Search result for

secretly

(44 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secretly-, *secretly*, secret
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secretly[ADV] อย่างลับๆ, See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง, Syn. confidentially, conspiratorially, privately

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, it was secretly given to him by the supreme executive of the banking clan himself.แน่ใจสิ มันถูกส่งมาให้เขาในทางลับ จากประธานกรรมการสมาพันธ์ธนาคารเองเลย Destroy Malevolence (2008)
This is a special dish I secretly made.นี่คือจานพิเศษ ฉันทำเองเลยนะ Heartbreak Library (2008)
You think that your client one of the wealthiest, most powerful men in the world, is secretly a vigilante who spends his nights beating criminals to a pulp with his bare hands and your plan is to blackmail this person?นายคิดว่าลูกค้าของนายเป็นเศรษฐี 1 ในมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก แอบตั้งตนเป็นศาลเตี้ย The Dark Knight (2008)
He kept one secretly.มันเก็บไว้เองเล่มนึง Inkheart (2008)
Some of the representatives of this activity has secretly made contact with the Opposition Party.ตัวแทนบางคนของกิจกรรมนี้ ได้ตกลงอย่างลับๆ กับพวกฝ่ายค้าน Episode #1.9 (2008)
Many countries are secretly undertaking the development of virus weapons.มีมากมายหลายประเทศ ที่พัฒนาอาวุธเชื้อโรคกันอย่างลับๆ Death Note: L Change the World (2008)
Maki is a perfect vessel for secretly carrying the virus.มากิเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุด ในการแอบขนย้ายไวรัส Death Note: L Change the World (2008)
He secretly recorded his marching band in a parade.เขาแอบบัณทึกเสียงด้วยเครื่องของเขา ในขบวนพาเหรด Hachi: A Dog's Tale (2009)
There are reports that the government has been secretly providing arms to these groups, contributing to the violence that has erupted throughout the country.มีรายงานว่า ทางรัฐบาลเอง.. เป็นผู้สนับสนุนอาวุธอย่างลับๆ ให้แก่กลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้.. Invictus (2009)
You know, I'd be lying if I didn't say, secretly I wanted you to win.นายรู้ไหมฉันโกหกถ้าฉันไม่พูด ความลับนะฉันต้องการให้นายชนะ Fighting (2009)
Knowles was loyal to Hodges for almost 20 years and now he's secretly helping the senator take down Starkwood?โนวเลสซื่อสัตย์กับ ฮอดเจสมาเกือบ20ปี แต่ตอนนี้เขาช่วยท่านสว.อย่างลับๆ เพื่อปิดสตาร์ควูดยังงั้นหรอ? Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
He and the others have been brought in secretlyเขาและคนอื่นที่พาเขามาอย่างลับๆ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secretlyAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.
secretlyEven during work I secretly indulge my Internet addiction.
secretlyHe entered the garden secretly.
secretlyHe was seen to eat a piece of cake secretly.
secretlyHe was seen to take out the book secretly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอบ[ADV] stealthily, See also: secretly, furtively, sneakily, on the sly, Syn. แอบ, Example: หลายคนคาดว่าอิรักอาจลอบโจมตีที่ตั้งทหารอังกฤษ, Thai definition: ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น
ลอบ[ADV] stealthily, See also: secretly, furtively, sneakily, on the sly, Syn. แอบ, Example: หลายคนคาดว่าอิรักอาจลอบโจมตีที่ตั้งทหารอังกฤษ, Thai definition: ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away   FR: se glisser ; se faufiler
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily   FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement

CMU English Pronouncing Dictionary
SECRETLY    S IY1 K R AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secretly    (a) (s ii1 k r i t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗暗[àn àn, ㄢˋ ㄢˋ, ] secretly; inwardly, #10,554 [Add to Longdo]
暗地里[àn de lǐ, ㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧˇ, / ] secretly; inwardly; on the sly, #27,365 [Add to Longdo]
暗地[àn dì, ㄢˋ ㄉㄧˋ, ] secretly, #35,067 [Add to Longdo]
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, / ] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion [Add to Longdo]
秘传[mì chuán, ㄇㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] secretly transmitted; esoteric lore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっそり[, kossori] (adv-to) (on-mim) (See こそこそ) stealthily; secretly; (P) [Add to Longdo]
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[, sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
暗暗裡;暗々裡;暗暗裏;暗々裏[あんあんり, an'anri] (n) gloomy; tacitly; secretly [Add to Longdo]
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved [Add to Longdo]
隠し撮り[かくしどり, kakushidori] (n,vs) taking pictures secretly; peeping photo [Add to Longdo]
隠退蔵物資[いんたいぞうぶっし, intaizoubusshi] (n) secretly hoarded goods [Add to Longdo]
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship [Add to Longdo]
君側の奸[くんそくのかん, kunsokunokan] (n) someone who curries favor with their master while secretly plotting against him [Add to Longdo]
心密かに[こころひそかに, kokorohisokani] (adv) inwardly; secretly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secretly \Se"cret*ly\, adv.
   In a secret manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secretly
   adv 1: in secrecy; not openly; "met secretly to discuss the
       invasion plans"; "the children secretly went to the
       movies when they were supposed to be at the library";
       "they arranged to meet in secret" [syn: {secretly}, {in
       secret}, {on the Q.T.}, {on the QT}]
   2: not openly; inwardly; "they were secretly delighted at his
     embarrassment"; "hoped secretly she would change her mind"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top