ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นไปไม่ได้

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นไปไม่ได้-, *เป็นไปไม่ได้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นไปไม่ได้[V] be impossible, Ant. เป็นไปได้, Example: มันเป็นไปไม่ได้ที่พ่อแม่จะทารุณลูกในไส้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't ask that you should love me. I won't ask impossible things.ฉันไม่ได้ขอให้คุณรักฉัน ฉันจะไม่ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Rebecca (1940)
Wish you could be spared the publicity of it, but I'm afraid that's impossible.หวังว่าคุณจะไม่ตกเป็นข่าว เเต่ผมเกรงว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ Rebecca (1940)
There. You see? It's impossible.เห็นมั้ยล่ะมันเป็นไปไม่ได้ หล่อนรู้ดีพอๆ กับผม Rebecca (1940)
- And I say it's not possible.- และผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ 12 Angry Men (1957)
- It's not possible he heard it.- มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาได้ยินมัน 12 Angry Men (1957)
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน How I Won the War (1967)
-That's out of the question!- นั่นเป็นไปไม่ได้The Godfather (1972)
Impossible to trace, so you don't worry about prints.เป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามเพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพิมพ์ The Godfather (1972)
It's out of the question.มันเป็นไปไม่ได้ The Godfather (1972)
Which I find highly doubtful.ซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่ง Oh, God! (1977)
- That's impossible.-เป็นไปไม่ได้Suspiria (1977)
- But it's impossible.-แต่เป็นไปไม่ได้Suspiria (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นไปไม่ได้[v.] (penpai mai dāi) EN: be impossible ; it's impossible   FR: être impossible ; être inimaginable ; c'est impossible
เป็นไปไม่ได้ว่า[v. exp.] (penpai mai dāi wā) FR: il est impossible que

English-Thai: Longdo Dictionary
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
it's not on[IDM] ไม่สามารถพิจารณาได้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เป็นไปไม่ได้ที่จะพิจารณา, ไม่อาจยอมรับได้
out of the question[IDM] เป็นไปไม่ได้, See also: ไม่ได้รับอนุมัติ, ไม่ได้รับอนุญาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forbid(ฟอร์บิด') vt. ห้าม,ยับยั้ง,ไม่อนุญาต,ป้องกัน,ขัดขวาง,ทำให้เป็นไปไม่ได้., See also: forbiddance n. -forbidder n.
ideology(ไอดิออล'ละจี) n. มโนคติวิทยา,ความคิดที่เป็นไปไม่ได้,ระบบความนึกคิด
impossibility(อิมพอสซิบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้, Syn. unreality
impossible(อิมพอส' ซะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้, ทำไม่ได้, ไม่มีทางจะบังเกิดขึ้น., See also: impossibleness n., Syn. inconceivable
impossibly(อิมพอส' ซะบลี) adv. อย่างเป็นไปไม่ได้, ซึ่งทำไม่ได้
improbability(อิมพรอบอะบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
infeasible(อินฟี'ซะเบิล) adj. ปฏิบัติไม่ได้,เป็นไปไม่ได้, See also: infeasibility,infeasibleness n.
preclude(พรีคลูค') vt. ทำให้เป็นไปไม่ได้,ทำให้สิ้นโอกาศ,ป้องกัน,ขจัด,ทำให้หมดข้อสง-สัย., See also: precluion n. preclusive adj.
question(เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, See also: questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent

English-Thai: Nontri Dictionary
impossibility(n) ความเป็นไปไม่ได้,ความเหลือทน
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้,เหลือทน
improbability(n) ความเป็นไปไม่ได้

German-Thai: Longdo Dictionary
Zugeständnis(n) |das, pl. Zugeständnisse| การยินยอม, การยอมอ่อนข้อให้, สิ่งที่ยินยอม, เรื่องที่ยินยอม เช่น Zugeständnisse an die Entführer kommen nicht in Frage. การยินยอมต่อตัวประกันเป็นไปไม่ได้, See also: S. Konzession,

French-Thai: Longdo Dictionary
soutenir(vi vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top