หรือคุณหมายถึง unhealthineß?
Search result for

unhealthiness

(7 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhealthiness-, *unhealthiness*, unhealthines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unhealthiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unhealthiness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhealthiness[N] การมีสุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง, Syn. illness

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคภัยไข้เจ็บ[N] sickness, See also: illness, unhealthiness, Example: ถ้าไม่อยากให้โรคภัยไข้เจ็บมาเยือน ต้องหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ, Thai definition: ความเจ็บป่วยเจ็บไข้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคภัยไข้เจ็บ[n.] (rōk phai khai jep) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness   FR: maladie [f] ; affection [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungesundheit {f}unhealthiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhealthiness
   n 1: a state in which you are unable to function normally and
      without pain [syn: {ill health}, {unhealthiness}, {health
      problem}] [ant: {good health}, {healthiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top