หรือคุณหมายถึง inwardneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inwardness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inwardness-, *inwardness*, inwardnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inwardness[N] ความรู้สึกลึกๆ ในใจ, See also: ความคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inwardness(อิน'เวิร์ดนิส) n. ความในใจ,ความรู้สึกในใจ,ความหมายที่ลึกซึ้ง,แก่นสาร,ธาตุแท้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inwardness    (n) ˈɪnwədnəs (i1 n w @ d n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inwardness \In"ward*ness\, n.
   1. Internal or true state; essential nature; as, the
    inwardness of conduct.
    [1913 Webster]
 
       Sense can not arrive to the inwardness
       Of things.              --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   2. Intimacy; familiarity. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Heartiness; earnestness.
    [1913 Webster]
 
       What was wanted was more inwardness, more feeling.
                          --M. Arnold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inwardness
   n 1: the choicest or most essential or most vital part of some
      idea or experience; "the gist of the prosecutor's
      argument"; "the heart and soul of the Republican Party";
      "the nub of the story" [syn: {kernel}, {substance}, {core},
      {center}, {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and
      soul}, {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith},
      {sum}, {nitty-gritty}]
   2: preoccupation especially with one's attitudes and ethical or
     ideological values; "the sensitiveness of James's characters,
     their seeming inwardness"; "inwardness is what an Englishman
     quite simply has, painlessly, as a birthright" [ant:
     {outwardness}]
   3: the quality or state of being inward or internal; "the
     inwardness of the body's organs" [ant: {externality},
     {outwardness}]
   4: preoccupation with what concerns human inner nature
     (especially ethical or ideological values); "Socrates'
     inwardness, integrity, and inquisitiveness"- H.R.Finch [syn:
     {inwardness}, {internality}] [ant: {outwardness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top