unit of money in Laos
   3: a gymnastic exercise performed starting from a position with
     the legs over the upper body and moving to an erect position
     by arching the back and swinging the legs out and down while
     forcing the chest upright [syn: {kip}, {upstart}]
   v 1: be asleep [syn: {sleep}, {kip}, {slumber}, {log Z's},
      {catch some Z's}] [ant: {wake}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 kip /kip/
  1. kip
  2. chicken; hen
  3. chicken; fowl
  4. chicken; fowl

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top