ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upstart

AH1 P S T AA2 R T   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upstart-, *upstart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upstart[N] ผู้ที่ร่ำรวยหรือมีอำนาจอย่างรวดเร็ว, Syn. parvenu, nouveau riche
upstart[VI] กระโดดขึ้นอย่างรวดเร็ว, See also: ปรากฏอย่างรวดเร็ว, Syn. spring up
upstart[ADJ] ซึ่งร่ำรวยอย่างรวดเร็ว, Syn. newly rich

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upstart(อัพ'สทาร์ท) n. ผู้ที่ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว,คนเห่อคนห่าม,คนทะลึ่ง. adj. ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูหรือมีอำนาจขึ้นอยู่อย่างฉับพลัน. vt.,vi. กระโดดขึ้น,พุ่งพราด,ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว,ปรากฎขึ้น,ทำให้เริ่มขึ้น, Syn. parvenu

English-Thai: Nontri Dictionary
upstart(n) คนมีอำนาจขึ้นโดยฉับพลัน,คนเห่อ,คนห่าม,คนทะลึ่ง
upstart(vi) กระโดดขึ้น,พุ่งพรวด,ปรากฏขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น Yellow Submarine (1968)
And now to be prevented by the upstart pretensions of a young woman without family, connections or fortune?และตอนนี้มันถูกขัดขวางโดยการหลอกลวงที่เอาแต่ได้ ของหญิงสาวคนนึงที่ไร้ครอบครัว Episode #1.6 (1995)
Hideyoshi is but an upstart.ฮิเดโยชิ มันก็แค่คนหลงอำนาจ April Story (1998)
As a former finalist for the Akutagawa Literary Prize, in my opinion, these upstart novelists, Ishihara and Oe, are truly feebleผมเคยได้เข้ารอบสุดท้าย ในการชิงรางวัลอะคุตะงาวะ ผมคิดว่า พวกอิชิฮาร่ากับโอเวะ ที่กำลังได้รับความนิยมเนี่ย Always - Sunset on Third Street (2005)
But along came a young upstart,myron stark.แต่ขณะเดียวกัน ดาวรุ่งพุ่งทิ่ม, ไมร่อน สตาร์ค Self Made Man (2008)
We used to be the best surgical program in the west, an upstart program that no one ever heard of that blew everyone out the water.We've been resting on our laurels. You have all been failing- failing to take initiative, Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
But like all upstarts, you overreach.แต่ก็เหมือนพวกเศรษฐีใหม่ทั้งหลาย เจ้าข้ามเส้น A Man Without Honor (2012)
An upstart and a charlatan?เศรษฐีใหม่กับ สิบแปดมงกุฎรึ A Man Without Honor (2012)
I know I'm just a surgeon and you're a hotshot upstart administrator, but damn the rules, damn the system, damn our two foot height disparity, I want you.ฉันรู้ฉันเป็นแค่ศัลยแพทย์ และเธอเป็นผู้บริหารไฟแรงสุดสวย แต่ช่างหัวกฏเกณฑ์และระบบ Virtual Systems Analysis (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upstartThat's big talk for an upstart like you.
upstartThe upstart tried to pass for a man of culture.

CMU English Pronouncing Dictionary
UPSTART    AH1 P S T AA2 R T
UPSTARTS    AH0 P S T AA1 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upstart    (n) ˈʌpstaːt (uh1 p s t aa t)
upstarts    (n) ˈʌpstaːts (uh1 p s t aa t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emporkömmling {m} | Emporkömmlinge {pl}upstart | upstarts [Add to Longdo]
Neureiche {m} | Neureichen {pl}upstart | upstarts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来星[できぼし, dekiboshi] (n) upstart; mushroom millionaire [Add to Longdo]
成り上がり;成上り[なりあがり, nariagari] (n) upstart; parvenu; jumped-up person [Add to Longdo]
成り上がり者[なりあがりもの, nariagarimono] (n) upstart; parvenu [Add to Longdo]
成金(P);成り金[なりきん, narikin] (n,adj-no) (1) (derog) upstart; nouveau riche; new rich; narikin; coming into wealth suddenly; (2) (See 成る・7) (orig. meaning) piece promoted to gold general (in shogi); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upstart \Up*start"\, v. i.
   To start or spring up suddenly. --Spenser. Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upstart \Up"start`\, n.
   1. One who has risen suddenly, as from low life to wealth,
    power, or honor; a parvenu. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The meadow saffron. --Dr. Prior.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upstart \Up"start`\, a.
   Suddenly raised to prominence or consequence. "A race of
   upstart creatures." --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upstart
   adj 1: characteristic of someone who has risen economically or
       socially but lacks the social skills appropriate for this
       new position [syn: {nouveau-riche}, {parvenu},
       {parvenue}, {upstart(a)}]
   n 1: an arrogant or presumptuous person
   2: a person who has suddenly risen to a higher economic status
     but has not gained social acceptance of others in that class
     [syn: {upstart}, {parvenu}, {nouveau-riche}, {arriviste}]
   3: a gymnastic exercise performed starting from a position with
     the legs over the upper body and moving to an erect position
     by arching the back and swinging the legs out and down while
     forcing the chest upright [syn: {kip}, {upstart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top