ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i.e.

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i.e.-, *i.e.*
Possible hiragana form: いえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
i.e.[N] นั่นคือ (คำย่อจากภาษาละติน id est), See also: กล่าวคือ, คือ, Syn. that is to say

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
i.e.(ไอ'อี) L. id est,นั่นคือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Megan's hometown friend, i.e. the latest person of interest in the Whitmore mystery.เพื่อนจากบ้านเกิดของเมแกน นั่นคือคนล่าสุด ที่สนใจในเรื่องลี้ลับของวิทมอล Monster's Ball (2013)
I figured if I could get closer to him, i.e. into his biology class, maybe I could figure out why he covered up our roommate's murder by vampire, and it's also possible that I have a study buddy.ฉันคิดว่าถ้าฉันตีสนิทกับเขาได้ รวมถึงเข้าเรียนในวิชาชีววิทยาของเขา บางทีฉันอาจจะคิดได้ว่าทำไมเขาปกปิด For Whom the Bell Tolls (2013)
Poof... only to find Jo's rusty knife full of magic. And we learned that the Ascendant, I.E. The only reason we flew our asses out here in the first place, is actually with Jo at Whitmore 5 minutes from where we started.แล้วเธอมีความคิดที่ดีกว่านี้มั้ยล่ะ? อรุณสวัสดิ์ Fade Into You (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i.e.A group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คือ[ADV] namely, See also: i.e., that is, for example, Syn. ได้แก่, กล่าวคือ, Example: โลกของเราประกอบด้วยธาตุพื้นฐาน 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้แก่[adv.] (dāikaē) EN: that is (to say) ; namely ; i.e.   FR: c'est-à-dire ; à savoir ; tel que ; c-à-d (abrév.) ; id est ; i.e. (abrév.)
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example   FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
นั่นคือ[X] (nankheū) EN: i.e.   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
d.h. : das heißti.e. : that is (id est) [Add to Longdo]
d.i. : das isti.e. : that is [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
作譜[さくふ, sakufu] log (i.e. work-file) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 i.e.
   adv 1: that is to say; in other words [syn: {i.e.}, {ie}, {id
       est}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IE
     Informal Exceptions (HDD, SCSI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IE
     Information Engineering
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IE
     Information Element (ATM, ISDN)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 'ie
  he; him

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ‐ie
  ‐ness; ‐ship; ‐ity

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top