ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สงวน

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สงวน-, *สงวน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สงวนสิทธิ์exclusive

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงวน[V] reserve, See also: keep back, store up, set apart for, Syn. รักษา
สงวน[V] preserve, See also: conserve, save, husband, keep, Syn. ถนอม, รักษา, เก็บ, Example: ทหารต้องยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านให้แก่กองทัพญี่ปุ่น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว้, Thai definition: ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้
สงวนที่[V] reserve, See also: store, keep, set aside, save, retain, put by, hold, Syn. จองที่, Example: ในหลักการควรจะสงวนที่ดังกล่าวไว้
สงวนท่าที[V] be reserved, See also: be careful of one's manners, Syn. สงวนท่า, ไว้ท่า, ไว้ท่าที, Example: ตะวันนั่งตัวแข็ง สงวนท่าทีและไม่พูดอะไรอีก, Thai definition: ระวังกิริยาท่าที
สงวนพันธุ์[V] conserve, See also: preserve, reserve, save, sustain, Thai definition: ถนอมรักษาพันธุ์ไว้
สงวนลิขสิทธิ์[V] reserve the copyright, Example: ทางค่ายเทปขอสงวนลิขสิทธิ์เทปที่จัดจำหน่าย, Thai definition: หวงแหนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สงวน(สะหฺงวน) ก. ถนอมรักษาไว้ เช่น เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์ (โลกนิติ) สงวนมรดกของชาติ, หวงแหนไว้ เช่น สงวนเนื้อสงวนตัว สงวนลิขสิทธิ์ สงวนสิทธิ์.
สงวน(สะหฺงวน) ว. ที่รักษาหวงแหนไว้ เช่น ป่าสงวน.
สงวนท่าที, สงวนทีท่าก. ไม่แสดงท่าทีให้ปรากฏชัดแจ้ง เพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้ความคิดของตน เช่น เขาสงวนท่าทีไม่ยอมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม, ระมัดระวังกิริยาวาจาไม่ให้ใครดูถูก เช่น ก่อนจะทักทายใคร ควรสงวนทีท่าไว้บ้าง.
สงวนปากสงวนคำก. พูดด้วยความระมัดระวัง, ระมัดระวังคำพูด, เช่น จะพูดจาอะไร รู้จักสงวนปากสงวนคำไว้บ้าง ผู้อื่นจะรู้ความคิด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No! That flower is reserved for usไม่ ดอกไม้นั้นสงวนไว้สำหรับเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But I request that my candidate be reserved for me to deflowerแต่ฉันต้องการสิ่งนั่น candidate be ของฉัน ที่สงวนไว้สำหรับฉันที่จะไม่ได้ไหล Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
All right, all right. It's all right, darling.สงวนสิทธิ์ทั้งหมด มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่รัก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
All right, all right. I can manage.สงวนสิทธิ์ทั้งหมด ฉันสามารถจัดการ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I could recommend this building for historic preservation?คุณว่าฉันจะเสนอให้ใช้ตึกนี้ เป็นที่สงวนประวัติศาสตร์ได้หรือคะ *batteries not included (1987)
There's nothing to preserve.- ไม่มีอะไรเหลือให้สงวนแล้ว *batteries not included (1987)
All right, April.สงวนเมษายน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Oh, that's too bad. It's just for royalty, huh?แย่จัง มันสงวนไว้สำหรับพวกราชวงศ์เหรอ Mannequin: On the Move (1991)
Yet, miraculously, Job was still able to retain his dignity.กระนั้นเอง เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง จ๊อปก็ยังสามารถสงวนเกียรติของเขาไว้ได้ Death Has a Shadow (1999)
All right, Trey, you try it. Go ahead. Ready?สงวนแต้ม, คุณลอง ไปข้างหน้า พร้อมหรือยัง? Showtime (2002)
He believed magical learning should be kept within all-magic families.เขาเชื่อว่าการเรียนเวทย์มนตร์ ควรสงวนไว้ ในหมู่ครอบครัวผู้วิเศษเท่านั้น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
They only bite when you touch their private parts.พวกมันกัดก็ต่อเมื่อเราไปสัมผัสบริเวณสงวนของมัน 50 First Dates (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for   FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement
สงวนท่าที[v. exp.] (sa-ngūan thāthī) EN: be reserved ; be careful of one's manners ; reserve   FR: être réservé ; avoir de la retenue ; réserver
สงวนท่าที[adj.] (sa-ngūan thāthī) EN: noncommittal ; guarded ; reserved   
สงวนที่[v. exp.] (sa-ngūan thī) EN: reserve ; store ; keep ; set aside ; save ; retain ; put by ; hold   
สงวนพันธุ์[v. exp.] (sa-ngūan phan) EN: conserve ; preserve ; reserve ; save ; sustain   
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit) EN: reserve the copyright   
สงวนลิขสิทธิ์[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit) EN: all rights reserved   FR: tous droits réservés
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด[v. exp.] (sa-ngūan likkhasit thangmot) EN: all rights reserved   
สงวนสิทธิ[v. exp.] (sa-ngūan sitthi) EN: reserve the right   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hold[VT] เก็บเอาไว้, See also: สงวนไว้, รักษาไว้
keep for[PHRV] สงวนไว้เพื่อ, See also: เก็บไว้เพื่อ, รักไว้เพื่อ, Syn. hold for, reserve for, save for
preserve[VT] ทำให้คงอยู่, See also: สงวน, อนุรักษ์, Syn. conserve
preserve for[PHRV] สงวนไว้เพื่อ, See also: รักษาไว้เพื่อ
reserve[VT] สำรอง, See also: สงวนไว้, Syn. keep, hold, store
save[VT] เก็บรักษา, See also: สงวน, รักษา, เก็บ, Syn. reserve
spare[VT] สงวนไว้, See also: เก็บไว้, ประหยัด, Syn. economize, save, conserve, Ant. waste
save for[PHRV] สงวนไว้ให้, See also: เก็บไว้คอย, Syn. hold for, keep for, reserve for
save from[PHRV] รักษา, See also: สงวน, Syn. rescue from, salvage from
spare for[PHRV] สงวนไว้สำหรับ, See also: เก็บสำหรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
closed(โคซดฺ) adj. ปิด,สรุป,ห้ามเข้า,สงวน (เขต) ,ลับ
conservable(คอนเซอฟ'วะเบิล) adj. ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้,ซึ่งสงวนไว้ได้,ออมได้
conservation(คอนเซอเว'เชิน) n. การสงวน,การเก็บรักษาไว้,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
conservatory(คันเซอ'วะโทรี) n. ห้องกระจกสำหรับปลูกต้นไม้,โรงเรียนดนตรี,สถานที่เก็บรักษาของ. adj. เกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือสงวน,เกี่ยวกับการดอง, Syn. greenhouse,conservatoire
conserve(คันเซิร์ฟว') {conserved,conserving,conserves} vt. สงวน,เก็บรักษา,ดองหรือกวน (ผลไม้) n. ของดอง (ผลไม้) ,ผลไม้กวน, Syn. preserve,
game lawn. กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
conservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้
conserve(vt) อนุรักษ์,สงวน,รักษา,พิทักษ์,ป้องกัน,เก็บรักษา,ออม
copyright(vt) สงวนลิขสิทธิ์
preservation(n) การสงวน,การเก็บรักษา,การดอง,การดำรงไว้
preservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งรักษาไว้,ซึ่งดำรงไว้,ซึ่งเก็บรักษา
preserve(vt) สงวน,รักษาไว้,ดำรง,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์
reservation(n) เขตสงวน,เขตอนุรักษ์,ทุนสำรอง,ข้อจำกัด
reserve(n) การสงวนท่าที,เขตสงวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top